Rakennus- ja purkujätteestä tehtyjen tuotteiden tuoteturvallisuus

Hankkeen tavoitteena on edistää kiertotalouden, jätteettömän maailman ja vähähiilisyyden periaatteiden
toteutumista. Lisäksi hankkeella pyritään varmistamaan, että alueen yritykset pystyvät vastaamaan
lainsäädännöllisiin, pakottaviin velvoitteisiin kun erilaiset tiukennukset astuvat voimaan. Tarkoituksena
on luoda uudenlainen, teolliseen toimintaan soveltuva toimintatapa, joka on resurssiviisas ja vähähiilinen
ja jonka avulla kierrätyspuuta (C/D) voidaan kierrättää nykyistä enemmän ja resurssitehokkaammin.

Hankkeessa etsitään tapaa, jolla kierrätyspuun (C/D) hyötykäyttö materiaalina olisi mahdollisimman
resurssitehokasta. Tämä pitää sisällään toisaalta kierrätyspuun ominaisuuksien tutkimisen ja niiden
parantamisen, että materiaalin keruun optimoinnin materiaalikäytön ja vähähiilisyyden näkökulmasta.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
Valtionavustukset/Erillismäärärahat
LABin rooli
Osatoteuttaja
Yksikkö
Teknologia
Painoala
Kiertotalous
Tavoitteet
Tavoitteena on palauttaa entistä enemmän jätemateriaaleja uuteen, korkeamman jalostusasteen
käyttöön. Samalla tavoitteena on osaltaan synnyttää edellytyksiä teollisuuden uudistumiseen kohti
kiertotaloutta ja tukea kilpailukykyä. Hankkeella pyritään myös osoittamaan käytännön esimerkkien ja
tuotteiden avulla mahdollisuuksia, joita liittyy materiaalien uusiokäyttöön. Todellisten esimerkkien avulla
voidaan myös tutustuttaa kuluttajia kierrätysmateriaaleista valmistettuihin tuotteisiin ja siten pyrkiä
vaikuttamaan heidän tulevaan ostokäyttäytymiseen ympäristöystävällisempään ja vähähiilisempään
suuntaan. Demot tukevat osaltaan myös uuden yritystoiminnan syntymistä uusiomateriaaleista
valmistettujen tuotteiden ympärille lisäämällä kuluttajien tuntemusta ja luottamusta kierrätystuotteisiin.
Tavoitteiden toteutuminen
Hankkeella synnytetään toimijoille kestävä ja pysyvä kiertotalouden mukainen sekä ajattelu- että
toimintamalli kierrätyspuun (C/D) hyötykäyttöön. Hankkeen aikana synnytetty osaaminen ja tuotettu
materiaali jäävät myös eri toimijoiden ja verkostojen käyttöön. Hankkeessa synnytettyä tietoa ja
osaamista voidaan hyödyntää myös opetuksessa ja koulutuksessa.
Hankkeessa synnytetty tekninen osaaminen jää yritysten käyttöön edistäen niiden toimintaa.
Hankkeen vaikuttavuus
Hankkeen avulla saavutetaan parempi tuntemus hyödyntämiskelpoisista kierrätyspuuvirroista (C/D) ja
kyky uusiokäyttää yhä suurempi osuus jäte- ja sivuvirroissa olevasta kierrätyspuusta resurssitehokkaasti
ja vähähiilisesti uusiomateriaaleina. Näin luodaan edellytyksiä uuden, innovatiivisen ja kestävään
liiketoiminnan syntymiselle, joka taas osaltaan luo uusia työpaikkoja ja edesauttaa kestävän kehityksen ja
kasvun, jätteettömän maailman ja vähähiilisyyden periaatteiden toteutumista. Samalla myös
mahdollistetaan lainsäädännön pakottavien tavoitteiden toteutumista. Pitkällä tähtäimellä luodaan
edellytyksiä teollisuuden uudistumiselle kohti kiertotaloutta ja uusiomateriaalien tehokkaampaa
hyödyntämistä. Kokonaisuutena hanke edesauttaa osaltaan paikallisten tavoitteiden toteutumista ja
myös maailmanlaajuisten ongelmien ratkaisemista, kuten ilmastonmuutos ja jäteongelmat.
Yhteistyössä