Tuetusti työhön ja osallisuuteen Päijät-Hämeessä

Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa sote-ammattilaisten osaamista työkyvyn arvioimisessa ja työkyvyn tuen palvelujen kehittämisessä sekä tukea osatyökykyisten työttömien työ- ja toimintakykyä ja edistää heidän työllistymistään ja työssä pysymistä.

Hankkeen toimenpidekokonaisuudet ovat
1) Työkyvyn tuki osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta
2) Tuetun työllistymisen toimintamallien kehittäminen. 

Hankkeen tuloksena asiakkailla on helposti saavutettavat ja toimivat työkyvyn tuen palvelut.

LAB-ammattikorkeakoulu osatoteuttajana tukee hankkeen toteutusta arvioinnin ja palvelumuotoilun keinoin.

TOTEUTTAJAT: Sosiaalialan osaamiskeskus Verso (hallinnoija), LAB-ammattikorkeakoulu ja Padasjoen kunta (osatoteuttajat).
RAHOITTAJA: STM, Valtionavustus (Työkykyohjelma)
YHTEISTYÖTAHOT: Sosiaali- ja terveyspalvelut, Työllisyyden kuntakokeilu, TE-toimisto, Kela, järjestötoimijat, Tulevaisuuden sote-keskus -hanke ja asiakkaat.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
Valtionavustukset/Erillismäärärahat
LABin rooli
Osatoteuttaja
Yksikkö
Hyvinvointi
Painoala
Hyvinvointi
Tavoitteiden toteutuminen
Toimenpidekokonaisuus 1: Työkyvyn tuki osana sosiaali- ja terveyskeskusta

Sote-henkilöstön osaaminen on lisääntynyt työkyvyn tuen tarpeen tunnistamisessa, mittareiden käytössä ja arvioinnissa sekä palvelujärjestelmästä.
Toimiva monialainen työ- ja toimintakyvyn arvioinnin malli ja siihen liittyvä vastuutyöntekijätoiminta on kuvattu Innokylään ja malli on toiminnassa.
Asiakkaiden työllistymisen tuen palvelut on yhteensovitettu muiden työllisyys- ja kuntoutustoimijoiden kanssa
Asiakkaan näkökulmasta palvelut ovat helposti saavutettavia ja toimivia yli hallintorajojen .
Asiakasosallisuus palvelujen suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa on lisääntynyt ja eri asiakasosallisuuden menetelmiä on kehitetty ja käytössä.

Toimenpidekokonaisuus 2: Tuettu työllistyminen

Päijät-Hämeen alueelle on rakennettu tuetun työllistymisen malli, josta löytyy tarvittava asiantuntijuus eri kohderyhmien työllistymisen tuessa.
Sosiaalihuollon tuetun työllistymisen palvelupolku on selkiinnytetty, mallinnettu ja yhteensovitettu sidosryhmien kanssa niin, että asiakas voi helposti hahmottaa eri toimijoiden roolit ja vastuut tuetussa työllistämisessä ja niin että palvelupolku on hänelle selkeä.
Kehittämistyön kuvauksen on tehty ja viety Innokylään.
Asiakasosallisuus on lisääntynyt ja erilaisia menetelmiä on kehitetty ja otettu käyttöön.
Avotyötoiminnan alihankintamalli on pilotoitu, arvioitu ja kuvattu Innokylään.
Projektipäällikkö
Yhteistyössä
Sijainti