LAB SoteCampus

Kuva
LSC pähkinänkuoressa
LAB-ammattikorkeakoulu ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote tiivistävät yhteistyötään LAB SoteCampus -toimintamallilla. Yhteistyömallin myötä tavoitellaan uutta liiketoimintaa, sujuvampia sosiaali- ja terveysalan palvelumalleja sekä vahvistetaan alueen vetovoimaisuutta.

Yhteistyömalli vahvistaa molempien organisaatioiden osaamisen kehittymistä esimerkiksi erilaisten koulutusten, valmennusten, työn kehittämisen menetelmien ja työkierron mallien avulla. Opiskelijayhteistyö on merkittävässä roolissa tässä yhteiskehittämisen toimintamallissa. Digitaalisten ratkaisujen ja teknologian käyttöönottoa vahvistetaan esimerkiksi panostamalla testbed toimintaan ja yritysyhteistyöhön vahvasti. Tiedolla johtaminen ja tiedon hyödyntämisen osaaminen ovat myös tärkeä osa LAB SoteCampus - toimintamallia, sillä ne ovat tärkeässä roolissa hyvinvointialueen kehittämisessä ja vaikuttavat olennaisesti myös LABin kehittymiseen innovaatiokorkeakouluna.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
Yritysrahoitus
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Hyvinvointi
Painoala
Hyvinvointi
Tavoitteet
Tavoitteena on teknologian ja digitaalisten ratkaisujen käyttöönoton ja hyödyntämisen vahvistaminen, johtamiseen ja työn kehittämiseen liittyvän osaamisen vahvistaminen sekä tiedon hyödyntämisen ja tietojohtamisen vahvistaminen.

Syyskuussa 2021 käynnistynyttä kahden vuoden LAB SoteCampus -yhteistyötoimintamallia valmisteltiin yli vuoden ajan. Toimintamallilla syvennetään ja laajennetaan LAB-ammattikorkeakoulun ja Eksoten jo pitkään jatkunutta yhteistyötä. Toimintamallin toivotaan vaikuttavan positiivisesti sosiaali- ja terveysalan koulutukseen ja maakunnan vetovoimaisuuteen, jolloin yhä useampi sote-alan ammattilainen jäisi valmistumisensa jälkeen Etelä-Karjalan alueelle töihin.
Tavoitteena on tuottaa nykyistä tehokkaammin palveluja eteläkarjalaisten asukkaiden hyvinvoinnin tueksi. Tähän liittyvät vahvasti johtamisosaamisen ja työn kehittämisosaamisen parantaminen, digitalisaation lisääminen sekä datan hyödyntäminen kaikessa päätöksenteossa nykyistä vahvemmin. Ammattikorkeakoulu ja sote-alan organisaatio yhdistävät voimansa yhteisten strategioista johdettujen painopistealueiden mukaisen kehittämistoiminnan vahvistamiseksi.
Tavoitteiden toteutuminen
LAB SoteCampus on luonut Eksoten sisäinen työkiertomallin, jonka avulla mahdollistetaan osaamisen vahvistaminen sekä työhyvinvoinnin ja työhön sitoutumisen lisääntyminen. LABin opettajille puolestaan on pilotoitu osana KARITA - hanketta opettajien ammattilaisvaihdot, jotka ovat käytännössä toteutuneet työelämäjaksojen muodossa. LAB SoteCampus on luomassa toimintamallista pysyvää.
Esihenkilöille on luotu ja pilotoitu mentorointimalli, jonka avulla lisätään johtamisosaamista ja esihenkilöiden työhyvinvointia. Esihenkilöiden johtamisosaamista on myös tuettu erisisältöisen valmennuksin, vastaamaan strategiasta johdettuihin tarpeisiin.
Opiskelijayhteistyötä on lisätty monisuuntaisesti - ja kanavaisesti muun muassa työharjoitteluiden, opinnäytetöiden ja Motiivi - yhteistyön muodossa. HAVUJA- hanke on luotu lisäämään alueen sotealan veto- ja pitovoimaa. LABlanssi hanke on uudenlainen liikkuva oppimisympäristö.
Uusien hankeideoiden eteenpäin viemiseksi on luotu organisaatioiden yhteinen toimintamalli, jonka avulla löydetään parhaiten työelämää palvelevat hankeideat.
Työn kehittämisosaamisen vahvistamiseksi on luotu tuplatyöpajamalli, joka auttaa työyhteisöjä löytämään ratkaisuja ja uusia toimintamalleja erilaisiin tarpeisiin osallistamalla kehittämiseen koko työyhteisön. Työn kehittämisosaamisen vahvistumista sekä osaamista on lisätty myös erilaisin valmennuksillisen keinoin ja menetelmin.
LAB SoteCampus on ollut mukana luomassa LAB welltechin liiketoimintasuunnitelmaa, jonka pohjalta yritysyhteistyötä vahvistetaan. TUULI - hanke on luotu lisäämään liiketoimintaa uudenlaisen teknologian avulla.
Tietojohtamista ja tiedon hyödyntämistä on vahvistettu molemmissa organisaatioissa kaikilla tasoilla. Osaamista on vahvistettu kohdennetuilla valmennuksilla, luomalla tietojohtamisen verkosto sekä räätälöidyillä tietojohtamiseen linkittyvillä tapahtumilla. Etelä-Karjalan digitaalinen palvelutehdas - hanke on luotu vastaamaan tarpeeseen yhdistää olemassa olevaa sotedataa ekosysteemiksi.
Hankkeen vaikuttavuus
LAB SoteCampus toimintamallin myötä yhteisesti tunnistetuilla kehittämiskohteilla maakuntaan saadaan vahvemman TKI-toiminnan kautta jalostettua palveluja ja toimintamalleja, jotka vaikuttavat myönteisesti kaikenikäisten kuntalaisten hyvinvointiin, terveyteen sekä toimintakykyyn. Palveluiden käyttötarkoituksen kirkastumisen ja kehittymisen myötä syntyy kustannussäästöjä ja pystytään turvaamaan riittävät, kattavat ja saavutettavat palvelut maakunnan asukkaille. Palveluita tuottaa osaava ja innovatiivinen henkilökunta.

Työn tekemisen ja johtamisen uudistumisen myötä toiminta on kustannustehokkaampaa ja henkilöstö voi paremmin. LABin rooli työelämän uudistajana vahvistuu.

Testbed toiminnan lisääntymisen myötä yritysyhteistyö vahvistuu ja alueelle syntyy uusia start-up yrityksiä. Teknologian käyttö sotepalveluissa lisääntyy osaamisen vahvistumisen vaikutuksena.

Tietosuojailmoitus

Projektipäällikkö

Uutiset aiheesta