RAPA – rakennus- ja purkujätealitteen vähähiiliset tuotteet

Ympäristölainsäädännön kiristyessä rakennusjätteen kierrätysaste on nostettava 70% vuoteen 2020 mennessä. Myös kaatopaikallle läjitettävän jätteen laatuvaatimukset kiristyvät, eikä vuodesta 2020 alkaen kaatopaikoille saa toimittaa jäteettä, joka sisältää 10% orgaanista tai biohajoavaa ainesta. Rakennus- ja purkujätteen lajittelussa muodostuva alite siäsältää orgaanista ainetta, kuten muovia, kuituja ja puuta. Alitteelle ei ole tällä hetkellä selkeitä hyötykäyttökohteita. Rakennus- ja purkujätteen materiaalihyötykäyttö nostaa koko prosessin arvoketjua ja arvoketjun kasvattamiseen erikoistumalla Päijät-Hämeen alueen yritysten markkinaosuudet voivat lisääntyä merkittävästi.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
EAKR 2014-2020
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Teknologia
Painoala
Kiertotalous
Tavoitteet
Hankkeen päätavoitteena on kehittää uusia prosessointitapoja rakennus- ja purkujätealitteen arvoketjujen kasvattamiseksi ja uusien tuotteiden valmistamiseksi. Jätejakeista pyritään kehittämään uusia korkeamman lisäarvon tuotteita, joilla on kysyntää markkinoilla. Tämä lisäisi myös syntypaikkalajittelua. Tavoitteena on luoda edellytykset rakennus- ja purkujätteen uudenlaiselle erottelulle ja materiaalihyötykäytölle tutkimus- ja kehitystoiminnassa RAPA-LABRA: Rakennus- ja purkujätteen laboratoriotoiminnot -hankkeella, jolloin alueen korkeakoulut vastaavat yritysten tarpeisiin ja samalla mahdollistavat uuden vähähiilisen liiketoiminnan kehittymisen Päijät-Hämeen alueella. Hankkeessa investoidaan laboratoriomittakaavaiset rakennus- ja purkujätteen metallien erotuslaitteisto ja pelletöintilinjasto.
Hankkeen vaikuttavuus
Tämä hanke vastaa EU:n asettamiin tavoitteisiin edistää rakennus- ja purkujätteen materiaalikäyttöä. Kansallisella
tasolla rakennus- ja purkujätteen käyttöä on tutkittu, mutta rakennusjätealitteelle ei toistaiseksi ole löydetty
kustannustehokasta materiaalihyödyntämistä. Näin ollen hanke tuottaa tarpeellista tietoa kansallisesti. Se myös vastaa
Päijät-Hämeen kiertotalousstrategian mukaisiin tarpeisiin. Lisäksi hanke vastaa Päijät-Hämeen alueen yritysten
tarpeisiin sillä, rakennus- ja purkutoiminnasta muodostuu rakennusjätealitetta, jonka hyödyntämiseen ei alueella ole
kustannus- ja/tai ympäristötehokkaita ratkaisuja.
Projektipäällikkö
Ville Puhakka
TKI-asiantuntija
ville [dot] puhakkaatlab [dot] fi

Uutiset aiheesta