VPKE - Vastuullisen palvelu- ja tuotekehityksen ennakointi

Kuva
VPKE-hankekuva
VPKE – Vastuullisen palvelu- ja tuotekehityksen ennakointi hankkeessa kehitetään eteläkarjalaisten yritysten asiakaslähtöistä ympäristövastuullisen palvelu- ja tuotekehittämisen osaamista, jotta yritykset osaavat ennakoida ja vastata asiakkailta tulevaan ympäristövastuullisen kuluttamisen kysyntään. Tunnistamalla oman nykytilanteensa, mutta myös muutokset asiakkaiden tarpeissa, yritys voi ennakoida omia osaamis- ja kehittämistarpeitaan vastatakseen asiakkaiden tarpeisiin myös jatkossa.

Projektin alussa Etelä-Karjalan mikro- ja pk-yritysten tilannetta asiakaslähtöisestä ympäristövastuullisuudesta selvitetään ja peilataan sisarhankkeessa Vastuullinen palvelu- ja tuotekehitys VPK esiin tulleisiin kansallisiin ja kansainvälisiin kokemuksiin. Asiakaslähtöisen ympäristövastuullisuuden ympärille kootaan alueen yrityksistä vertaisoppimisen ryhmä, jonka kanssa yhteiskehitetään yrityksen lähtötilanteen kartoittava verkkokoulutus. Tämä lähtötilannetta kartoittava ja osaamistarpeita ennakoiva itsenäinen kokonaisuus tukee sisarhankkeessa samalle alustalle tuotettavaa täydennyskoulutusta, jossa syvennetään yritysten asiakaslähtöistä ympäristövastuullisuuden kehittämisosaamista.

Yhteiskehittämisen jälkeen vertaisoppimisen ryhmä pääsee yhdessä pilotoimaan sisarhankkeessa kehitettyä koulutusta. Projektin edetessä haetaan mikro- ja pk-yrittäjän näkökulmasta mielekästä tapaa oppia ja kehittää omaa liiketoimintaansa. Lopussa kokemukset yhteiskehittämisestä ja vertaisoppimisryhmästä kootaan julkaisuksi. Lisäksi järjestetään tapahtuma, jossa nostetaan esiin osallistuneiden yritysten kokemuksia ja oivalluksia samaistuttavina esimerkkeinä konkreettisesta tekemisestä vihreän siirtymän edistämiseksi.

Sisarhanke Vastuullinen palvelu- ja tuotekehitys VPK toteutetaan Päijät-Hämeessä LAB-ammattikorkeakoulun toimesta ja se on käynnissä 1.1.2022-31.8.2023.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
ESR 2014-2020 Flat Rate
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Muotoiluinstituutti
Painoala
Design
Projektissa tapahtuu

 

Asiakaslähtöinen ympäristövastuu - Palvelu- ja tuotekehitystä kestävästi blogi: https://blogit.lab.fi/labfocus/asiakaslahtoinen-ymparistovastuu-palvelu-ja-tuotekehitysta-kestavasti/

VPKE hankkeen ensimmäinen tapahtuma, Menesty asiakaslähtöisesti ja ympäristövastuullisesti, järjestettiin LUT:in rantasaunalla 1.12.2022

Tavoitteet
VPKE-projektin tavoitteena on tuottaa eteläkarjalaisille yrityksille käytännön osaamista tunnistaa, ennakoida ja hyödyntää asiakaslähtöistä ympäristövastuullista kehittämistä omista lähtökohdistaan.

Projektin ensimmäisen vaiheen tavoitteena on kartoittaa lähtötilanne eli selvittää eteläkarjalaisten pk-yritysten tämänhetkisiä tuote- ja palveluratkaisuja, joilla asiakkaat voivat vaikuttaa omaan ympäristökuormitukseensa.

Projektin toisen vaiheen tavoitteena on vertaisoppimisen pienryhmän kanssa yhteiskehittää mikro- ja pk-yrityksille mielekäs yrityksen lähtötilanteen selvittävä verkkokoulutus. Koulutuksen on tarkoitus myös tukea sisarhankkeessa kehitettävän koulutuksen suorittamista, minkä vuoksi pienryhmä pilotoi VPK-projektissa kehitetyn koulutuksen.
Hankkeen vaikuttavuus
Projektin loputtua eteläkarjalaisilla mikro- ja pk-yrityksillä on osaamista ja rohkeutta edetä asiakaslähtöisen ympäristövastuullisuuden polulla ja näin parantaa resilienssiään muuttuvassa maailmassa. Vertaisoppimisen ryhmän keskinäistä vuorovaikutusta tuetaan ja edistetään yritysten verkostoitumista osallistavin toimintatavoin ja viestimällä ryhmän toiminnasta alueella. Aktiivisella viestinnällä edistetään ympäristövastuullisuuden ja asiakaslähtöisyyden teemojen käytännön toteutusten näkymistä alueen yritysten keskuudessa ja näin tuetaan Etelä-Karjalan uuden maakuntaohjelman kärkiteemoista erityisesti Yritteliäs ja Ympäristövastuullinen eKarjala näkyvyyttä. Projektin toteutuksesta ja tuloksista syntyneet opit ja niistä kertovat julkaisut ovat sovellettavissa erilaisiin tilanteisiin kuten yritysneuvontaan tai jatkokoulutukseen. Vaikuttavuuden maksimoimiseksi yhteisjulkaisut sisarhankkeen kanssa ovat myös mahdollisia. Kaikki julkaisut julkaisee LAB-ammattikorkeakoulu sähköisessä muodossa laajan saavutettavuuden takaamiseksi.
Kestävän kehityksen tavoitteet
Projektipäällikkö
Anna Palokangas
TKI-asiantuntija
anna [dot] palokangasatlab [dot] fi