Ilmastoturvallisuuden parantaminen Hämeen maaseudulla

Ilmaston lämpeneminen vaikuttaa eri tavoin yhteiskunnan toimiin sään ääri-ilmiöiden ja luonnon monimuotoisuuden muutosten kautta. Ilmastonmuutoksesta puhuttaessa käytetään usein termejä hillintä, sopeutuminen ja varautuminen. Ilmastonmuutoksen hillintä tarkoittaa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä ja hiilinieluista huolehtimista erilaisin toimenpitein, kuten maa- ja metsätaloudessa hiilensidonnan tehostamisella.

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen puolestaan tarkoittaa sitä, ilmaston lämpenemisestä odotettavissa oleviin vaikutuksiin ja jo tapahtuneisiin muutoksiin mukaudutaan ja varaudutaan ihmisen ja luonnon toimesta. Sopeutumisessa voidaan minimoida haittoja ja hyödyntää etuja. Suunnitelmallinen ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja varautuminen ovat ilmastonmuutoksen hillinnän ohella tärkeää riskien ja uhkien vähentämiseksi.

Ilmastoturvallisuudella tarkoitetaan uhkia, joita ilmastonmuutos aiheuttaa joko suoraan tai siihen ja sen hillintään liittyvien poliittisten, sosiaalisten ja taloudellisten prosessien seurauksena.

Ilmastoturvallisuuden parantaminen Hämeen maaseudulla - HITU -hankkeessa kartoitetaan, millaisia ilmaston lämpenemiseen liittyviä riskejä Kanta- ja Päijät-Hämeen maaseutua kohtaa. Kartoituksen jälkeen valitaan 4-6 kohdealuetta, joille tehdään toimenpidesuunnitelma ilmastoriskeihin varautumiseksi. Lisäksi maaseudun asukkaita tiedotetaan erilaisin (infomaatiomuotoilun) keinoin varautumismahdollisuuksista.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
Maaseuturahasto 2014-2020 Flat rate
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Teknologia
Painoala
Kiertotalous
Projektissa tapahtuu

Projekti on alkanut! Mikäli haluat saada uutiskirjeitä hankkeelta, liity postituslistalle lähettämällä sähköpostia kaisa [dot] tuominenatlab [dot] fi

Tavoitteet
Hankkeessa tuotetaan tietoa, miten hämäläinen maaseutu voi varautua ilmastonmuutokseen. Hankkeessa pyritään löytämään juuri Hämeeseen kohdistuvat ilmastoriskit, tarkentamaan niitä pienemmille alueille ja tiedottamaan tämän pohjalta toimijoita ja asukkaita varautumismahdollisuuksista.

Hankkeen tavoitteena on:

1. Lisätä hämäläisen maaseudun ilmastoturvallisuutta ilmastoriskeihin ja seurannaisvaikutuksiin varautumalla
2. Tuoda paikkatietopohjainen ilmastoturvallisuutta parantava ennuste- ja faktatieto asukkaiden ja päätöksentekijöiden käyttöön
3. Verkostoida ja lisätä ilmastoturvallisuusvalmiuden asiantuntemusta kehittäen toimijoiden yhteistoimintaa Hämeessä
4. Jakaa tietoa metsiin liittyvistä ilmastoturvallisuutta lisäävistä suunnittelu- ja toteutustoimenpiteistä maankäytön suunnittelussa
5. Tiedottaa eri keinoin maaseudun asukkaita mahdollisuuksista varautumiseen ilmastoriskeissä
6. Edistetää faktapohjaista ja eri kohderyhmät huomioivaa ilmastodialogia

Hankkeen toteuttajina ovat LAB-ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme ja Suomen metsäkeskus
Projektipäällikkö
Kaisa Tuominen
TKI-asiantuntija
kaisa [dot] tuominenatlab [dot] fi