Miesvirtaa sosiaali- ja terveysalalle

Kuva
miesvirtaa -projektin banneri
Miesvirtaa sosiaali- ja terveysalalle- hankkeen tarkoituksena on saada lisää mieshakijoita sosiaali- ja terveysalan koulutuksiin, jotta ammattikorkeakoulutus kykenee vastaamaan työelämän ja asiakkaiden tarpeisiin sukupuolinäkökulma huomioiden. Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat ne miehet, jotka ovat suorittaneet vähintään toisen asteen tutkinnon tai muun korkeakoulututkinnon ja ovat vaihtamassa ammattia, työttömiä tai työttömyys uhan alla. Hanketta toteutetaan yhteistyössä Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
ESR 2014-2020 Flat Rate
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Hyvinvointi
Painoala
Hyvinvointi
Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on

•tunnistaa ne tekijät, jotka vaikuttavat ja ne toimenpiteet, joilla voidaan lisätä sote -alan koulutuksen kiinnostavuutta potentiaalisten mieshakijoiden keskuudessa, jotta mieshakijoiden sote-alan ammatteihin kasvaa.

•kasvattaa sote-alan koulutuksiin eri väyliä edenneiden ja valituksi tulleiden miesopiskelijoiden määrää.

•vahvistaa miesopiskelijoiden opintojen edistyminen tavoiteajassa, kasvattaa tyytyväisyyttä opintoihin ja vähentää opintonsa keskeyttäneiden määrää. Sote-alalle valmistuneet miehet hakeutuvat sote-alan töihin ja pysyvät alalla kauemmin.

•kasvattaa valtakunnallisesti miesten määrää sote-alan ammattikorkeakouluissa hankkeessa kehitetyn toimintamallin avulla ja tämän kautta mahdollistaa miesten työllistymistä alan moninaisiin tehtäviin.

•hyödyntää hankkeessa saavutettuja tuloksia valtakunnallisesti.

Hankkeen tavoitteet saavutetaan toimenpiteiden avulla, jotka toteutetaan kuudessa työpaketissa.

1. Työelämäverkoston luominen ja kehittämistarpeiden analyysi
•miesnäkökulmaa sote-alan ammattien ja ammattikorkeakoulutusten markkinoinnissa sekä opintojen ohjauksessa.
•Tehdään olemassa olevien käytäntöjen benchmarking kehittämistyön tueksi.

2. Valtavirtaistaminen opiskelijavalintaprosessissa
•Keskitytään sukupuolten tasa-arvon näkökulman vahvistamiseen opiskelijavalintaprosessissa.
•Selvitetään sukupuoleen liittyviä tekijöitä opiskelijavalintaprosessissa erityisesti mieshakijoiden näkökulmasta
•Tehdään opiskelijavalintojen kehittämissuunnitelma, jossa otetaan sukupuolinäkökulma huomioon.

3. Opiskelijamarkkinoinnin paketti
•Selvitetään hyvien opiskelijamarkkinoin käytännöt.
•Kehitetään miesnäkökulman huomioivaa opiskelijamarkkinointia sote-alalle.

4. Pedagogisten ratkaisujen kehittäminen
•Kehitetään miesten tarpeisiin vastaavia pedagogisia vaihtoehtoja ja toimintatapoja.
•Kehitetään mentorointiohjelma, jolla tuetaan sote-alalle hakeutumista ja siellä pysymistä.

5. Pilottien ja kehitettyjen toimintatapojen mallintaminen valtakunnalliseen käyttöön
•Mallinnetaan ja arvioidaan pilotit sekä kehitetyt toimintatavat

6. Hankkeen hallinnointi, arviointi, hyvien käytänteiden levittäminen, tiedotus ja viestintä
Tavoitteiden toteutuminen
Hankkeen tuloksena syntyy virtuaalinen kaikille avoin opetuksen sisältöjen ja käytäntöjen arviointimenetelmä sukupuolten tasa-arvon toteutumisen arviointiin sote-alan koulutuksissa. Arviointimenetelmä tulee ammattikorkeakoulujen ja niiden yhteistyökumppaneiden käyttöön. Lisäksi syntyy mentoroinnin toimintamalli ja virtuaalinen manuaali sekä toteutetun valtavirtaistamisprosessin arviointi ja mallinnus.
Hankkeen vaikuttavuus
Lyhyellä aikavälillä miesten kiinnostus sote-alan korkeakoulutusta ja sen mahdollistamia erilaisia työtehtäviä kohtaan kasvaa, joka lisää potentiaalisten mieshakijoiden ja opiskelemaan valituksi tulleiden määrää. Hankkeessa kehitetään miesten oppimista tukevia pedagogisia ratkaisuja sekä tuetaan urakehitystä, jotta miesopiskelijat valmistuvat ammattiin ja pysyvät alalla töissä.

Pitkällä aikavälillä vaikutetaan erityisesti poikien, miesten ja heidän perheidensä hyvinvointiin rohkaisemalla poikia ja miehiä pois perinteisistä sukupuolirooleista arjessa ja sitä kautta myöhemmin työelämässä, jolloin työelämän henkilöstörakenne muuttuu tasa-arvoisemmaksi. Asiakkaiden näkökulmasta on myös merkityksellistä, että palveluita on saatavilla entistä useammin miesten tuottamana, jolle on havaittu olevan tarvetta jo tässä ajassa. Hankkeen tavoitteiden toteutuminen edistää eri sukupuolten mahdollisuuksia sote-alan koulutuksissa ja työelämässä.
Projektipäällikkö
Yhteistyössä