Tiimeistä toimeen - osaamista ja osallisuutta korkeakoulujen etäkohtaamisiin

Kuva
Tiimeistä toimeen -hankkeen logo
Hankkeella vastataan koronatilanteen aiheuttamaan etäosallisuuden ja työelämävalmiuksien
kehittämistarpeeseen. Pitkittyneessä koronatilanteessa monien työelämävalmiuksia parantavien opintojen osien, kuten harjoittelu, käytännön ryhmätyöt ja projektikurssien suorittaminen on lykkääntynyt. Huolta on herättänyt paisti eristäytymisen sosiaaliset vaikutukset, myös opintojen loppuun saattaminen ja opiskelijoiden riittävät valmiudet siirtyä työelämään.

Elinikäisen oppimisen trendi on kasvussa ja myös opiskelijamäärät nousussa, mikä lisää muutospaineita ohjauksen toteutustapoihin. Paitsi korona-ajan etäopetuksessa, myös pitkällä aikajänteellä on tarpeellista kehittää työelämään, opetukseen ja ohjaukseen soveltuvia etävuorovaikutusmenetelmiä. Samalla edistetään sosiaalista osallisuutta ja ilmastomyönteisiä toimintatapoja, kun koulutukseen osallistuminen tai ohjauksen ja opetuksen järjestäminen ei edellytä matkustamista.
Avainsanat
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
ESR 2014-2020 Flat Rate
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Liiketoiminta
Painoala
Innovaatioiden kaupallistaminen
Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on kehittää korkeakoulujen etäohjaukseen ja –opetukseen työelämäläheisiä ja osallistavia menetelmiä, joilla voidaan tukea korkeakouluopiskelijoiden sosiaalista osallisuutta ja työelämävalmiuksia pitkittyneessä etäkorkeakouluajassa. Hankkeessa hyödynnetään aiempia hyviä kokemuksia simulaatiopedagogiikasta mutta kokeillaan myös muita vuorovaikutteisia ja toiminnallisia menetelmiä etäyhteyksillä tapahtuvaan korkeakoulujen ohjaukseen ja opetukseen soveltuvaksi. Tavoitteena on, että hankkeessa kehitettävät menetelmät tukevat ohjaus- ja opetushenkilöstön etäkohtaamiskäytäntöjen ja opiskelijoiden ammatti-identiteetin kehittymistä ja työelämävalmiuksia sekä tarjoavat myös etämuodossa mielekkään oppimisen tavan ja ehkäisevät siten opintojen keskeyttämistä.
Projektipäällikkö
Elina Ruokoski
TKI-asiantuntija
elina [dot] ruokoskiatlab [dot] fi