Muotoiluinstituutin YAMK-valintakokeet

Kulttuuriala (ylempi AMK), muotoilun ja median digitaaliset ratkaisut, Lahti
Kulttuuriala (ylempi AMK), muotoiluajattelu ja asiakaskokemus, Lahti
 

Valintakoe koostuu kahdesta ennakkotehtävästä ja etänä toteutettavasta haastattelusta.

1. Ennakkotehtävät sisältävät motivaatiokirjeen ja ammatillisia kehittämismahdollisuuksia analysoivan miniportfolion. Motivaatiokirjeessä tulee perustellen esitellä sitä työelämälähtöistä kehittämishanketta, jota aikoo opiskeluissaan opinnäytetyönä edistää. Miniportfoliossa esitellään omaan työhistoriaan liittyvää ammatillista tuotosta, jota analysoidaan suhteessa niistä nousseisiin työelämän kehittämistarpeisiin. Tehtävät tulee palauttaa digitaalisessa muodossa opintopolku.fi-palveluun 17.4.2023 klo 23.59 mennessä.

2. Ennakkotehtävien perusteella kutsutaan osa hakijoista etänä pidettävään haastatteluun. Haastattelun avulla opiskelija osoittaa motivaationsa opiskeluun, opiskelun liittymisen hakijan työuraa koskeviin suunnitelmiin sekä mahdollisuutensa saattaa opiskelut hyvin päätökseen. Haastattelut pidetään 22.5.2023. Tarkka haastatteluaika ilmoitetaan valintakoekutsussa, joka lähetetään viikolla 19.

Ohjeet ennakkotehtävien tekemiseen (julkaistu 1.2.2023)

LAB-ammattikorkeakoulun seuraavat koulutukset ovat keskenään valintakoeyhteistyössä:

  • Kulttuuriala (ylempi AMK), muotoilun ja median digitaaliset ratkaisut
  • Kulttuuriala (ylempi AMK), muotoiluajattelu ja asiakaskokemus

Hakija saa tuloksen kumpaankin saman valintakoeryhmän hakutoiveeseensa suorittamalla yhden valintakokeen.

 

Kuvataiteilija (ylempi AMK), kuvataide, Lappeenranta

Kuvataiteen YAMK-koulutusohjelmassa on käytössä ennakkotehtävä, joka tulee palauttaa 30.3.2023 klo 15 mennessä Opintopolun hakulomakkeelle.

Ennakkotehtävä on digitaalinen portfolio, josta ilmenee hakijan nykyinen ammatillinen toiminta: CV ja kuvia teoksista (5-10kpl). Lisäksi erillinen motivaatiokirje kuvataiteilijana toimimisesta PDF-muodossa (yksi A4 sivu, fontti 12, riviväli 1,5). Portfoliossa ja motivaatiokirjeessä tulee ilmaista visuaalinen sekä tietotekniset taidot. Motivaatiokirjeessä tulee myös kertoa lyhyesti miksi olet hakeutumassa koulutukseen. Lisäksi motivaatiokirjeeseen tulee muotoilla myös alustava idea julkiseen taiteeseen liittyvästä opinnäytetyön aiheesta ja mahdollisesta toteutustavasta.
 
Ennakkotehtävien perusteella kutsutaan osa hakijoista valintakokeeseen. Valintakoe on etänä toteutettu haastattelu, jossa hakijan tulee esitellä sähköisessä muodossa yhteyslaitteeltaan 4-8 alkuperäistä työtään kuvina tai videoina. 

Valintakoe järjestetään viikoilla 19–20. Tarkka haastatteluajankohta ilmoitetaan valintakoekutsussa.