Urbaanin hiilenkierron uudet arvoketjut

HIILIKETJU-hankkeen keskeinen tavoite on luoda BioCO2-hyödyntämisekosysteemejä, sekä tehdä CO2:n talteenotosta ja hyödyntämisestä kestävää liiketoimintaa. Samalla pystytään vähentämään negatiivisia ympäristövaikutuksia muodostamalla tuottaja–käyttäjäpareja aluesynergiakonseptien avulla. Hankkeessa luodaan Suomeen kaksi BioCO2 hyödyntävää kansainvälisesti merkittävää referenssialuetta: pääkaupunkiseutu ja Lahden – Lappeenrannan -seutu. Molemmilla alueilla on lukuisia hiilidioksidin lähteitä ja käyttäjiä, mutta niiden yhdistäminen on kesken. Referenssikohteet auttavat konkretisoimaan hanketyötä, kehittämään uutta liiketoimintaa olemassa olevien esimerkkien avulla sekä luomaan kansainvälisesti merkittävän kopioitavan mallin, jota hankkeessa mukana olevat kotimaiset yritykset voivat hyödyntää viennin kehittämisessä.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
BF Co-Creation
Yksikkö
Teknologia
Painoala
Kiertotalous
Projektissa tapahtuu

Taustoittava blogiteksti julkaistu

Tavoitteet
• Määritetään laatukriteerit ja tunnistetaan kustannustehokkaat, riittävän hyvät puhdistusteknologiat eri sovelluksille
• Etsitään nesteytykselle vaihtoehtoisia tapoja lyhyen välimatkan ja pienemmän kapasiteetin kuljetuksiin
• Rakennetaan kustannustehokkaat paikalliset arvoketjut ja markkinat hiilidioksidille
• Arvioidaan arvoketjun ekologista kestävyyttä ja edelleen tunnistetaan parannuskohteita ja toimenpiteitä arvoketjujen ympäristökestävyyden edistämiseksi
• Selvitetään vaikutukset kaupunkien vähähiilisyystavoitteisiin ja mietitään yhdessä ohjausryhmän kanssa kestävää hiilitaloutta tukevia politiikkasuosituksia
• Liiketoimintamallin monistaminen Keski-Euroopan markkinoille
Hankkeen vaikuttavuus
- Kustannustehokas ratkaisu BioCO2-puhdistukseen: BioCO2-lähteiden luokitus, epäpuhtauksien tunnistus ja riittävän hyvien puhdistusmenetelmien valinta

- Kustannustehokas ratkaisu BioCO2-logistiikkaan: paikallisten tuottajien ja hyödyntäjien linkitys, jolloin kuljetusmatkat jäävät lyhyiksi. Nesteytykselle vaihtoehtoisten tekniikoiden käyttö lyhyiden etäisyyksien ja pienemmän volyymin kuljetuksissa

- Uuden liiketoiminnan luominen BioCO2 perustuen: kaupallinen “uusio” hiilidioksidi teollisuuden tarpeisiin

- Ratkaisu kaatopaikkakaasun hyödyntämiseen: kaatopaikkakaasun rikastus biometaanilla ennen hyödyntämistä sähkön ja lämmön tuotannossa.

- Hiilitalousmallin luominen: malli jolle osoitettu taloudellinen kannattavuus ja ympäristöhyödyt, sekä referenssikohteiden luominen mukana oleville yrityksille, joita yritykset voivat hyödyntää kansainvälistymistavoitteidensa saavuttamisessa
Kestävän kehityksen tavoitteet

Tietosuojailmoitus

Projektipäällikkö
Joonas Mustonen
TKI-asiantuntija
joonas [dot] mustonenatlab [dot] fi