Roolipeli

Kuva
Kuvitus ammatinvalinnasta
Suomen koulutus- ja työelämä on sukupuolen mukaan yhä voimakkaasti eriytynyt eli segregoitunut. Sukupuolisegregaatio on Suomessa voimakkaampaa kuin Euroopassa ja Pohjoismaissa keskimäärin. Roolipeli-hankkeen tavoitteena on muuttaa niiden ammattilaisten toimintaa, jotka työskentelevät koulutus- ja työuravalintojaan tekevien nuorten kanssa. Keskeisiä hankkeen kohderyhmiä ovat opettajat, oppilaanohjaajat, nuorisotyöntekijät, ohjauspalveluissa työskentelevät ammattilaiset sekä nuorten harrastusohjaajat. Hanke tarjoaa näille ammattiryhmille konkreettisia työvälineitä sukupuolisegregaatiota vahvistavan toiminnan tunnistamiseen sekä siihen, millä keinoilla ammattilaiset voivat lieventää segregaatiota omassa työssään. Hankkeessa hyödynnetään elämyspedagogiikka ja kokemuksellista oppimista aikuisten ja nuorten muutoksen ja kehityksen välineenä. Hankkeen toteuttavat yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulu ja Outward Bound Finland ry.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
ESR 2014-2020 Flat Rate
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Hyvinvointi
Painoala
Hyvinvointi
Projektissa tapahtuu

Roolipeli-hankkeen loppujulkaisusta ”Yli stereotypioista - keinoja sukupuolittuneiden alavalintojen purkamiseen” löydät käytännön menetelmiä, harjoituksia ja materiaaleja sukupuolittuneiden alavalintojen purkamiseen opetus-, ohjaus- ja kasvatustyön arjessa. Osa hankkeessa tuotetuista materiaaleista löytyy myös Avointen oppimateriaalien kirjastosta hakusanalla roolipeli.

Valmennusohjelmat

Roolipeli-valmennusohjelma pilotoitiin hankkeen aikana kaksi kertaa. Voit tutustua valmennusohjelmien sisältöihin esitteistä:

Lopputapahtuma

Hankkeessa järjestettyjä työpajoja

Stereotypioista vapaita valintoja -etätyöpaja opettajille ja opinto-ohjaajille 29.4.2021

Tietoisempia alavalintoja -etätyöpaja nuorisotyön ammattilaisille 28.5.2021

Julkaisut

Tietoisempia alavalintoja -työpajassa opittiin sukupuolen ja omien vahvuuksien vaikutuksesta alavalintaan. LAB Focus.

Työpajasarjasta eväitä nuorten uraohjaukseen ja toimijuuden tukemiseen. LAB Pro.

Kohti sukupuolirooleista vapaita uravalintoja. LAB Pro.

The Roleplay project – experiential pedagogy for promoting gender equality in education and career choices. LAB Health Annual Review 2020.

Experiential tools for enhancing the impact of gender segregation training. LAB Health Annual Review 2021.

Tyypillisiä valintoja: miten stereotypiat vaikuttavat koulutusalojen sukupuolittumiseen. LAB Pro.

Havaintoja sukupuolisegregaatiosta ohjaustyön arjessa. LAB Focus -blogi.

Sukupuolitietoinen toiminta liikunta- ja urheiluseuroissa. Etelätuuli-verkkolehti.

Osallistavia työkaluja nuorten alavalintoihin yhdessä ideoimalla. Opinto-ohjaaja 2/2021.

Ohjaajien ja opettajien tasa-arvokoulutusta elämyspedagogisesti. Sukupuolentutkimus -lehti 2/2021.

Muut materiaalit

Mielikuvia ammateista ja ammattilaisista -video (LAB Focus Youtube)

Hankkeen esittelyvideo (Youtube)

Tavoitteet
Hankkeen tavoitteet ovat:
1) rakentaa tuotteistettu valmennusohjelma nuorten kanssa työskenteleville kasvatus- ja ohjausalan ammattilaisille.
Valmennusohjelman avulla osallistujat tiedostavat paremmin sukupuolisegregaatioon vaikuttavia ulkoisia ja sisäisiä
tekijöitä ja heillä on käytössään erilaisia menetelmiä vaikuttaakseen ilmiöön omassa työssään lieventävästi.
2) toteuttaa vähintään 20 organisaatiossa kaksi kehittämistehtävää sukupuolisegregaation näkökulmasta. Näiden
interventioiden seurauksena vaikutetaan organisaation käytäntöihin ja toimintatapoihin sekä vahvistetaan 200 nuoren ymmärrystä sukupuolisegregaation ja sukupuolistereotypioiden vaikutuksesta valintaprosesseissa ja tuetaan heitä tekemään valintoja näiden vaikuttumien ulkopuolelta.
3) vähintään 20 erilaista työkalua ja/tai toimintamallia sukupuolisegregaation vähentämiseksi on pilotoitu ja kuvattu, ja
tieto niistä on levitetty valtakunnallisesti nuorten parissa toimiville kasvatus -ja ohjausalan ammattilaisille sekä alan
verkostoihin.
Tavoitteiden toteutuminen
Hankkeen aikana pilotoitiin kaksi kertaa ja mallinnettiin Elämyspedagogiikalla sukupuolitietoiseksi ohjaajaksi -valmennusohjelma nuorten kanssa työskenteleville kasvatus-, ohjaus- ja opetusalan ammattilaisille. Valmennusohjelma rakenne ja tukimateriaalit on kuvattu ja ne ovat kaikkien hyödynnettävissä hankkeen loppujulkaisussa: https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-827-397-7. Lisäksi pilotoitiin ja mallinnettiin Elämyspedagogiikalla omannäköisiä alavalintoja -työpajasarja, joka on lyhyempi koulutus sukupuolisegregaatiosta elämyspedagogiikan ja kokemuksellisen oppimisen keinoin.

Hankkeen aikana kehitettiin ja pilotoitiin yli 20 työkalua, harjoitusta, menetelmää tai toimintamallia segregaation purkamiseen. Työkalut ohjeineen ja materiaaleineen on koottu hankkeen loppujulkaisuun. Työkalujen käyttöönottoa tuettiin järjestämällä työpajoja ja työpajasarjoja kohderyhmän edustajille. Lisäksi tietoa työkaluista ja segregaatiosta levitettiin valtakunnallisesti nuorten parissa toimiville kasvatus-, opetus- ja ohjausalan ammattilaisille sekä alan verkostoille sosiaalisessa mediassa, uutiskirjeissä, alan lehdissä ja yhdistyksien/järjestöjen kautta sekä erilaisissa tapahtumissa.

Hankkeen aikana vahvistettiin sekä hankkeen osallistujien toteuttamien kehittämistehtävien että hankkeen järjestämien toteutuksien kautta yli 400 nuoren ymmärrystä sukupuolisegregaation vaikutuksesta alavalintaan ja tuettiin heitä tekemään omannäköisiä, sukupuolitietoisia valintoja.
Hankkeen vaikuttavuus
Hankkeen tuloksena nuorten kanssa työskentelevien kasvatus- ja ohjausalan ammattilaisten ammattitaito kehittyy ja syventyy, ja heillä on käytössään uusia työkaluja nuorten ohjaamiseen. Nuoret saavat valmiuksia
tehdä omia valintojaan ilman, että niitä rajoittavat sukupuolen mukaiset odotukset tai koetut rajoitukset. Nuorten työllistymismahdollisuudet paranevat, kun he pystyvät tekemään entistä tietoisempia koulutus- ja uravalintoja
ulkoisten tekijöiden ulkopuolelta. Organisaatioissa sukupuolisegregaatio ilmiönä on tullut tutummaksi ja nuorten sukupuolitasa-arvoa tuetaan entistä paremmin. Tietoisuus sukupuolisegregaatioon liittyvistä haasteista ja ratkaisuista lisääntyy.
Kestävän kehityksen tavoitteet

Tietosuojailmoitus

Yhteistyössä
Sijainti