Kotona asumista rohkeasti ja itsenäisesti teknologian avulla

Kuva
Karita logo
LAB-ammattikorkeakoulu oli yhtenä osatoteuttajana Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin eli Eksoten hallinnoimassa KARITA (Kotona asumista rohkeasti ja itsenäisesti teknologian avulla) -hankkeessa.

LABin tehtävänä hankkeessa oli lisätä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten, opettajien ja opiskelijoiden hyvinvointiteknologiaosaamista.

Hanke päättyi 31.12.2022.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
Valtionavustukset/Erillismäärärahat
LABin rooli
Osatoteuttaja
Yksikkö
Hyvinvointi
Painoala
Hyvinvointi
Projektissa tapahtuu

Hankkeen tuloksia

KARITA-hankkeen artikkelikokoelman kansi, abstrakteja kuvioita

Artikkelikokoelmassa kerrotaan hankkeen toiminnasta ja tuloksista:
Hyvinvointiteknologiaosaaminen vahvistuu monialaisena yhteistyönä
- KARITA-hankeen tuloksia osaamisen kehittämisestä

KARITA-hankkeen tuloksia esiteltiin myös loppuseminaarissa:
KARITA-hankkeen loppuseminaari (YouTube)

Hankkeessa pilotoitu simulaatiokoulutus on tarjolla LAB Welltechin palvelutarjonnassa:
Teknologiapositiivisuuden lisääminen -simulaatiovalmennuksen esite (pdf)
Lisätietoa LAB Welltechistä

 

Käytännön toimenpiteet

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten, opettajien ja opiskelijoiden hyvinvointiteknologiaosaamista lisättiin

  • järjestämällä valmennus- ja simulaatiokoulutusta Eksoten kotihoidon lähiesihenkilöille sekä kotihoidon, asiakasohjauksen ja palvelutarpeen arvioinnin työntekijöille,
  • toteuttamalla sote-alan opettajille suunnattuja työelämäjaksoja ja
  • kehittämällä LAB-ammattikorkeakoulun Lappeenrannan kampuksen älykotiympäristöä.

 

Toimintamallit Innokylässä

Innokylään kehitettyjen toimintamallien kuvaukset:

 

Artikkelit ja blogikirjoitukset

 

Opinnäytetyö

Tavoitteet
KARITA-hankkeen päätavoitteena on vähentää sote-palvelujen tarvetta teknologiaa hyödyntäen ikäihmisten palveluissa ja siirtää säännöllisten palvelujen tarvetta. Hankkeessa etsitään uusia vaikuttavia teknologisia ratkaisuja mm. digitaalisten palvelujen, tekoälyn sekä robotiikan kokeilujen kautta. Teknologian avulla haetaan erilaisia ratkaisuja kotiympäristöön, jotka tukevat kotihoidon asiakasta, hänen omaisia sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia.
Tavoitteena on tukea kuntalaisten ja heidän perheidensä kotona asumista, jotka eivät ole säännöllisen palvelun piirissä, mutta riski palveluiden tarpeeseen on kohonnut.

LAB-ammattikorkeakoulun tavoitteena hankkeessa on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten hyvinvointiteknologiaosaamisen lisääminen omassa asiakastyössä. Osaamista kehitetään työntekijöiden koulutusinterventioilla, jotta uudesta teknologiasta saadaan paras mahdollinen hyöty. Valmennuskoulutusta kohdennetaan sekä lähiesimiehille, että asiakasohjauksen ja kotiin vietävien palveluiden työntekijöille. Simulaatio-oppimisympäristön kehittäminen vahvistaa opiskelijoiden teknologia osaamista, ja opettajien työelämäjaksot mahdollistavat opetuksen ajantasaisuuden teknologiakäytänteiden osalta.
Tavoitteiden toteutuminen
Osaamisen kehittäminen ja vahvistaminen tulee huomioida hyvinvointiteknologian kehittämisen ja jalkauttamisen tukena. Osaaminen ja myönteiset asenteet vaikuttavat hyvinvointiteknologian käyttöönottoon, jolloin turvataan ikääntyvien turvallista kotona asumista ja henkilöstön työhyvinvointia. Sote-henkilöstön myönteisten asenteiden vahvistamiseksi lyhyemmät valmennus- ja simulaatiokoulutukset tarjoavat tilaisuuden niin olemassa olevien hyvien käytänteiden jakamiseen kuin omien tietojen, taitojen ja ajattelutapojen vahvistamiseen. Avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri tarjoavat puitteet kehittämiselle ja uusille oivalluksille. Tulevaisuuden osaamistarpeet huomioidaan opettajien ajantasaisilla tiedoilla sekä asianmukaisilla oppimisympäristöillä.

LAB-ammattikorkeakoulu järjesti valmennus- ja simulaatiokoulutusta kotihoidon esihenkilöille sekä kotihoidon, asiakasohjauksen ja palvelutarpeenarvioinnin henkilöstölle. Koulutukset koettiin erittäin hyödyllisinä, erityisesti myönteisten asenteiden vahvistamisessa hyvinvointiteknologian käyttöönotossa ja jalkauttamisessa.

Opettajien työelämäjaksot ovat tarpeellisia ajantasaisen tiedon päivittämiseksi, mikä tukee opiskelijoiden osaamista. Oppimisympäristöjen kehittäminen jäi hankkeen puitteissa kesken, mutta oppimisympäristöjen kehittämistä tulee jatkaa vastaamaan tulevaisuuden osaamistarpeisiin.
Hankkeen vaikuttavuus
Asiakkaan itsenäistä asumista ja toimintakykyä tukevan tai elämänlaatua ja turvallisuutta lisäävän teknologian käyttöönottoprosessi on sujuva, henkilöstön kuormittuminen vähenee ja asiakastyytyväisyys lisääntyy. Hankkeen lyhyen aikavälin vaikutukset kohdistuvat asiakaspalvelujen kehittymiseen, palveluvalikoiman laajenemiseen ja työn tekemisen muutoksen aikaan saamaan työhyvinvoinnin paranemiseen. Pitkän aikavälin vaikutuksia ovat palvelujärjestelmän kehittyminen vastaamaan nykyistä paremmin muuttuvia ja kasvavia asiakastarpeita. Kehittyvä palvelu, parantuva tiedonkulku ja asiakkaan saama tuki mahdollistavat asiakkaan oman tahdon ja omien valintojen toteutumisen nykyistä paremmin.

Kehitettävät toiminnot parantavat yhteiskunnan mahdollisuutta vastata jatkuvasti kasvavaan palvelujen kysyntään ja niiden laadun ja turvallisuuden tason nousemiseen Pohjois-Pohjanmaan ja Eksoten alueella.
Projektipäällikkö
Sanna Imeläinen
Lehtori
sanna [dot] imelainenatlab [dot] fi

Lisätietoa hankekokonaisuudesta

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin eli Eksoten hallinnoiman KARITA-hankkeen päätavoitteena on vähentää sote-palvelujen tarvetta ikäihmisten palveluissa teknologiaa hyödyntäen ja siirtää säännöllisten palvelujen tarvetta. Teknologian avulla etsitään kotona asumisen tueksi ratkaisuja, jotka hyödyntävät kotihoidon asiakasta, hänen perhettään ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaista.

LAB-ammattikorkeakoulu on yksi KARITA-hankkeen osatoteuttajista. Muita osatoteuttajia ovat Oulun kaupunki, Oulun ammattikorkeakoulu sekä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (FinCCHTA).

KARITA-hanke on osa sosiaali- ja terveysministeriön KATI (Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille) -ohjelmaa. KATI-ohjelmassa kehitetään teknologian hyödyntämistä iäkkäiden ihmisten kotona asumisessa, kotihoidossa ja kotiin tuotavissa palveluissa. KATI-ohjelma toteutetaan alueellisilla hankkeilla vuosina 2021-2022.