Kotoa kotiin

Kuva
logo+naiset
Kotoa kotiin -hanke on suunnattu ensisijaisesti vielä kotoutumisajalla oleville arabian-, kurdin-, darin- ja thaikielisille naisille, jotka ovat jääneet palveluiden ja kotoutumistoimien ulkopuolelle. Perustelluista syistä (haavoittuvainen asema, heikko kielitaito, työttömyys, syrjäytymisvaara) hankkeen toimintaan voidaan kuitenkin ottaa mukaan myös kotoutumisajan jo ylittäneitä. Hankkeessa toteutetaan ryhmätoimintaa, joka vahvistaa kohderyhmän sosiaalista osallisuutta, yhteiskunnallista aktiivisuutta, suomen kieltä, kulttuurituntemusta sekä positiivista mielenterveyttä. Lisäksi osallistujat saavat vertaistukea ja toimintaan perehdytetyiltä maahanmuuttajataustaisilta ja kantasuomalaisilta vapaaehtoisilta. Toimintaan voi osallistua lasten kanssa, lastenhoito on ryhmätoiminnan ajaksi järjestetty.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
Amif-rahoitus
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Hyvinvointi
Painoala
Hyvinvoinnin palveluinnovaatiot
Tavoitteet
1) Kehitetään kotoutumista tukeva ryhmätoimintamalli (2 pilottia), joka sisältää kohderyhmän tavoittamisen, alkukartoituksen ja tarvittaessa akuutin tuen piiriin ohjaamisen, ryhmämuotoisen tukiprosessin ja jatkopoluille saattamisen.
2) Luodaan osallisuutta ja hyvinvointia vahvistava vapaaehtoisen vertaistuen malli, johon rekrytoidaan ja perehdytetään pidempään Suomessa olleita maahanmuuttajataustaisia ja kantasuomalaisia naisia. Samalla kehitetään materiaalia ja välineistöä vapaaehtoissuhteen ja kotoutumisen tueksi.
3) Arvioidaan toimintaa kerätyn seuranta-aineiston perusteella ja mallinnetaan kokonaisuus kuvaamalla se kahden pilottivaiheen jälkeen niin, että sitä voidaan levittää.

Hankkeen toiminta-alue on Päijät-Häme ja kaikki tapaamiset järjestetään Lahdessa. Hanketta toteuttavat yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulu, Lahden Diakonialaitos ja Koulutuskeskus Salpaus.
Hankkeen vaikuttavuus
Ryhmätoimintaan osallistuminen edistää naisten kotoutumista. Heidän verkostonsa laajenevat ja he tutustuvat alueen palveluihin ja toimintoihin. Heidän suomen kielen taitonsa vahvistuu ja ryhmätoiminnan jälkeinen jatkopolkunsa selkiytyy. Heillä on paremmat edellytykset aktiiviseen vanhemmuuteen, muun muassa lastensa koulunkäynnin tukemiseen. Myös vapaaehtoisten osallisuus ja osaaminen vahvistuvat.
Projektipäällikkö
Maija Eerola
TKI-asiantuntija
maija [dot] eerolaatlab [dot] fi
Yhteistyössä
Sijainti