”Vakautta varhaiskasvatukseen” - Kasvattajatiimin tunnetietoisuus lapsen hyvinvoinnin tukena

Kuva
Vakautta varhaiskasvatukseen koira ja pöllö
Varhaiskasvatuksessa on lapsia ja työntekijöitä, jotka ovat kokeneet traumaattisia tai muutoin kielteisiä, kehitykseen pitkäkestoisestikin vaikuttavia tapahtumia. Tällaisten tilanteiden tunnistaminen on tärkeää, jotta lasta voi tukea selviämään tunteiden ja tunnehaavojensa kanssa, kun omat selviytymiskeinot eivät riitä. Oppiakseen säätelemään omaa toimintaansa lapsi tarvitsee aikuista kanssasäätelijää, rauhoittumista ja kykyä tunnistaa kehollisia muutoksia. Tunnehaavojen jälkiä voi olla myös lasten kanssa toimivilla varhaiskasvattajilla, jolloin voi olla vaikeaa kohdata myötätuntoisesti lasten tunnehaavoja. Omien tunnehaavojen tunnistaminen on ammatillisen otteen ylläpitämisessä tärkeää. Tässä kasvattaja tarvitsee myötätuntoista tukea. Varhaiskasvatuksen kiireisimpiä kehittämistarpeita ovat henkilöstön työotteen kehittäminen sekä työtä tukevien menetelmien omaksuminen. Yhteisöllisen toimintakulttuurin vahvistamista tukee koko tiimin yhteinen koulutus.

Vakautta varhaiskasvatukseen -hankkeessa pyrittiin kehittämään varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria Päijät-Hämeessä, Etelä-Karjalassa ja Etelä-Savossa. Samalla haluttiin lisätä työntekijöiden tunnekasvatusosaamista ja traumatietoisuutta. Tiimivalmennuksen avulla varhaiskasvatuksessa otettiin käyttöön tunnetaitoja tukevia taidelähtöisiä ja kehotietoisuuden menetelmiä.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
OPH
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Hyvinvointi
Projektissa tapahtuu

Blogitekstit, artikkelit ja muut tuotokset

Haarnio, A. & Huhtanen, V. 2021. Taiteen mahdollisuudet kanssasäätelyssä. LAB Pro -artikkeli. Tulossa 2022.

Kokko-Muhonen, O. & Murto, P. Tunne- ja traumatietoisuutta varhaiskasvatukseen. LAB Pro -artikkeli 4.3.2021. Saatavilla: https://www.labopen.fi/lab-pro/tunne-ja-traumatietoisuutta-varhaiskasvatukseen/

Kokko-Muhonen, O. & Murto, P. 2021. Tiimivalmennusmallin kuvaus. OPH avointen oppimateriaalien kirjasto. Saatavilla: https://aoe.fi/#/materiaali/1845

Kuvajainen 2021. Leikki, motivaatiojärjestelmät ja vireystilat -video. Saatavilla: https://youtu.be/yzBvXeWFVW

Kuvajainen, M. & Murto, P. 2021. Developing teamwork and trauma-informed practices in early childhood education. LAB HEALTH ANNUAL REVIEW  2021.- Saatavilla: https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-827-381-6

Vaara, T. 2021. Turvallista tunnetyöskentelyä verkossa. LAB Focus artikkeli 3.1.2022. Saatavilla: https://blogit.lab.fi/labfocus/turvallista-tunnetyoskentelya-verkossa/

 

Opiskelijatuotokset

Hankkeessa harjoitteluaan tehneiden opiskelijoiden kokoamaa videomateriaalia Vakautta varhaiskasvatukseen -tiimivalmennuksen teemoista:

Kasvattajan tunteet - video 8:09 min. Lapsi oppii tunnesäätelyä vuorovaikutuksessa aikuisen kanssa, ja kasvattajan tavalla käsitellä tunteita onkin keskeinen merkitys lapsen säätelytaitojen kehittymiselle. Julkaistu LAB Focus youtube-kanavalla 1.11.2021

Lapsen tunteiden havainnointi - video 5:43 min. Lapsi tarvitsee aikuisen tukea ja kanssasäätelyä oppiakseen itsesäätelyä. Julkaistu LAB Focus youtube-kanavalla 1.11.2021

Tunteen kehollisuus ja tunnekehoyhteys - video 4:45 min.

Traumainformoitu työote - video 5:59 min.

Trauman kehollisuus ja vireystila - video 4:52 min.

Kehon reaktiot turvassa - video 4:05 min.

Vakauttaminen ja maadoittaminen - video 5:44 min.

 

Opinnäytetyöt

Holappa, T., Kettunen, E. ja Laine, M. 2021. Vakautta varhaiskasvatukseen – kasvattajatiimien kokemuksia täydennyskoulutuksesta. Saatavilla: https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021112221084

Karjalainen, T. 2022. Lapsen tunne- ja traumatietoisuus : piirrosvideo-oppaat kasvattajille. Saatavilla: https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202201131278

Helminen, S. 2022. Vakautta varhaiskasvatukseen : peli toimintakulttuurin kehittämisen tukena. Saatavilla: https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022092720531

 

Tavoitteet
Tavoitteena oli tuottaa varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria kehittävä tiimivalmennusmalli, lisäämään henkilöstön traumatietoisuutta ja osaamista tunnekasvatuksesta taidelähtöisin ja kehotietoisuuden menetelmin.

Vakautta varhaiskasvatukseen -hankkeen toteuttivat LAB-amkin hyvinvoinnin ja muotoilun yksiköt. Tiimivalmennuskokonaisuus toteutui kaksi kertaa kolmella alueella. Alueellinen kokonaisuus koostui kolmesta koulutusosiosta, joihin kuhunkin kuului: toiminnallinen työpaja, asiantuntijan verkkoluento ja verkko-ohjauksella tuettua menetelmien käyttöönottoa omassa lapsiryhmässä. Teemoina osioissa ovat: traumainformoitu työote, taidelähtöiset menetelmät vakauttamisessa, vuorovaikutus ja kehotietoisuus tunnekasvatuksessa. Toiminnallisissa työpajoissa opeteltiin vakauttavia ja tietoisuutta vahvistavia menetelmiä.


Tavoitteena oli saattaa lasten ja kasvattajien käyttöön vakauttavia ja kehollista tunnistamista tukevia menetelmiä. Menetelmien avulla vahvistettiin kohtaamisosaamista, yhteisöllisyyttä, turvan ja toimijuuden tunnetta, sekä VASU 2018 ja KARVIn laatuvaatimusten mukaista työotetta varhaiskasvatuksessa.

Tiimivalmennus koostui kolmesta koulutusosiosta, joilla 1) lisättiin osallistujien tietoisuutta traumainformoidusta työotteesta, 2) vahvistettiin tunnekasvatusosaamista ja 3) hyödynnettiin tunnetaitoja tukevia kehotietoisuuden menetelmiä varhaiskasvatusyhteisöissä. Toiminnallisissa työpajoissa harjoiteltavien konkreettisten toimintatapojen käytäntöön viemistä tuettiin ja seurattiin verkossa toteutettavassa tiimivalmennuksessa.
Tavoitteiden toteutuminen
1. Tiimivalmennusmalli

Tiimivalmennuksella tavoiteltiin henkilöstön traumatietoisuuden ja tunnekasvatusosaamisen kehittämistä, taidelähtöisin ja kehotietoisuuden menetelmin. Hankkeessa kehitetty tiimivalmennusmalli osoittautui toimivaksi ja tehokkaaksi tavaksi viedä teoreettista tietoa käytännön osaamisen tasolle. Malli rakentui kolmen teeman alle. Kuhunkin teemaan liittyi tutkimustietoon perustuva asiantuntijaluento, jonka sisältöä työstettiin myöhemmin käytännön harjoituksina toiminnallisissa työpajoissa. Työpajan jälkeen osallistujat sovelsivat oppimaansa omassa tiimissään ja lapsiryhmissään. Teeman päätteeksi kokoonnuttiin vielä verkkovalmennukseen jakamaan kokemuksia kokeilluista työtavoista, ja samalla ideoitiin teeman sisältöjen toteutumista ja työtapojen jatkokehittämistä omassa työssä. Kuvaus mallista on tallennettuna dokumentteihin.

Täydennyskoulutuksen toteuttaminen ja siihen osallistuminen koko tiiminä antoi mahdollisuuden aidosti kehittää oman tiimin työtapoja ja toimintakulttuuria, rakentaen yhteistä ymmärrystä ja kasvatusnäkemystä. Näiden kautta voidaan vaikuttaa koko lapsiryhmän hyvinvointiin.

Tiimivalmennus toteutettiin täysin verkossa, ja kokemukset myös toiminnallisten työpajojen toteutuksesta verkossa olivat rohkaisevia. Osallistujatiimit olivat tapahtumissa mukana yhteiseltä päätteeltä, työympäristöönsä järjestämässään rauhallisessa tilassa. Sen lisäksi, että koulutustapahtumiin osallistuminen järjestyi helpommin, kokivat useimmat tiimit tämän turvalliseksi tavaksi työskennellä ohjatusti yhdessä oman tiimin kesken. Kokoontuminen verkkoon tiimeinä mahdollisti sekä tiimien keskinäisen jakamisen, että myös tiimin oman ideoinnin ja koulutussisältöjen linkittämisen omaan lapsiryhmätyöhönsä reaaliaikaisesti.2. Trauma- ja tunnetietoisuuden sekä vakauttamista ja kehollista tunnistamista tukevan menetelmäosaamisen lisääntyminen

Palautteen mukaan osallistujat ovat saaneet lisää ymmärrystä näkyvän käytöksen taustalla vaikuttavista tunnemekanismeista. Kasvattajien oman käytöksen tarkastelu on lisääntynyt, omien tunteiden tunnistaminen vahvistunut, ja sekä lasten että työkavereiden tunteisiin reagointi on muuttunut. Lisää ymmärrystä on saatu myös oman tunnetilan vaikutuksesta lapsiryhmään.

Työpajoista löytyi uusia toimintatapaideoita, ja niitä sovellettiin omaan lapsiryhmätyöhön, jatkokehittäen vielä paremmin vastaamaan ryhmäkohtaisia tarpeita. Menetelmäkokeilujen kautta tiimit saivat käyttöönsä konkreettisia arjen työkaluja. Tällaisina mm. tapoja, joilla mahdollistetaan pieniä rauhoittumisen hetkiä arkeen, niin lapsille kuin aikuisillekin. Taidelähtöiset työtavat saivat uutta merkitystä, ja ymmärrys itse taideprosessin merkityksestä tunnesäätelyssä vahvistui.3. Työhyvinvoinnin vahvistaminen

Osallistujat nostivat palautteessaan tiimivalmennuksen vaikutuksen myös omaan työhyvinvointiinsa. Valmennuskokonaisuuteen sisältyvät tapahtumat koettiin voimauttavina ja yhteenkuuluvuuden tunnetta vahvistavina. Koko tiimin yhteinen kouluttautuminen lisäsi keskustelua ja avoimuutta tiimissä, auttoi yhtenäistämään, ja löytämään yhdessä uusia toimintatapoja, joihin on helpompi sitoutua.
Hankkeessa syntyneitä hyviä käytäntöjä levitettiin valtakunnallisesti artikkeli- ja videojulkaisuin sekä OPH:n avointen oppimateriaalien kirjaston kautta.

Hankkeen vaikuttavuus
Tuloksena tietoisuus traumainformoidusta työotteesta on lisääntynyt. Kokemusta vakauttavia menetelmiä on hyödynnetty lapsiryhmissä. Osallistujat kokevat osaamisensa vahvistuneen tunne- ja itsesäätelytaitojen tukemisessa.

Konkreettisena tuloksena syntyi yhteistyössä varhaiskasvatustoimijoiden kanssa tiimivalmennusmalli, joka koostuu verkkoluennoista ja -ohjauksesta, sekä toiminnallisista työpajoista. Hankkeessa syntyneitä hyviä käytäntöjä on levitetty valtakunnallisesti.
Projektipäällikkö

Uutiset aiheesta