TwinInno - Kahden maakunnan tutkimus-,osaamis- ja innovaatiokeskittymällä TKI-investoinnit kasvuun

Kuva
projektin logo
TwinInno-projektin päätavoitteena on auttaa innovaatiotoimintaa kasvuun Etelä-Karjalassa ja Päijät-Hämeessä.

Projekti perustuu yritysten kanssa tehtäviin kokeiluihin, joiden sisällöt muotoutuvat kunkin yrityksen tarpeiden pohjalta.
Esimerkiksi projekti voi tarjota yrityksille mahdollisuuden testauttaa omia toimintamallejaan, saada apua uusien ideoiden jalostamiseen tai saada tukea innovointiprosessin läpiviemiseen.

Näistä yritysten kanssa tehtävistä kokeiluista saatavien tulosten avulla kehitetään projektin aikana yritysten ja LAB-ammattikorkeakoulun yhteistä toimintamallia entistä sujuvammaksi ja sen avulla tuetaan innovaatiotoiminnan kasvua alueilla.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
EAKR 2014-2020
LABin rooli
Osatoteuttaja
Yksikkö
Liiketoiminta
Painoala
Innovaatioiden kaupallistaminen
Tavoitteet
TwinInno -projektin päätavoitteena on olla auttamassa innovaatiotoimintaa kasvuun. Tähän pyritään yhdistämällä kahden maakunnan toimijoiden osaaminen pk-yritysten hyväksi.

Projektin päätavoite on jaettu edelleen kolmeen osatavoitteeseen:

1) Yritysten tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotarpeiden kartoittaminen ja muotoilu kokeiltaviksi ratkaisuiksi
2) Kokeilujen tulosten jalostaminen yritysten innovaatiopäätösten tueksi
3) Soveltamisen ja käyttöönoton tukeminen valikoiduilla lyhytkestoisilla toimintamalleilla ja menetelmillä.
Tavoitteiden toteutuminen
TwinInno -projektin toimenpiteet koostuvat erilaisista työpaketeista, jotka keksittyvät yhteistyökokeilujen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin.

- Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymän kokeiluympäristöjen valinta ja muotoilu
- Älykkään erikoistumisen ensikokeilut - varhainen innovaatitoiminta
- Älykkään erikoistumisen ensikokeilut - TKI-investointien tuloksellisuuden varmistaminen
- Kokeilukierrokset 2 ja 3, toimintamallien määritys yhdessä yritysten kanssa
- Kokeilujen tulosten jalostaminen pysyväksi toiminnaksi ja pysyvän toiminnan käynnistys
Hankkeen vaikuttavuus
TwinInnon kohderyhmänä ovat Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan maakunnissa toimivat pk-yritykset, joilla on jokin idea tai tarve TKI -investointiin liittyen.

TwinInno-projektin tuloksena yritykset saavat konkreettista uutta näkemystä ja oaamista innovaatio- ja kehitystoimintaansa. Toimenpiteet kohdistuvat innovaatiotoiminnan alkuvaiheeseen, jossa yhteistyö on tapauskohtaisesti räätälöityä, sekä TKI-investointien läpiviennin tukemiseen valikoiduilla ja lyhytkestoisilla toteutuksilla.

Projektin lopputuloksena syntyy Päijät-Hämeessä ja Etelä-Karjalassa toimiva käytännönlähiseen innovaatiotoimintaan keksittynyt tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymä, joka:

- edistää maakunnissa toimivien pk-yritysten kykyä, osaamista ja rohkeutta tehdä liiketoiminnallisesti järkeviä TKI-investointipäätöksiä
- varmistaa TKI-investointiprojektien tuloksekasta läpivientiä valikoiduilla, ketterillä toimintamalleilla ja menetelmillä
- edesauttaa uusien työpaikkojen syntymistä maakunnissa toimiviin pk-yrityksiin
- luo edellytyksiä uuden liiketoiminnan syntymiselle sekä toimivien yritysten siirtymiselle Päijät-Hämeeseen ja Etelä-Karjalaan.
Projektipäällikkö

Tapahtumat

Sijainti