Kestävyyttä edistävien muutoselämysten liiketoiminnalliset mahdollisuudet matkailualalla

Muutosmatkailun keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa muutosta aiheuttava tai jopa elämää muuttava kokemus tai elämys, jolla on pysyvä vaikutus henkilön ajatteluun, elämäntapaan ja jopa elämänlaatuun.

Matkoilta voidaan hakea tietoisesti muutosta, ja tietyntyyppiset matkat ja palvelut ovatkin sellaisia, jotka keskittyvät erityisesti muutoksen mahdollistamiseen tai itsensä kehittämiseen. Matkailun tuomat muutokset eivät kuitenkaan välttämättä ole tarkoitushakuisia eli matkoille ei aina lähdetä muuttumaan tietoisesti. Matkoilla tapahtuneet asiat ja elämykset saattavat kuitenkin laukaista ihmisessä muutosprosessin.

Transformatiivinen matkailu (muutosmatkailu) on lähtökohtaisesti yleensä vastuullisempaa ja kestävämpää, sillä matkailija pyrkii olemaan osa yhteisöä ja jopa uppoutuu paikalliseen kulttuuriin. Toisaalta muutos vaikkapa kohti kestävämpää elämäntapaa voi syntyä myös elämysten myötä, esimerkiksi oppimalla kuinka ympäristöstä pidetään huolta tai oppimalla arvostamaan paikallisia kulttuureja. Toisaalta muutosmatkailussa oleellisena osana on viestinä ja tunteet, jotka usein ovat edellytyksiä muutoksen syntymiselle.

Tarve muutosmatkailua tutkivalle hankkeelle on syntynyt viime vuosina, kun moni matkailualan yrittäjä on joutunut haastavassa tilanteessa miettimään uudelleen yritystoimintaansa ja sen tavoitteita. Suomalaisilla matkailuyrityksillä keskeisiä vetovoimatekijöitä ovat halvan hinnan sijaan palveluiden laatu ja elämyksellisyys. Nykyisiä matkailijoita kiinnostavat myös vastuullisuus, paikalliset kulttuurit ja autenttisuus. Matkalla halutaan oppia uutta tai jopa vaikuttaa positiivisesti matkakohteen ympäristöön. Alalla ja yrityksillä on tarve vastata tähän kysyntään, ja saada asiakkaat huomaamaan heidät ja heidän transformatiiviset elämyksensä. Muutosmatkailun kaari koskettaakin siis asiakkaan polun – ja täten yritystoiminnan suunnittelun - jokaista vaihetta.

Kestävyyttä edistävien muutoselämysten liiketoiminnalliset mahdollisuudet matkailualalla -tutkimushankkeessa ovat mukana LAB-ammattikorkeakoulu (LAB), Itä-Suomen yliopisto (UEF) ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK). Hanke toteutetaan ajanjaksolla 1.3.2023 – 31.12.2024 ja sen (pää)rahoittajana toimii Business Finland. Hanketta rahoittaa lisäksi 17 matkailualan yritystä.

Hanke toteutetaan kolmen työpaketin kautta:
• TP1: Muutosmatkailun asiakasymmärrys (työpaketin vetäjä UEF)
• TP2: Muutosmatkailupalveluiden muotoilu yrityksen näkökulmasta (työpaketin vetäjä JAMK)
• TP3: Muutosmatkailun työkalupakki (työpaketin vetäjä LAB)
Työpaketeista kaksi (TP1 ja TP2) keskittyvät tutkimukseen ja kolmas (TP3) tutkitun tiedon jalkauttamiseen.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
BF tutkimushanke
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Liiketoiminta
Painoala
Innovaatiot
Tavoitteet
Hankkeen yhtenä tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä
* mitkä tekijät mahdollistavat asiakkaan muutosmatkailuelämyksen syntymisen
* miten yritykset ymmärtävät muutosmatkailupalveluita, niiden liiketoiminnallista potentiaalia ja
* miten yritykset pystyvät kehittämään muutosmatkailupalveluja.

Lisäksi hankkeen tavoitteena on jakaa ymmärrystä muutosmatkailun tärkeydestä yrityksille, matkailukehittäjille ja tiedekentälle muun muassa tutkimusartikkeleiden, blogien, työpajojen ja erilaisten seminaari- ja konferenssiesitysten muodossa.
Hankkeen vaikuttavuus
Hankkeen avulla pyritään ymmärtämään, miten kestävyyttä voidaan edistää rakentamalla
muutosmatkailupalvelut asiakkaan elämyspolun näkökulmasta. Samalla tavoitteena on huomioida digitaalisuuden mahdollisuudet palveluprosesseissa. Hankkeessa luodaan tutkittuun tietoon perustuen työkalupakki matkailuyrityksille muutosmatkailutuotteiden kehittämiseen. Työkalut perustuvat palveluiden muotoilun käytäntöihin, tutkimuskirjallisuuteen sekä hankkeessa tehtävään tutkimustyöhön muutosmatkailun, asiakaskokemuksen ja asiakasymmärryksen lisäämiseksi.

Hankkeen aikana matkailuyrityksiä haastetaan ajattelemaan elämyksiään uudella tavalla ja tarkastelemaan palveluprosessejaan ja niiden kehittämistä sekä hyödyntämismahdollisuuksia omasta näkökulmastaan. Samalla huomioidaan asiakkaiden tarpeet ja asiakaspotentiaali.

Hanke tuo tutkittua tietoa yritysten palveluprosessien kehittämiseksi, mikä omalta osaltaan mahdollistaa muutosmatkailua. Hankkeessa tehdään muutosmatkailun kannalta kansainvälisesti merkittävää tutkimusta. Näin saadaan tietoa niistä asiakaskäyttäytymisen muutoksista, joita muutosmatkailu tuottaa, ja millaisia kehittämismahdollisuuksia tämä tuo matkailuliiketoimintaan.

Kun lisätään muutosmatkailuymmärrystä ja kehitetään uusia (elämyksellisiä) muutosmatkailupalveluja, on mahdollista muuttaa koko alan liiketoimintalogiikkaa ja tuoda yrityksille lisää ansaintamahdollisuuksia uusista asiakasryhmistä. Tämä lisää sekä mukana olevien yritysten että koko alan matkailuliiketoiminnan kannattavuutta.

Tuloksia ja tietoa jaetaan kotimaassa ja kansainvälisesti tutkimusartikkelien (6 kpl), työpajojen (3-6 kpl), webinaarien (3 kpl)ja konferenssiesitysten kautta.

Projektipäällikkö