Julkaisut ja blogit

Julkaisutoiminnan avulla tehdään näkyväksi LAB-ammattikorkeakoulun kehittämistyötä ja LABin vahvuusalueita. LAB on sitoutunut kaikessa julkaisutoiminnassaan open access -periaatteisiin.

LAB Open

LAB Open on LAB-ammattikorkeakoulun open access -julkaisualusta, jolla julkaistaan LABin henkilökunnan, opiskelijoiden ja yhteistyökumppaneiden artikkeleita. Alustalla julkaistaan kahta jatkuvasti päivittyvää lehteä, joissa julkaistaan artikkeleita suomeksi ja englanniksi.

LAB Focus -blogit                         

LABin blogeissa julkaistaan tekstejä kunkin vahvuusalan TKI-toiminnasta ja siihen liittyvästä koulutuksesta.

Julkaisusarja

LAB-ammattikorkeakoulun julkaisusarjan tavoitteena on julkaista ammatillisen korkeakoulutuksen ja TKI-toiminnan kannalta merkittäviä tutkimuksia, raportteja, opinnäytetöitä ja oppimateriaalia sekä tehdä tunnetuksi alueellista osaamista.

Julkaisusarjan osat ovat vapaasti luettavissa verkkokirjasto Theseuksessa.

Lisätietoja julkaisutoiminnasta

LABin julkaisutoiminnasta voi lukea tarkemmin Julkaisijan oppaasta. Lisäksi oppaaseen on koottu neuvoja, ohjeita ja vinkkejä liittyen mm. avoimeen julkaisemiseen, rinnakkaistallennukseen ja julkaisujen arviointiin.

Kaikissa julkaisutoimintaan liittyvissä asioissa lisätietoja saa osoitteesta julkaisutatlab [dot] fi.

Uusimmat artikkelit

Blog liftup

LAB Open

Kehitysvammapsykiatrisen potilaan vuorovaikutuksen ohjaaminen

Kehitysvammapsykiatriset potilaat ovat yhä kasvava potilasryhmä psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa. Lähes kaikilla kehitysvammaisilla sekä autismikirjon henkilöillä on ongelmia vuorovaikutuksessa ja kommunikaatiossa. Nämä puutteet ymmärryksessä ja viestinnän heikkoudessa ovat usein syynä haastavalle käytökselle Lähde

Etäopiskelussa hyvää on vapaus valita opiskelupaikkansa

Koronaelämää on takana noin vuosi. Keväällä olin huolissani omien opiskelijoideni jaksamisesta ja halusin tietoa, miten etäopetusta tulisi kehittää. Huhtikuussa 2021 toteutettiin kysely muutamille hoitotyön opiskelijaryhmille koronan ja etäopiskelun vaikutuksista. Kysely lähetettiin noin sadalle opiskelijalle ja kyselyyn vastasi noin kolmannes (n=31). Avoimia kysymyksiä sisältävä kysely toteutettiin Webropolin kautta anonyymisti. Lähde

Small data auttaa päätöksenteossa

Big data on erinomainen menetelmä korrelaatioiden löytämiseen, mutta se ei sovellu hyvin syiden selvittämiseen. Siihen yritykset tarvitsevat small dataa. Lähde

Blog liftup

LAB Focus

Haastavan potilaan kohtaaminen hoitotyössä

Suomen laissa on määritelty tarkkaan ihmisen oikeus hänen terveydentilansa vaatimaan hyvään hoitoon ilman, että hänen ihmisarvoaan, vakaumustaan tai yksityisyyttään loukataan (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 1992/785, §3). Tämä lakipykälä toimii myös yhtenä ohjenuorana sairaanhoitajien eettisissä säädöksissä. Kohtaamistilanteen haastavuudesta riippumatta terveydenhuollon ammattilaisten tulee kyetä kohtaamaan jokainen potilas tämän ihmisarvoa ja itsemääräämisoikeutta kunnioittaen. (Etene 2001.) Ongelmat voivat […] The post Haastavan potilaan kohtaaminen hoitotyössä appeared first on LAB Focus.

Mittaammeko oikeaa asiaa?

Osallistuin 2000-luvun alussa teollisen ekosysteemin (nykyisin kiertotalous) seminaariin. Muistiinpanoissani oli suttuisen kaavion vieressä kysymys: Mittaammeko oikeaa asiaa? Seminaarissa esiteltiin ekosysteemi esimerkkinä kestävyydestä. Toimijat oli jaoteltu kasvikuntaan, eläinkuntaan ja hajottajamikrobeihin. Energian ja materiaalien virtauksessa kaikkien toimijoiden tuotokset olivat raaka-ainetta jollekin toiselle. Ainut ”jäte” oli avaruuteen säteilevä lämpö ja raaka-aine auringon energia. Nämä olivat tasapainossa, mikä on […] The post Mittaammeko oikeaa asiaa? appeared first on LAB Focus.

Sosiaalinen media osana arkea

Sosiaalinen media on suuressa osassa nuoren aikuisen elämää. Se myös on luonut mahdollisuuden pitää yhteyttä kaukana asuviin läheisiin sekä luonut ihmisille erilaisia keinoja ilmaista itseään ja tavan viettää aikaa. (Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2019.) Vaikkakin sosiaalinen media luo suuren määrän mahdollisuuksia, voi se silti aiheuttaa ahdistusta nuorelle aikuiselle (Mieli. 2021). Sosiaalinen media, muun muassa Twitter, Linkedln, Instagram […] The post Sosiaalinen media osana arkea appeared first on LAB Focus.

Uusimmat julkaisut

Blog liftup

fi=Julkaisut|sv=Publikationer|en=Publications|

Finnish Design Academy: Kooste hankkeen toimenpiteistä

Finnish Design Academy: Kooste hankkeen toimenpiteistä Känkänen, Ari; Putkonen, Emmi Finnish Design Academy (FDA) – Muotoilualan korkeakoulutuksen kehittäminen tulevaisuuden työelämän osaamistarpeita varten -hanke oli yksi Opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulutuksen kehittämisen kärkihankkeita vuosina 2018–2020. Suomen muotoilukoulutuksen kehittämiseen keskittyvässä FDA-hankkeessa synnytettiin muotoilualan koulujen yhteistyöverkosto ja foorumi muotoilualan toimijoiden sekä elinkeinoelämän kohtaamiselle. Hankkeen koordinoija oli LAB-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajia olivat Aalto-yliopisto, Hämeen ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto, Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu, sekä Turun ammatti-korkeakoulu. Hankkeessa oli mukana myös muotoilualan asiantuntijajärjestö Ornamo ry.

Suunnittelijan opas kiertotalouden mukaiseen vaatesuunnitteluun

Suunnittelijan opas kiertotalouden mukaiseen vaatesuunnitteluun Ruokamo, Annariina; Uunimäki, Mirka LAB-ammattikorkeakoulussa on syksystä 2019 kevääseen 2021 tutkittu tuotesuunnittelun roolia tekstiilien ja vaatteiden kiertotaloudessa Telaketju2 - Liiketoimintaa tekstiilien kiertotaloudesta -hankkeessa. Suunnittelijan opas kiertotalouden mukaiseen vaatesuunnitteluun on luotu tämän tutkimustyön pohjalta avaamaan suunnittelijalle ja tuotesuunnittelusta kiinnostuneille sitä, kuinka mittava merkitys suunnittelijan päätöksillä on tekstiilien ja vaatteiden kiertotalouden toteutumisessa. Opas kokoaa tiivistetysti yhteen kiertotalouden mukaisen vaatesuunnittelun keskeisimmät periaatteet ja tarjoaa suunnittelijalle perustiedot kohti kiertotalouden mukaista vaatesuunnittelua.

Green Design - Ratkaisuja kestävään kehitykseen, ympäristövastuullisuuteen ja kiertotalouteen

Green Design - Ratkaisuja kestävään kehitykseen, ympäristövastuullisuuteen ja kiertotalouteen Harjapää, Anniina; Liski, Minna; Robinson, Marion; Ruokamo, Annariina; Räty, Veli-Pekka; Soini-Salomaa, Kristiina Muotoilu ja muotoiluajattelu ymmärretään vähitellen kokonaisvaltaisena lähestymistapana ratkaista yhteiskunnallisia, ekologisia ja taloudellisia haasteita. Muotoilu nähdään yhä vahvemmin myös toimintatapojen, systeemien ja ympäristöjen kehittämisen välineenä unohtamatta tietenkään kestävien ja käyttäjälähtöisten tuotteiden ja palveluiden suunnittelua. Green design -julkaisu ottaa kantaa siihen, mikä merkitys muotoilulla ja tuote- ja palvelukehityksellä on kestävyyteen ja ympäristövastuullisuuteen. Julkaisu esittelee hankkeita, joissa yhdessä yritysten, asukkaiden sekä yhteistyökorkeakoulujen kanssa kehitetään kestävyyttä ja ympäristövastuullisuutta tukevaa osaamista ja ratkaisuja. Ratkaisut voivat olla uusia tuote- ja palveluratkaisuja yritysten liiketoiminnan uudistamiseksi sekä ratkaisuja, joilla asukkaat voivat yhdessä muuttaa omia elintapoja kestävimmäksi.