eSport Educational Ecosystem

Kuva
Trailblazers - ainoastaan hankekäyttöön
eSports Education Ecosystem -hanke on avaus kokonaan uudenlaiseen paikalliseen ja aluerajat ylittävään
yhteistyöhön eri koulutusalojen, koulutusasteiden ja erilaisten osaamisten välillä. Sen toimintafilosofiana on linkittää
praktinen ja e-urheilun toimialan käytänteisiin ja osallistujiin sitoutunut osaaminen teorian avulla mallintamiseen.
Hankkeen pedagogisena toimintaympäristönä on e-urheilun toimialaan linkittyvät aidot työelämän kontekstit ja
tiedon tuottajina e-urheilun toimialaa omasta osa-alueestaan käsin tarkastelevat eri koulutusasteiden opiskelijat
(informantit) sekä toimialan eri osa-alueilla toimivat kokemusasiantuntijat - hankkeen keskeiset muut sidosryhmät.
Hankkeen lopputuotteena syntyy uusia opiskelumahdollisuuksia perusopetuksen, toisen asteen ja korkea-asteen
ammatilliseen / yliopistolliseen koulutukseen sekä uusia ammattiavauksia jopa kokonaan uusiin ammatteihin ja
samalla uutta liiketoimintaa, jonka harjoittamiseen hanke tuottaa osaamista autenttisissa e-urheilun toimialan
oppimisympäristöissä.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
ESR 2014-2020 Flat Rate
LABin rooli
Osatoteuttaja
Yksikkö
Liiketoiminta
Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on kehittää ja toteuttaa monialainen ja moniammatillinen eri koulutusasteet yhdistävä e-urheilun koulutuksellinen toimintamalli (e-urheilun koulutusekosysteemi), joka pystyy joustavasti vastaamaan e-urheilun toimialan kehittämisen ja kasvun tarpeisiin. Hankkeen avulla luodaan uusi koulutuksen toteuttamisen tapa, jonka avulla on mahdollista tuottaa osaamista eri alojen rajapintaan syntyvälle uudelle ammattialalle (esimerkkinä e-urheilun kasvuala), uutta tietoa syntyvästä ammatti- / toimialasta, lisäarvoa alueelliselle elinkeinoelämälle sekä käyttää uuden ammattialan autenttista toimintaympäristöä ja siihen sitoutuneita eri toimijoita pedagogisen kehittämisen ja koulutuksen toteuttamisen työvälineinä. Hankkeen avulla mahdollistetaan eri ikäisille ja eri asteiden opiskelijoille uudenlaisten ura-ja koulutuspolkumahdollisuuksien syntyminen kasvualaksi tunnistetulle e-urheilun toimialalle. Hankkeella vastataan e-urheilun alueelle syntyneen kasvualan osaamisen kehittämiseen, koulutuksellisiin tarpeisiin sekä e-urheilun valmennus- ja koulutuksen toimintakulttuurin rakenteiden edelleen vahvistamiseen.
Tavoitteiden toteutuminen
Hanke toteutetaan prosessimaisesti alatavoitteiden ja niistä johdettujen toimenpiteiden ohjaamana. Prosessin vaiheet ovat:
VAIHE 1. Luodaan koulutuksellisen ekosysteeminen rakenteellinen ja toiminnallinen sekä pedagoginen toimintamalli e-urheilun toimialaan liittyvien ilmiöiden ympärille siten, että se on valmiina opiskelijapilotointiin syksyllä 2019. Luodaan eri koulutusasteiden - ja alojen osaamisesta koostuva koulutuksellinen ekosysteemi e-urheilun ilmiön ympärille, siten, että se mahdollistaa e-urheilun toimialan eri osa-alueilla tapahtuvan osaamisen kehittämisen, e-urheilun harrastajien ammatillisen urapolun kehittämisen sekä e-urheilun työelämäkonteksteissa tapahtuvan käyttäjälähtöisen pedagogiikan kehittämistyön aloittamisen.

VAIHE 2. Ekosysteemin pedagogisointi kohti yhteiskunnallista (elinkeinoelämä) lisäarvoa tuottavaa toimintatapaa. Koulutuksellisen ekosysteemin pedagogisen prosessin siirtäminen e-urheilun toimialan kehittämisen tueksi sekä alueellisen elinkeinoelämän palvelukseen.

VAIHE 3.Ekosysteemin liiketoiminnallistaminen - ekosysteemistä kohti yrittäjyyspolkua. E-urheilun toimialan ekosysteemisen koulutuksellisen toimintamallin pedagogisena toteutustapana kokeillaan yrittäjyyskasvatuksen eri työvälineitä. Pedagogisen kokeilutoiminnan kautta tuotetaan koulutusta eri koulutusasteille sekä vahvistetaan e-urheilun toimialan kasvuedellytyksiä ja luodaan edellytyksiä e-urheilun toimialaan liittyvän yritystoiminnan syntymiseen.

VAIHE 4.Tehdään E-urheilun toimialan käsitteellinen ja ammatillistumisen määrittely sekä ekosysteemiseen ajatteluun pohjautuvan e-urheilun toimialan koulutuksellinen mallinnus dokumentoituun muotoon. Ekosysteemisen koulutuksellisen toimintamallin pedagoginen sanoittaminen, mallinnus ja dokumentaatio sellaiseen muotoon, että toimintamalli on monistettavissa muiden koulutuksen järjestäjien käyttöön.
Hankkeen vaikuttavuus
Hankkeen tuloksena tunnistetaan uusia, eri ammattialojen rajapintoja rikkovia ja yhdistäviä osaamisalueita -uusia
ammatteja, joiden koulutus- ja urapolut voivat muodostua ennalta määrittelemättömällä tavalla. Hank-keen avulla
luodaan uusia koulutuskokonaisuuksia sekä koulutuspolkuja ja uravaihtoehtoja, joista valmistuu e-urheilun toimialan tulevaisuuden ammattiosaajia. Hankkeen tuloksena syntyy uusia e-urheilun toimialan osaamiseen kehittämiseen
liittyviä, eri asteiden koulutuskokonaisuuksia. Hankkeen tuloksien avulla samalla vahvistetaan e-urheilun urheilu-ja
valmennuskulttuurin edelleen kehittämistä.
Projektipäällikkö
Ville Suutari
TKI-asiantuntija
ville [dot] suutariatlab [dot] fi