Tekoäly tutuksi

Kuva
Tekoäly tutuksi logo
Tekoälyä voitaisiin teknologian puolesta jo hyödyntää paljon nykyistä enemmän myös mikro- ja pk-yrityksissä.
Osaamiseen ja hyödyntämismahdollisuuksien löytämiseen tarvitaan vielä opastusta ja innostamista. Tekoälyn ja dataanalytiikan avulla voidaan parantaa liiketoimintamahdollisuuksia monin tavoin, lisätä yritysten resilienssiä ja mahdollisuutta työllistää enemmän.

Tekoäly tutuksi –hankkeen tavoitteena on lisätä tekoälyn käyttöä yrityksissä pienentämällä uusien teknologioiden
käyttöönottokynnystä, tarjoamalla luovia esimerkkejä sovelluskohteista ja opettamalla teknologian perusasioita.
Työntekijöitä koulutetaan ymmärtämään tekoälyn avulla muutettuja toimintatapoja, työn tekemisen tapoja sekä
parannetaan heidän digivalmiuksia ja -osaamista. Lisäksi tavoitteena on aikaansaada eri toimialojen verkostoja, joissa
samojen haasteiden parissa puurtavat voivat saada tukea toisiltaan ja pääsevät tutustumaan palvelujen tarjoajiin
matalalla kynnyksellä.

Hankkeessa järjestetään webinaarisarja, jossa puhujina ja kouluttajina hyödynnetään alan huippuosaajia kohdistaen
aiheet ja esimerkit eri toimialoille antamaan käytännön vinkkejä. Lisäksi tehdään työssä oleville, työttömille,
korkeakouluopiskelijoille ja muille aiheesta kiinnostuneille suunnattu opintojakso, joka rakennetaan joustavasti.
Osallistujilla on mahdollisuus joustavasti ottaa koko koulutus tai haluamansa osiot siitä.

Hankkeen tuloksena tietoisuus ja osaaminen tekoälyn hyödyntämisestä lisääntyy ja kynnys uusien teknologioiden
käyttöönottoon madaltuu mm. sosiaali- ja terveyspalveluissa. Myös elintarvike- ja palvelualan sekä kiinteistö- ja
rakennusalan työntekijöillä on valmiuksia siirtyä käyttämään uutta teknologiaa. Yrityksissä ymmärretään tekoälyn ja
data-analytiikan hyödyt tiedolla johtamisessa ja liiketoiminnan kasvattamisessa ja yritykset löytävät osaavaa työvoimaa uusien teknologioiden käyttöönottoon ja käyttöön.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
ESR 2014-2020 Flat Rate
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Teknologia
Painoala
Hyvinvoinnin palveluinnovaatiot
Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on lisätä tekoälyn hyödyntämistä mikro- ja pk-yrityksissä, innostaa yrityksien omistajia ja työntekijöitä löytämään uusia hyödyntämismahdollisuuksia ja lisätä tekoälyn tunnettuutta päijäthämäläisissä ja eteläkarjalaisissa yrityksissä ja organisaatioissa.

Tekoälyn hyödyntämisen tarve liiketoiminnan ja kilpailukyvyn kasvattamisessa on tunnistettu monilla toimialoilla, mutta erityisesti sotealalla. Hankkeessa tavoitteena on tekoälyosaamisen lisääminen eri toimialoilla kuten elintarvike- ja palvelualalla, kiinteistö- ja rakennusalalla ja sosiaali- ja terveysalalla. Palvelualat ovat kärsineet eniten koronasta, työllisyys on heikentynyt ja työntekijät siirtyneet muille aloille, elintarvikealalla on paljon kehittämistä mm. hävikin pienentämiseksi, kiinteistö- ja rakennusalalla tekoälyä voitaisiin käyttää mm. kosteusvaurioiden välttämiseksi erityisesti julkisissa rakennuksissa. Sotealalla työn kuormittavuus on lisääntynyt koronan takia, joka lisää sairauspoissaoloja ja hoitajien siirtymistä muihin töihin, lisäksi vielä väestön ikääntyminen kasvattaa työmäärää, joten tekoälyratkaisuja tarvitaan ongelman ratkaisemiseksi mm. vanhusten hoidossa. Kaikki yritykset ja niiden työntekijät ovat uuden haasteen edessä koronan jälkeen. Korona tulee vauhdittamaan globaalia kilpailua kaikilla aloilla, joten uuden teknologian käyttöönotto on välttämätöntä. Haaste on erityisen suuri pienissä yrityksissä, koska osaamista ei valmiiksi ole ja investoinnit yksin ovat kalliita. Myös työttömien osaamista pitää vahvistaa uusien teknologioiden osalta ja siten vähentää kohtaanto-ongelmaa avoinna olevien työpaikkojen ja työnhakijoiden välillä. Tekoäly tutuksi-hanke vastaa näihin haasteisiin kouluttamalla uuden teknologian osaajia ja hyödyntäjiä ja auttaa pienyrittäjiä verkostoitumaan yhteishankintojen mahdollistamiseksi.

Yritysten työntekijät, päälliköt ja johtajat, itsensä työllistäjät sekä toiminnassa mukana olevat työnantajat oppivat näkemään tekoälyn hyödyt ja mahdollisuudet yrityksen johtamisessa, toimintojen ja resurssien suunnittelussa, tuottavuuden kasvattamisessa, laadun parantamisessa, markkinoinnissa ja markkinoinnin segmentoinnissa sekä työhyvinvoinnin parantamisessa.

Tekoäly ei ole yksi teknologia, vaan nimikkeen alle kuuluu joukko erilaisia menetelmiä, teknologioita, sovelluksia ja tutkimussuuntia. Hanke avaa tekoälyn eri osa-alueita ja fokusoituu erityisesti data-analytiikan tuomiin mahdollisuuksiin.

Hanke tuo datan käyttömahdollisuudet lähemmäksi päivittäistä toimintaa ja kannustaa yrityksien työntekijöitä havainnoimaan tekoälyn mahdollisia sovelluskohteita omista työympäristöistään. Lisäämällä ymmärrystä ja osaamista tekoälyn mahdollisuuksista parannetaan alueen liiketoimintamahdollisuuksia ja kilpailukykyä ja edistetään alaan liittyvää työllisyyttä. Oikein hyödynnettynä tekoälyä voi auttaa yrityksiä ennakoimaan toimintaansa paremmin ja selviytymään nopeammin myös ennakoimattomista talous- ja muista kriiseistä ja parantaa niiden muutosvalmiutta tulevaisuudessa.

Hankkeessa innostetaan ja opastetaan alkuun tekoälyn mahdollisuuksien löytämisessä ja tarjotaan toimijoille verkostoitumismahdollisuuksia, joissa kehitystyötä voi viedä yhteistyössä eteenpäin. Hankkeessa järjestetään verkostoitumistilaisuuksia, joissa on tavoitteena tutustuttaa osallistujia tekoälyyn, mutta myös toisiinsa ja auttaa heitä luomaan itselleen pidempiaikaisia kumppanuuksia niin toisten alan toimijoiden kanssa kuin tekoälypalveluita tarjoavien yrityksien kanssa.

Tavoitteena on palvella kohderyhmää sekä Päijät-Hämeen että Etelä-Karjalan alueilla, jotka ovat LABammattikorkeakoululle luontevat toiminta-alueet. Suurin osa toiminnoista on toteutettavissa samalla kertaa molemmilla alueilla nykyaikaisen teknologian avulla.
Hankkeen vaikuttavuus
Euroopan komission 2020 julkaistun valkoisen kirjan mukaan EU haluaa päästä altavastaajan asemasta johtavien tekoälyalueiden joukkoon. Huippututkimuksen lisäksi tavoitteena on nopeuttaa teknologian käyttöönottoa ja hyödyntämistä pk-yrityksissä.

Tekoälyn mahdollisuuksia tunnetaan ja hyödynnetään vielä aivan liian vähän, erityisesti pienemmissä yrityksissä. Hankkeen avulla mikro- ja pk-yritysten henkilökunta saa ymmärrystä ja osaamista tekoälyn hyödyntämiseen omalla toimialallaan ja voi näin kehittää toimintaansa nykyaikaisesti. Tämä vahvistaa yrityksien muutoksensietokykyä, jota tarvitaan erityisesti koronapandemian kaltaisissa kriisitilanteissa.

Todellinen tekoälyn ja data-analytiikan hyödyntäminen edellyttää niin osaamista kuin resursseja ja pienemmillä yrityksillä satsaukset voivat olla kohtuuttoman suuria. Hanke tarjoaa itsensä työllistäville ja toiminnassa mukana oleville työnantajille verkostoitumismahdollisuuksia, joissa saman tyyppisiä tarpeita omaavat toimijat voivat parhaimmillaan lähteä kehittämään asioita yhteistyössä jakaen näin rajallisia resursseja ja saaden pienemmillä panostuksilla suurempia hyötyjä. Verkostoitumistilaisuuksissa tutustutetaan toimijoita myös alan palveluyrityksiin, joiden kanssa kehitystyötä voi lähteä viemään eteenpäin.

Hankkeen toimenpiteet toteutetaan pääsääntöisesti sähköisesti, joten osallistuminen ei aseta maantieteellisiä rajoitteita.

Tietosuojailmoitus

Projektipäällikkö
Eija Lantta
TKI-asiantuntija
eija [dot] lanttaatlab [dot] fi