'Hyvinvointiteknologiaosaaminen vahvistuu monialaisena yhteistyönä' -artikkelikokoelma tarjoaa ajankohtaisia huomioita

Kuva
KARITA-artikkelikokoelman kansi, abstrakteja kuvioita
Hyvinvointiteknologian jalkautuminen koteihin vaatii sote-alan ammattilaisten jatkuvaa osaamisen kehittämistä. Teknologian kehittyessä on tärkeää huolehtia sekä ammattilaisten osaamisesta että ikääntyvien käyttäjien huomioimisesta.

'Hyvinvointiteknologiaosaaminen vahvistuu monialaisena yhteistyönä' -artikkelikokoelman teksteissä tuodaan esille aiheeseen liittyviä huomioita ja jatkokehittämistarpeita. Kirjoittajina toimivat LAB-ammattikorkeakoulun KARITA-hankkeeseen (Kotona asumista rohkeasti ja itsenäisesti teknologian avulla) osallistuneet asiantuntijat.

Osaamisen vahvistaminen avainasemassa

Sote-alan ammattilaiselta edellytetään usein uutta osaamista, kun koteihin viedään asumista tukevaa teknologiaa. Hyvinvointiteknologian käyttöönotto ja myös käyttöönoton johtaminen vaatii tietoa ja erilaisia taitoja sekä ennen kaikkea asennetta. Sujuva teknologian käyttöönottoprosessi vaikuttaa positiivisesti muun muassa asiakas- ja potilasturvallisuuteen, henkilöstön työhyvinvointiin ja kustannustehokkuuteen.

Oppilaitokset voivat vahvistaa kotona asumista tukevan hyvinvointiteknologian kehitystä ja sen yhä kiihtyvää käyttöönottoa valmentamalla ja kouluttamalla tulevia sote-ammattilaisia ja alueilla jo työskentelevää sote-alan henkilöstöä. Organisaatioissa työntekijöiden osaamistarpeiden tunnistaminen on osa osaamisen johtamista ja auttaa tavoitteiden saavuttamisessa.

Koulutusta sekä nykyisille että tuleville ammattilaisille

LAB-ammattikorkeakoulun tavoitteena KARITA-hankkeessa oli sekä ammattikorkeakoulun että sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön osaamisen lisääminen hyvinvointiteknologiaa käyttöön otettaessa. Artikkelikokoelmassa kuvataan näitä toimenpiteitä sekä niiden tuloksia.

Hanke järjesti Eksoten eli Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotiin vietävien palvelujen esihenkilöille ja henkilöstölle valmennus- ja simulaatiokoulutusta. Lisäksi hanke mahdollisti ammattikorkeakoulun opettajille työelämäjakson, jonka aikana opettajien tieto ja osaaminen hyvinvointiteknologiasta ja digitaalisista palveluista vahvistui. Työelämäjaksojen avulla saadaan opiskelijoille eli tuleville sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille sekä tietoa että taitoja tulevaisuuden työelämän osaamistarpeisiin.

Mielenkiintoisen näkökulman artikkelikokoelmassa tarjoaa Suomeen opiskelemaan tulleiden filippiiniläisten hoitajien käsitykset ja kokemukset hyvinvointiteknologiasta.

Ikääntyvien toiveet ja tarpeet tulee saada esiin

Hyvinvointiteknologiaosaamisen kehittämisessä ja hyvinvointiteknologian jalkauttamisessa on tärkeää huomioida niin henkilöstön kuin myös ikääntyvien oma ääni ja heidän toiveensa. Hyvinvointiteknologiaan liittyvistä asenteista, arvoista ja eettisistä näkökulmista tarvitaan laajaa ja monialaista yhteiskunnallista keskustelua ja yhteistyötä.

'Hyvinvointiteknologiaosaaminen vahvistuu monialaisena yhteistyönä' -artikkelikokoelman teksteissä on tuotu monipuolisesti esille aiheeseen liittyviä huomioita ja jatkokehittämistarpeita.

 

Tutustu artikkelikokoelmaan:

Hyvinvointiteknologiaosaaminen vahvistuu monialaisena yhteistyönä
- KARITA-hankkeen tuloksia osaamisen kehittämisestä

 

Lisätietoa hankkeen toiminnasta

Tutustu KARITA-hankkeeseen ja hankkeessa kirjoitettuihin blogeihin:
KARITA (Kotona asumista rohkeasti ja itsenäisesti teknologian avulla) -hanke

Katso, miten KARITA-hankkeen tuloksia esiteltiin loppuseminaarissa:
KARITA-hankkeen loppuseminaari (YouTube)

Simulaatiokoulutus sote- ja hyvinvointialan henkilöstölle
Hankkeessa pilotoitu hyvinvointiteknologian käyttöönottoon valmentava simulaatiokoulutus löytyy LAB Welltechin tarjoamista palveluista:

Teknologiapositiivisuuden lisääminen -simulaatiovalmennuksen esite (pdf)
Lisätietoa LAB Welltechistä

 

LAB-ammattikorkeakoulu oli yhtenä osatoteuttajana Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin eli Eksoten hallinnoimassa KARITA (Kotona asumista rohkeasti ja itsenäisesti teknologian avulla) -hankkeessa. LABin tehtävänä hankkeessa oli lisätä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten, opettajien ja opiskelijoiden hyvinvointiteknologiaosaamista.

Hanke oli osa THL:n KATI-ohjelmaa (Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille), jossa on edistetty uusien teknologioiden hyödyntämistä kotona asumisessa, kotihoidossa ja kotiin tuotavissa palveluissa.

Hanke päättyi 31.12.2022.

 

Lisätietoja

Sanna Imeläinen
Lehtori
sanna [dot] imelainenatlab [dot] fi