TwinInno - Kahden maakunnan tutkimus-,osaamis- ja innovaatiokeskittymällä TKI-investoinnit kasvuun

Kuva
projektin logo
TwinInno-projektin päätavoitteena on auttaa innovaatiotoimintaa kasvuun Etelä-Karjalassa ja Päijät-Hämeessä.

Projekti perustuu yritysten kanssa tehtäviin kokeiluihin, joiden sisällöt muotoutuvat kunkin yrityksen tarpeiden pohjalta.
Esimerkiksi projekti voi tarjota yrityksille mahdollisuuden testauttaa omia toimintamallejaan, saada apua uusien ideoiden jalostamiseen tai saada tukea innovointiprosessin läpiviemiseen.

Näistä yritysten kanssa tehtävistä kokeiluista saatavien tulosten avulla kehitetään projektin aikana yritysten ja LAB-ammattikorkeakoulun yhteistä toimintamallia entistä sujuvammaksi ja sen avulla tuetaan innovaatiotoiminnan kasvua alueilla.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
EAKR 2014-2020
LABin rooli
Osatoteuttaja
Yksikkö
Liiketoiminta
Painoala
Innovaatiot
Projektissa tapahtuu

Hyödynnä LABin tarjoomaa - tutustu oppaaseen

Kun toimintaympäristö elää tai asiakkaiden tarpeet muuttuvat, on yrityksenkin uudistuttava. Tehdäänkö jotain toisin vai tehdäänkö jotain täysin uutta? Tietä innovaatioaihioista markkinoille voi helpottaa, jos mukaan saa tuoreita näkökulmia, testaamismahdollisuuksia jne. Kaikkea ei ole pakko tehdä yksin.

Osa yrityksistä tekee paljon yhteistyötä korkeakoulujen kanssa, osa yrityksistä ei tiedä, mitä mahdollisuuksia on olemassa tai miten aloittaa.

TwinInnon julkaisu esittelee potentiaalia, jota LAB-ammattikorkeakoululla on yrityksille tarjota. Esimerkit perustuvat hankkeen kokemuksiin yhteistyöstä n. 80 yrityksen kanssa.

Koulun selkein muusta poikkeava piirre ovat opiskelijat. Kahdella kampuksella on 8500 opiskelijaa eri aloilta, ja lukuisilla opintojaksoilla voidaan toteuttaa yrityslähtöisiä harjoituksia. Vähemmän ajateltu, mutta oleellinen osa LABin osaamista, ovat sen asiantuntijat. TwinInnossa asiantuntijoita hyödynnettiin kampusrajoja rikkoen esimerkiksi niin, että Etelä-Karjalassa sijaitsevien yritysten caseen osallistuivat Päijät-Hämeessä toimivat tahot.

Opaskirjanen kertoo myös tiloista ja muusta LABin tarjoomasta, jota yritykset voivat hyödyntää.

 

LAB opas yrityksille innovaatiot

 

Tutustu projektin yritysyhteistyötarinoihin

 

Case: Vankkapuu Oy ja Savitaipaleen Teknolista Oy

Käytännönläheinen liiketoiminnan kehittäminen syntyy yritysten tarpeista ja ideoista, jotka yhdistetään korkeakoulun osaamiseen. Kaksi puualan yritystä ja LAB-ammattikorkeakoulu käynnistivät kokeilun, jonka tavoitteena oli pilotoida tiedonkeruujärjestelmän rakentamista. Vankkapuu Oy ja Savitaipaleen Teknolista Oy olivat toimineet jo aiemmin yhteistyössä ja investoineet toiminnanohjausjärjestelmään, jonka yhteyteen haluttiin kehittää tuotannon tehokkuuden mittarointia ja visualisointia yhdessä opiskelijoiden kanssa.

Projekti toteutettiin LAB-ammattikorkeakoulun kahden kampuksen yhteistyöllä. Asiantuntijat Päijät-Hämeestä ja Etelä-Karjalasta sekä teknologia-alan opiskelijaryhmä yhdessä yritysten kanssa toteuttivat tiedonkeruuseen perustuvan automaatiojärjestelmäprojektin keväällä 2022. Yhteistyön mahdollisti Business Mill -yrityshautomo ja TwinInno-hanke, jossa toteutetaan kokeiluja yritysten tarpeisiin pohjautuen. Kokeilujen avulla kehitetään yhteistyömallia niin LABin sisäiseen toimintaan kuin yrityksien ja sidosryhmien kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Lue lisää: Tiedunkeruujärjestelmällä tuotanto tehokkaammaksi

Katso video: 

 

Case: Motonet GP

Lahden Ahkera ry järjesti Motonet GP -yleisurheilusarjan osakilpailun, johon haluttiin lisää nuorta yleisöä ja tapoja aktivoida tapahtuman osallistujia. Kysymyksiin haettiin ratkaisuja LABin opiskelijoiden ja Design Sprint -verkkototeutuksen avulla. Tuloksena saatiin kolme toimivaa ja testattua ratkaisua, joita pilotoitiin tapahtumassa kesällä 2020.

Opiskelijaryhmä tarttui haasteeseen, kun Lahden Ahkera ry halusi kehittää Motonet GP -yleis­urheilusarjan osakilpailua. Tavoitteena oli saada lisää nuorta yleisöä ja kehittää tapoja aktivoida osallistujia tapahtumassa. LAB-ammattikorkeakoulun asiantuntijat loivat virtuaalisen kehitysympäristön, jonka avulla Design Sprint toteutettiin sähköisessä ympäristössä viiden päivän aikana.

Lue lisää: Motonet GP -osakilpailua kehitettiin virtuaalisella Design Sprintillä

 

Case: Airtouch Oy

Tuotteista, erilaisista osista, huoneista tai jopa ihmisistä voidaan tuottaa malleja 3D-skannereilla. Moni yritys onkin jo löytänyt 3D-mallintamisesta hyödyn suunnittelussa ja kohteiden esittämisessä. Skannerit mittaavat ja analysoivat kohteita sekä tuottavat dataa tiheinä pistepilvinä, jotka voidaan muuttaa tiedostoiksi ja 3D-malleiksi. 

Teknologia-alan opiskelijat mallinsivat Airtouch Oy:lle eri taiteilijoiden tekemiä teoksia 3D-malleiksi digitaalisiin gallerioihin. Digitaalinen galleria 3D-mallinnetuista teoksista on ajasta ja paikasta riippumaton, mikä mahdollistaa laajemman näkyvyyden ja asiakaskunnan.

Lue lisää: Taidetta virtuaalisesti – 3D-mallintamisen hyödyt

 

Tavoitteet
TwinInno -projektin päätavoitteena on olla auttamassa innovaatiotoimintaa kasvuun. Tähän pyritään yhdistämällä kahden maakunnan toimijoiden osaaminen pk-yritysten hyväksi.

Projektin päätavoite on jaettu edelleen kolmeen osatavoitteeseen:

1) Yritysten tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotarpeiden kartoittaminen ja muotoilu kokeiltaviksi ratkaisuiksi
2) Kokeilujen tulosten jalostaminen yritysten innovaatiopäätösten tueksi
3) Soveltamisen ja käyttöönoton tukeminen valikoiduilla lyhytkestoisilla toimintamalleilla ja menetelmillä.
Tavoitteiden toteutuminen
TwinInno -projektin toimenpiteet koostuvat erilaisista työpaketeista, jotka keksittyvät yhteistyökokeilujen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin.

- Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymän kokeiluympäristöjen valinta ja muotoilu
- Älykkään erikoistumisen ensikokeilut - varhainen innovaatitoiminta
- Älykkään erikoistumisen ensikokeilut - TKI-investointien tuloksellisuuden varmistaminen
- Kokeilukierrokset 2 ja 3, toimintamallien määritys yhdessä yritysten kanssa
- Kokeilujen tulosten jalostaminen pysyväksi toiminnaksi ja pysyvän toiminnan käynnistys
Hankkeen vaikuttavuus
TwinInnon kohderyhmänä ovat Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan maakunnissa toimivat pk-yritykset, joilla on jokin idea tai tarve TKI -investointiin liittyen.

TwinInno-projektin tuloksena yritykset saavat konkreettista uutta näkemystä ja oaamista innovaatio- ja kehitystoimintaansa. Toimenpiteet kohdistuvat innovaatiotoiminnan alkuvaiheeseen, jossa yhteistyö on tapauskohtaisesti räätälöityä, sekä TKI-investointien läpiviennin tukemiseen valikoiduilla ja lyhytkestoisilla toteutuksilla.

Projektin lopputuloksena syntyy Päijät-Hämeessä ja Etelä-Karjalassa toimiva käytännönlähiseen innovaatiotoimintaan keksittynyt tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymä, joka:

- edistää maakunnissa toimivien pk-yritysten kykyä, osaamista ja rohkeutta tehdä liiketoiminnallisesti järkeviä TKI-investointipäätöksiä
- varmistaa TKI-investointiprojektien tuloksekasta läpivientiä valikoiduilla, ketterillä toimintamalleilla ja menetelmillä
- edesauttaa uusien työpaikkojen syntymistä maakunnissa toimiviin pk-yrityksiin
- luo edellytyksiä uuden liiketoiminnan syntymiselle sekä toimivien yritysten siirtymiselle Päijät-Hämeeseen ja Etelä-Karjalaan.
Projektipäällikkö

Uutiset aiheesta

Tapahtumat

Sijainti