Soteyritysten digistepit

Soteyritysten digistepit –hanke kehittää mikro- ja pienyritysten osaamista digitaalisen toimintaympäristön
hyödyntämiseen ja yritysyhteistyön kehittämiseen. Yritykset ovat eri tasoilla digiosaamisen, laitteiden ja ohjelmistojen
käytön suhteen. Osalla yrityksistä on haasteita yrityksen hallinnoinnissa, johtamisessa, suunnittelussa ja seurannassa.
Hanke tukee yritysten kehittymistä digiratkaisujen keinoin.
Yritysten toimintaympäristö ja määräykset muuttuvat. Yhteistyö julkisen sektorin toimijoiden sekä viranomaistahojen
kanssa perustuu digitaaliseen viestintään, raportointiin ja valvontaan. Osaaminen on toiminnan jatkumisen edellytys.
Kaikkien sotealan osaajien työpanosta tarvitaan erityisesti ikääntyneille suunnattujen palvelujen turvaamiseen.
Sotealan yritysten verkostoituminen on vähäistä. Yhteistoiminta alentaa teknologian hankkimisesta aiheutuvia
kustannuksia. Hanke selvittää yritysten verkostoitumisen hyötyjä, tukee yritysyhteisöjen muodostamista ja
yhteishankintojen toteuttamista.
Hankkeen päätavoite
Sotealan pk-yritykset hyödyntävät osaavasti digitaalisia työkaluja ja toimintaympäristöjä yrityksen toiminnassa,
viranomais- ja yritysyhteistyössä ja asiakaspalveluissa. Yrittäjillä on kanavat osaamisen päivittämiseen.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
EAKR 2014-2020
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Hyvinvointi
Tavoitteet
1. Digiä yrityksen toimintaan: Yrityksen toiminnanohjauksen ja yritysyhteistyön kehittäminen
2. Digiä asiakasrajapintaan: Tietoturvallisen asiakas-omais-yritys - viestinnän kehittäminen ja asiakkaan seurantatiedon hyödyntäminen palvelujen kehittämisessä
3. Digiä yritys-viranomaisyhteistyöhön: Digitaalisten työkalujen käytön ja järjestelmäosaamisen vahvistaminen palvelutuotannossa ja viranomaisyhteistyössä
4. Digillä tulevaisuuteen: Sote-alan yritykset hyödyntävät verkostoja, yritysyhteistyötä, digitaalisia työkaluja ja ympäristöjä ajantasaisesti
Hankkeen toiminta toteutetaan hybridimallilla covid-19 -tilanteen ja yritysten tarpeiden mukaisesti verkossa tai yhteisissä tilaisuuksissa. Yrityksiä valmennetaan/ mentoroidaan pienryhmissä. Yhteiskehittämistä käytetään useissa eri vaiheissa. Eri alojen opiskelijat osallistuvat hankkeen toimenpiteisiin.
Hankkeen vaikuttavuus
Yrittäjien osaaminen digityökalujen hyödyntämisessä lisääntyy, työajan hallinta ja seuranta täsmentyvät ja työ
tehostuu. Ajanvarauksessa, viestinnässä, markkinoinnissa ja tiedotuksessa käytetään digitaalisia työkaluja. Yritykselle
syntyy digitaalisia rekrytointi- ja markkinointituotteita. Hanke tuottaa ryhmämentoroinnin mallin. Alueelle syntyy 2-3
yritysverkostoa.
Yrityspilotointi tuottaa asiakas-läheinen-yritys viestintään tietosuoja ja -turvavaatimukset täyttävät viestintäkanavat.
Asiakkaan ympäristöstä kerättävää ajantasaistietoa hyödynnetään palvelujen kehittämisessä.
Yrittäjillä on käytössään viranomaisyhteistyön edellyttämä ajantasainen tieto, osaaminen ja työkalut. Tehostunut
toiminta antaa tilaa laskutettavalle työlle.
Hanke tuottaa yrityksen digikehityksen ja yhteiskehittämisen toimintamallin sekä kanavia ja muita digitaalisia tapoja
(esim. videot, podcastit) osaamisen päivittämiseen.
Projektipäällikkö