KOHTI - Kotona asumista ja hoitotyötä tukeva teknologia

KOHTI-hanke (Kotona asumista ja hoitotyötä tukeva teknologia) on osa KATI-ohjelmaa, jossa kehitetään teknologian hyödyntämistä iäkkäiden ihmisten kotona asumisessa, kotihoidossa ja kotiin tuotavissa palveluissa. Ohjelmassa otetaan käyttöön ja kehitetään kotona asumista tukevaa teknologiaa sekä etsitään ratkaisuja hoitohenkilökunnan työhyvinvoinnin kehittämiseksi. KOHTI-hanketta hallinnoi Päijät-Sote. LAB -ammattikorkeakoulu toimii hankkeessa osatoteuttajana.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
Valtionavustukset/Erillismäärärahat
LABin rooli
Osatoteuttaja
Yksikkö
Hyvinvointi
Painoala
Hyvinvointi
Tavoitteet
KOHTI-hankkeen tavoitteet ovat seuraavat:

1) Kotiin vietävien palveluiden asiakkaiden osallisuuden vahvistaminen: Teknologiakokeiluissa ovat vahvasti mukana asiakkaat, omaiset ja hoitohenkilökunta. Hankkeessa luodaan malli asiakkaiden osallisuuden vahvistamiselle uuden teknologian käyttöönotossa ja kokeiluissa.

2) Kotiin vietävien palveluiden henkilöstön työhyvinvoinnin parantaminen ja osaamisen kehittäminen: Henkilöstön perehdyttäminen viedään virtuaalitodellisuuteen, jossa henkilökunnalla on mahdollisuus harjoitella erilaisten hoitotoimenpiteiden suorittamista virtuaalisesti. Hankkeessa järjestetään valmennuskokonaisuus kotihoidon esihenkilöiden osaamisen vahvistamiseksi.

3) Toiminnan kehittäminen uuden teknologian avulla pilottien kautta: Hankkeessa pilotoidaan erilaista asiakastarpeesta lähtevää teknologiaa.

4) Teknologian hyödyntämisen toimintamallin rakentaminen: Hankkeessa rakennetaan teknologian testauksen ja käyttöönoton toimintamalli LAB -ammattikorkeakoulun ja Päijät-Soten välille


Hankkeen vaikuttavuus
Nopeasti kehittyvä teknologia tarjoaa mahdollisuuden etsiä ratkaisuja kasvavan palvelutarpeen haasteisiin. Hankkeella tavoitellaan sellaisten toimintamallien luomista, että niin asiakkaat, heidän omaiset kuin työntekijät pääsevät osallisiksi kehittämistoimintaan ja että heidän näkökulmansa ovat tärkeässä roolissa toiminnassa. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän oma teknologinen kyvykkyys kasvaa LAB-ammattikorkeakoulun kanssa tehtävän yhteistyön myötä. Kotiin vietäviin palveluihin saadaan laajemmin käyttöön eri toimittajien teknologiaa ja niiden vaikutuksia arvioidaan systemaattisesti ja koordinoidusti. Hyviä toimintamalleja voidaan levittää muihin kuntayhtymiin ja kuntiin