Kotona asumista rohkeasti ja itsenäisesti teknologian avulla

Kuva
Karita logo
KARITA-hanke on valmisteltu KATI-ohjelmaan yhteistyössä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote), Oulun kaupungin, LAB-ammattikorkeakoulun ja OAMK ammattikorkeakoulun sekä kansallisen HTA-koordinaatio yksikön (FinCCHTA) kanssa.

Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä STM-rahoitteisen POPsote-hankkeen kanssa kaikkien Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntien kanssa. POPsote-hankkeessa keskeisimpinä toimenpiteinä on ikäihmisten palveluiden osalta muun muassa digitalisaation edistäminen omaoloa ja etäpalveluita kehittämällä sekä osaamisen määritteleminen ja vahvistaminen. Vastaavasti Eksoten Yhteinen tulevaisuus- tulevaisuuden sote-keskus hankkeessa ja Rakenneuudistus ohjelman Joukkuepeliä -hankkeessa kehitetään mm. sähköistä asiointia ja asiakkuudenhallinnan ratkaisuja sekä tietojohtamista. Hankkeet tuottavat ratkaisuja myös KARITA-hankkeen tueksi ja toimivat tiiviissä yhteistyössä KARITA-hankkeen kanssa.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
Valtionavustukset/Erillismäärärahat
LABin rooli
Osatoteuttaja
Yksikkö
Hyvinvointi
Projektissa tapahtuu

LAB-ammattikorkeakoulun tehtävänä hankkeessa on lisätä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten, opettajien ja opiskelijoiden hyvinvointiteknologiaosaamista.

Hankkeen puitteissa mm.
- järjestetään valmennus- ja simulaatiokoulutusta Eksoten lähiesihenkilöille sekä asiakasohjauksen ja kotihoidon henkilöstölle
- kehitetään Lappeenrannan kampukselle älykotiympäristöä tukemaan oppimista
- lisätään osaamista opettajille suunnatuilla työelämäjaksoilla.

Blogikirjoitukset

Blogisarja: Opiskelijan näkökulma osaamisen kehittämiseen hankkeessa

Tavoitteet
Hankkeen päätavoitteena on vähentää sote-palvelujen tarvetta teknologiaa hyödyntäen ikäihmisten palveluissa ja siirtää säännöllisten palvelujen tarvetta. Hankkeessa etsitään uusia vaikuttavia teknologisia ratkaisuja mm. digitaalisten palvelujen, tekoälyn sekä robotiikan kokeilujen kautta. Teknologian avulla haetaan erilaisia ratkaisuja kotiympäristöön, jotka tukevat kotihoidon asiakasta, hänen omaisia sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia.
Tavoitteena on tukea kuntalaisten ja heidän perheidensä kotona asumista, jotka eivät ole säännöllisen palvelun piirissä, mutta riski palveluiden tarpeeseen on kohonnut.

LAB-ammattikorkeakoulun tavoitteena hankkeessa on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten hyvinvointiteknologiaosaamisen lisääminen omassa asiakastyössä. Osaamista kehitetään työntekijöiden koulutusinterventioilla, jotta uudesta teknologiasta saadaan paras mahdollinen hyöty. Valmennuskoulutusta kohdennetaan sekä lähiesimiehille, että asiakasohjauksen ja kotiin vietävien palveluiden työntekijöille. Simulaatio-oppimisympäristön kehittäminen vahvistaa opiskelijoiden teknologia osaamista, ja opettajien työelämäjaksot mahdollistavat opetuksen ajantasaisuuden teknologiakäytänteiden osalta.
Tavoitteiden toteutuminen
Osaamisen kehittäminen ja vahvistaminen tulee huomioida hyvinvointiteknologian kehittämisen ja jalkauttamisen tukena. Osaaminen ja myönteiset asenteet vaikuttavat hyvinvointiteknologian käyttöönottoon, jolloin turvataan ikääntyvien turvallista kotona asumista ja henkilöstön työhyvinvointia. Sote-henkilöstön myönteisten asenteiden vahvistamiseksi lyhyemmät valmennus- ja simulaatiokoulutukset tarjoavat tilaisuuden niin olemassa olevien hyvien käytänteiden jakamiseen kuin omien tietojen, taitojen ja ajattelutapojen vahvistamiseen. Avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri tarjoavat puitteet kehittämiselle ja uusille oivalluksille. Tulevaisuuden osaamistarpeet huomioidaan opettajien ajantasaisilla tiedoilla sekä asianmukaisilla oppimisympäristöillä.

LAB-ammattikorkeakoulu järjesti valmennus- ja simulaatiokoulutusta kotihoidon esihenkilöille sekä kotihoidon, asiakasohjauksen ja palvelutarpeenarvioinnin henkilöstölle. Koulutukset koettiin erittäin hyödyllisinä, erityisesti myönteisten asenteiden vahvistamisessa hyvinvointiteknologian käyttöönotossa ja jalkauttamisessa.

Opettajien työelämäjaksot ovat tarpeellisia ajantasaisen tiedon päivittämiseksi, mikä tukee opiskelijoiden osaamista. Oppimisympäristöjen kehittäminen jäi hankkeen puitteissa kesken, mutta oppimisympäristöjen kehittämistä tulee jatkaa vastaamaan tulevaisuuden osaamistarpeisiin.
Hankkeen vaikuttavuus
Asiakkaan itsenäistä asumista ja toimintakykyä tukevan tai elämänlaatua ja turvallisuutta lisäävän teknologian käyttöönottoprosessi on sujuva, henkilöstön kuormittuminen vähenee ja asiakastyytyväisyys lisääntyy. Hankkeen lyhyen aikavälin vaikutukset kohdistuvat asiakaspalvelujen kehittymiseen, palveluvalikoiman laajenemiseen ja työn tekemisen muutoksen aikaan saamaan työhyvinvoinnin paranemiseen. Pitkän aikavälin vaikutuksia ovat palvelujärjestelmän kehittyminen vastaamaan nykyistä paremmin muuttuvia ja kasvavia asiakastarpeita. Kehittyvä palvelu, parantuva tiedonkulku ja asiakkaan saama tuki mahdollistavat asiakkaan oman tahdon ja omien valintojen toteutumisen nykyistä paremmin.

Kehitettävät toiminnot parantavat yhteiskunnan mahdollisuutta vastata jatkuvasti kasvavaan palvelujen kysyntään ja niiden laadun ja turvallisuuden tason nousemiseen Pohjois-Pohjanmaan ja Eksoten alueella.
Projektipäällikkö
Sanna Imeläinen
Lehtori
sanna [dot] imelainenatlab [dot] fi

Uutiset aiheesta