Alueellinen teknologiakartta

Pk-yritysten kyky hyödyntää teknologisia ratkaisuja omissa toiminnoissaan sekä liiketoiminnan tehokkuuden ja tuottavuuden lisäämisessä ovat rajallisia. Sidosryhmien käyttämistä teknologioista ja niihin liittyvistä suunnitelmista ei ole riittävästi tietoa saatavilla. Alueellinen teknologiakartta hankkeen päätavoite on rakentaa yhdessä päijäthämäläisten pk-yritysten kanssa vahva ja toimiva yhteistyömalli Päijät-Hämeeseen. Toimenpiteet: 1) Hankkeen käynnistäminen ja kohderyhmään kuuluvien yritysten kontaktointi 2) Pk yritysten teknologioiden tunnistaminen 3)Teknologiakartan luominen ja alustan käyttöönotto 4) Hankkeen hallinnointi.

Alueellinen teknologiakartta –hankkeessa kehitetään yhdessä päijäthämäläisten pk –yritysten kanssa teknologiakartta heidän käyttämistään teknologioista, niihin liittyvistä osaamisista, innovaatiotoiminnan tarpeista sekä tulevaisuuden suunnitelmista teknologioihin liittyen.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
EAKR 2014-2020
Yksikkö
Liiketoiminta
Painoala
Innovaatioiden kaupallistaminen
Tavoitteet
Alueellinen teknologiakartta–hankkeen päätavoitteena on ottaa käyttöön digitaalinen alusta, jonka avulla päijäthämäläiset pk-yritykset löytävät uusia mahdollisuuksia yhteistyöhön teknologioissa. Teknologiakartan täytyy huomioida myös tulevat teknologiatrendit ja yritysten tulevaisuuden teknologiavalinnat.

Alueellinen teknologiakartta mahdollistaa Päijät-Hämeen alueen yrityksille paremmat lähtökohdat tunnistaa käytössään olevia teknologisia ratkaisuja sekä tunnistaa teknologioiden kehittämis- ja hyödyntämisosaamista. Tunnistetaan osaamistarpeita ja luodaan ratkaisuja niihin vastaamiseksi. Samalla kehitetään pk-yritysten innovointikyvykkyyttä sekä kilpailukykyä hankkeen aikana hyödynnettävän verkoston avulla.
Tavoitteiden toteutuminen
Alueellinen teknologiakartta hankkeen projektiryhmä toteutti alkuvuodesta 2021 kyselyn päijäthämäläisille yrityksille. Kyselyn päätavoitteena oli kartoittaa maakunnan teknologioiden nykytilaa ja tulevaisuuden suuntia. Kyselyyn saatiin 85 vastausta.

Hankkeessa järjestettiin vuonna 2021 10 työpajaa kyselyn perusteella valituista aiheista. Työpajoja on suunniteltu toteutettavan vielä muutamia muista alueen yrityksiä kiinnostavista aiheista alkuvuoden ja kevään 2022 aikana. Alkuvuodesta 2022 hankkeen pääasiallinen tavoite on julkaista Teknologiakartta -alusta.

Alueellinen teknologiakartta hanke osallistui teknologia- ja innovaatio-osaamisen opintojaksolle keväällä 2021 tarjoamalla aiheen opintojakson kehittämiskokeiluun. Aiheen tavoitteena oli täydentää hankkeen tekemää kyselyä sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden osalta. Kehittämiskokeilu toteutettiin tapaustutkimuksena osana opintojaksoa kahden LAB-ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijan toimesta.

Opiskelijayhteistyötä tehtiin myös LIITOn Digitaalisen palvelun suunnittelu -opintojakson kanssa. Opiskelijaryhmän tehtävänä oli tutustua ja kehittää Teknologiakartta -alustaa. Opiskelijoiden kehitysehdotuksia ja suunnitelmia käytetään alustan mahdollisessa jatkokehtiyksessä.
Hankkeen vaikuttavuus
Hankkeessa kohtautetaan samankaltaisissa tilanteissa olevien yritysten edustajia keskenään, sekä luodaan yhteisiä toimintamalleja sidosryhmien välille. Toimintaympäristöstä rakennetaan ennakkoluuloton ja ketterästi uusia avauksia synnyttävä. Tällaisesta toimintatavasta hyötyvät sekä pk-yritykset että ammattikorkeakoulu, LABin vahvuudet ketteränä ja ennakkoluulottomana toimijana vahvistuvat entisestään. Pk -yrityksille luotavat teknologiakartat auttavat tulossa olevien tarpeiden tunnistamisessa ja avun tarjoamisessa niihin.

Hankkeen tulokset hyödynnetään LAB-ammattikorkeakoulun ja alueen sidosryhmien välisessä yhteistyössä jatkohankkeiden muodossa. Lisäksi hankkeen jälkeen maakunnan pk-yrityksille on mahdollista tarjota yksilöllistä sparrausta tunnistettujen kehityspolkujen toteuttamiseksi mm. ELY:n kehittämispalvelujen ja LAB-ammattikorkeakoulun tilaustutkimuksen keinoin.

Hankkeen aikana syntyvät opit levitetään laajalti yrityskentän ja muiden alueellisten toimijoiden käyttöön hyödyntäen LAB-ammattikorkeakoulun ja hankkeen yhteistyötahojen viestintäkanavia.

Näkemys nykytilanteesta ja tulevista kehityspoluista avaa uusia yhteistyömahdollisuuksia digi-kehittäjäyritysten ja digi-hyödyntäjäyritysten kesken. LAB –ammattikorkeakoulu on jatkossakin mukana fasilitoimassa tätä yhteistyötä monin keinoin. Teknologiakartta tarjoaa myös alueen pk-yrityksille, sidosryhmille ja LAB-ammattikorkeakoululle työkalun, jolla tulevia jatkuvan oppimisen tarpeita voi tunnistaa aiempaa paremmin.

Tietosuojailmoitus

Projektipäällikkö
Eija Lantta
TKI-asiantuntija
eija [dot] lanttaatlab [dot] fi

Related events