Julkaisut ja blogit

Julkaisutoiminnan avulla tehdään näkyväksi LAB-ammattikorkeakoulun kehittämistyötä ja LABin vahvuusalueita. LAB on sitoutunut kaikessa julkaisutoiminnassaan open access -periaatteisiin.

LAB Open

LAB Open on LAB-ammattikorkeakoulun open access -julkaisualusta, jolla julkaistaan LABin henkilökunnan, opiskelijoiden ja yhteistyökumppaneiden artikkeleita. Alustalla julkaistaan kahta jatkuvasti päivittyvää lehteä, joissa julkaistaan artikkeleita suomeksi ja englanniksi.

LAB Focus -blogit                         

LABin blogeissa julkaistaan tekstejä kunkin vahvuusalan TKI-toiminnasta ja siihen liittyvästä koulutuksesta.

Julkaisusarja

LAB-ammattikorkeakoulun julkaisusarjan tavoitteena on julkaista ammatillisen korkeakoulutuksen ja TKI-toiminnan kannalta merkittäviä tutkimuksia, raportteja, opinnäytetöitä ja oppimateriaalia sekä tehdä tunnetuksi alueellista osaamista.

Julkaisusarjan osat ovat vapaasti luettavissa verkkokirjasto Theseuksessa.

Lisätietoja julkaisutoiminnasta

LABin julkaisutoiminnasta voi lukea tarkemmin Julkaisijan oppaasta. Lisäksi oppaaseen on koottu neuvoja, ohjeita ja vinkkejä liittyen mm. avoimeen julkaisemiseen, rinnakkaistallennukseen ja julkaisujen arviointiin.

Kaikissa julkaisutoimintaan liittyvissä asioissa lisätietoja saa osoitteesta julkaisutatlab [dot] fi.

Uusimmat artikkelit

LAB Open

Approaching the Digitalization of SMEs with Understanding

SMEs know and understand that they need to digitalize. The problem is that they lack expertise and services regarding digitalization often have a vague value proposition or approach the subject in a way that is often too abstract from the point of view of these companies. Lähde

Psykologinen turvallisuus luo edellytykset yhteistyölle

Taipalsaaren kirkonkylän koululla kehitetään esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä hyödyntäen uusia menetelmiä sekä toimintamalleja. LAB ammattikorkeakoulu toimii hankkeen kehittämiskumppanina toteuttaen kehittämisen tueksi toiminnallisia työpajoja, valmennusta ja arviointia. Lähde

Opiskelijoiden monialaisella kokeilulla tallenteita etähoidon tueksi

Monialainen yhteistyö toteutuu hyvin sosiaali- ja terveydenhuollossa, mutta opintojen ja koulutuksen aikana yhteistyötä on vielä harmillisen vähän. Toteutimme LAB-ammattikorkeakoulussa kevään 2023 aikana kokeilun, jossa sosionomi-, terveydenhoitaja- ja fysioterapeuttiopiskelijat toimivat eri opintojaksojen puitteissa yhteisissä tiimeissä. Tarkoituksena oli tuottaa Etelä-Karjalan hyvinvointialueen kotihoidolle tallenteita etähoidon tueksi. Monialainen yhteistyö koettiin antoisana ja kokeilusta saadun palautteen perusteella toimintaa on tarkoitus kehittää ja jatkaa edelleen. Lähde

LAB Focus

Kasvatushenkilöstön ammatillinen itsetunto ja työmotivaatio kasvuun verkkovalmennuksella

Psykologinen ja pedagoginen turvallisuus luovat yhdessä tilan, jossa yksilö uskaltaa ottaa riskejä ja on valmis myös epäonnistumaan. Kun ihminen kokee tilanteen tarpeeksi turvalliseksi, hän haastaa itsensä ja pystyy astumaan oman mukavuusalueensa ulkopuolelle. Merkittävää muuttumista tai kasvua ei voi tapahtua, ennen kuin kaikki osallistujat kokevat tilanteen jokaisesta näkökulmasta turvalliseksi. Psyykkisesti ja pedagogisesti turvallinen tila antaa mahdollisuuden […] The post Kasvatushenkilöstön ammatillinen itsetunto ja työmotivaatio kasvuun verkkovalmennuksella appeared first on LAB Focus.

Odotukset Luotain-hankkeelle ja ennakointitoiminnalle ovat moninaiset

”Tätä on odotettu kauan”, todettiin Etelä-Karjalan ennakointitoimikunnasta, kun maakunnan yhteinen ennakointihanke käynnistyi. Koska monet toimijat ovat tehneet ennakointia jo pitkään, ennakoinnissa itsessään ei ole uutuutta. Toiminta on kuitenkin ollut erillistä ja organisaatiosidonnaista. Keväällä alkaneen kaksivuotisen Luotain-hankkeen tavoitteena on yhteistyön lisääminen, Etelä-Karjalan yhteisen toimintamallin kehittäminen ja palvelukokonaisuuden luominen osaamisen ennakointiin liittyen (LAB 2023).  Mitä ennakoinnilta odotetaan […] The post Odotukset Luotain-hankkeelle ja ennakointitoiminnalle ovat moninaiset appeared first on LAB Focus.

Etelä-Karjalan elinvoimassa paljon kehitettävää

Maakunnan elinvoima rakentuu useista tekijöistä. Elinvoima on tärkeää kaikille asukkaille, koska yritysten menestyminen mahdollistaa asukkaille terveen julkisen talouden, kohtuullisen verotuksen ja laadukkaat palvelut. Etelä-Karjalassa tarvitaan elinvoiman vahvistamista, jos on uskominen Suomen yrittäjien tekemään elinvoimabarometriin, jonka tulokset julkistettiin kunnallisjohdon seminaarissa Lahdessa. Elinvoimabarometristä käy ilmi, että Etelä-Karjala sijoittui kokonaistulokseltaan toiseksi heikoimmaksi valtakunnallisessa elinvoimabarometrin kyselyssä yrityksille. (Elinvoimabarometri 2023.) […] The post Etelä-Karjalan elinvoimassa paljon kehitettävää appeared first on LAB Focus.

Uusimmat julkaisut

fi=Julkaisut|sv=Publikationer|en=Publications|

Kestävän palveluasumisen ekosysteemi KEKO -hankkeen loppujulkaisu: Uutta palveluasumista etsimässä

Kestävän palveluasumisen ekosysteemi KEKO -hankkeen loppujulkaisu: Uutta palveluasumista etsimässä Heikkilä, Harri; Roine, Sini; Saarela, Ulla Kestävän palveluasumisen ekosysteemi – tuttavallisemmin KEKO-hankkeessa on luotu Päijät-Hämeen alueen palveluasumisen toimijoiden ekosysteemiä ja kehitetty tulevaisuuden palveluasumista. Suomessa ja Euroopan laajuisesti yli 65 vuotiaiden määrä on kasvussa. Ikääntyneiden määrän kasvaessa palveluasumisen kohteille on kysyntää. Hyvinvointialueilla ei välttämättä pystytä vastamaan kysynnän kasvuun, joten yksityisillä palveluntarjoajilla on markkinarako. Tämän takia hankkeen aikana on tutkittu ja luotu uusia konsepteja palveluasumiseen, joiden halutaan tuovan ikäihmisille parempaa hyvinvointia, heidän muuttaessaan omasta kodista palveluasumisen piiriin. Hankkeessa on keskitytty yhteisölliseen asumiseen, mutta taustalla on pidetty mielessä, miten kotia voisi muuttaa jokaisen asukkaan tarpeiden mukaan sekä persoonallisuuden että fyysisen tai henkisen kunnon mukaan. Julkaisussamme käymme läpi hankkeen tuloksia, joissa on huomioitu ikääntyneiden tarpeita. Julkaisussa pääset tutustumaan hankkeen ekosysteemiin ja nykyiseen palveluasumisen määritelmään sekä palveluasumisen yhteisöllisen asumisen tulevaisuuteen. Julkaisussa katsotaan tulevaisuuteen myös ikäihmisten profiilien, samoin kuin heidän asumistoiveidensa kautta. Lisäksi pohditaan, miten ja millaisella teknologialla voidaan tukea ihmisten arkea. Julkaisusta saat myös vinkkejä työpajan järjestämiseen sekä kuulet, miten hanke on inspiroinut uusia hankkeita palveluasumisen ja ikääntymisen kentällä.

Verkkokaupan kasvua, virtuaalisovittamista vai äkkilähtö metaversumiin? Näkökulmia digitaalisuuden nykytilasta muotialalla

Verkkokaupan kasvua, virtuaalisovittamista vai äkkilähtö metaversumiin? Näkökulmia digitaalisuuden nykytilasta muotialalla Ruokamo, Annariina LAB-ammattikorkeakoulun Digital & Sustainable Fashion Showroom -hankkeessa on vuosien 2021–2022 aikana kartoitettu Suomalaisten muoti- ja vaatealan yritysten nykytilaa suhteessa globaaliin digitalisaation kehitykseen. Hankkeen aikana on selvitetty yritysten tarpeita ja kipupisteitä liiketoiminnan ja yritysten operatiivisen toiminnan osalta, sekä pyritty löytämään digitaalisia ratkaisuja näihin solmukohtiin.

Sää- ja ilmastoriskeihin varautumisopas

Sää- ja ilmastoriskeihin varautumisopas Tuominen, Kaisa; Ruponen, Josefiina Ilmastonmuutoksen myötä sään ääri-ilmiöiden (rankkasateet, tulvat, helteet, kuivuus) arvioidaan lisääntyvän ja voimistuvan. Tämän seurauksena esimerkiksi myrskyvahingot, helteestä aiheutuvat terveyshaitat ja kaivovesien kuivuminen saattavat lisääntyä. Tämän oppaan ohjeilla osaat varautua yleisimpiin ilmastonmuutoksen aiheuttamiin sää- ja ilmastoriskeihin. Oppaan on tuottanut HÄMEEN ILMASTOTURVA -hanke (2022-2023), jossa kartoitettiin Hämeen maaseudulle kohdistuvia ilmastoriskejä. Hanke toteutettiin Maaseuturahaston tuella.