DIH 2.0

DIH 2.0 hankkeessa LAB-ammattikorkeakoulu yhdessä LUT-yliopiston kanssa on rakentamassa paikallista digitaalista innovaatiokeskittymää Etelä-Karjalaan. Innovaatiokeskittymän tarkoituksena on koota yhteen molempien korkeakoulujen tarjoamat digitaalisten teknologioiden kehitys-, testaus-, ja kokeiluekosysteemit sekä soveltavan tutkimuksen ja koulutuksen pk-yritysten tarpeisiin. Keskittymä rakentuu vahvasti olemassa olevien opiskelija- ja yritysverkostojen rinnalle tarjoten aitoon vuorovaikutukseen perustuvan yhteiskehittämisen ekosysteemin.

Hankkeessa kartoitetaan paikallisen yrityskentän tarpeet nojautuen olemassa olevaan kokemukseen ja osaamiseen rakentaen matalalla kynnyksellä lähestyttävän kokonaisuuden, jonka avulla pk-yritykset pääsevät skaalaamaan tai kehittämään nykyistä liiketoimintaansa digitalisaation avulla. Hankkeen päätyttyä yrityksillä on konkreettinen kontaktipiste kaikkiin LAB:in ja LUT:in digitalisaatiota edistäviin palveluihin. Rakennettava digitaalinen innovaatiokeskittymä luo ympärilleen toimivan verkoston sekä paikallisista digitaalisten ratkaisujen toimittajista että muista paikallisista ja kansallisista DIH:eistä. Näin mahdollistetaan paikallista elinkeinoelämää vahvistava verkosto, joka rakentaa tärkeää siltaa digitaalisten ratkaisujen kysynnän ja tarjonnan välille.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
EAKR 2021-2027
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Liiketoiminta
Painoala
Innovaatiot
Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on muodostaa LAB:in ja LUT:in toimintojen välille yhteinen digitaalinen innovaatiokeskittymä., joka pyrkii palvelemaan pk-yrityksiä EU:n määritelmän mukaisesti seuraavilla toiminnoilla: 1) tarjoamalla pääsyn digitaalisiin kyvykkyyksiin ja teknologioihin, 2) tarjoamalla pääsyn digitaalisten innovaatioiden testausympäristöihin, 3) tarjoamalla koulutusta digitalisaation saralla, 4) tarjoamalla tukea digitaalisen transformaation rahoituksen hakemisessa, 5) auttamalla digitaalisten innovaatioiden tarjoajien ja hyödyntäjien verkostoitumisessa.

Hankkeessa kartoitetaan paikallisen yritysekosysteemin tarpeet digitalisaatiosta sekä yhdistetään ne hankekonsortion tarjooman kanssa yrityksiä palvelevaksi kokonaisuudeksi. Kokonaisuutta pilotoidaan kuudella LAB:in kokeiluympäristöllä: I) LABin tekniikan laboratoriot, II) LAB UX Center, III) LAB Paja, IV) LABin simulaatiotilat, V) LAB Well Tech ja VI) XR Lab. Lisäksi pilotoidaan konsortion kykyä luoda kokonaisuutta palvelemaan DIH-palvelu vastaamaan yritysten AI-tarpeisiin. Lisäksi muodostetaan hallintamalli, jolla DIH:iä ja sen toimintaa hallinnoidaan, sekä rakennetaan yritysten ja sidosryhmien verkosto, joka tukee innovaatiokeskittymän tulevaa toimintaa.
Tavoitteiden toteutuminen
Hankkeen tavoitteet saavutetaan kartoittamalla nykytilanne ja alueellisten yritysten tarpeet innovaatiokeskittymälle. Tarpeita peilataan tarpeita innovaatiokeskittymän tarjoamiin sisältöihin sekä muihin EU:n ja Suomen alueella toimiviin digitaalisiin innovatiokeskittymiin. Hankkeessa muodostetaan malli kestävän innovaatiokeskittymän hallinnolle ja ylläpidolle. Hankkeessa pyritään luomaan laaja kokeiluun rohkaiseva yritysverkosto sekä tehdään "one-stop-shop" -tyylinen innovaatioekosysteemi näkyväksi yleisölle. Toimenpiteinä hankkeessa ovat mm. laajat kartoitukset, aineistoanalyysit, simuloinnit ja haastattelut. Lisäksi toteutaan monipuolisesti erilaisia työpajoja, seminaareja ja valmennuksia.
Hankkeen vaikuttavuus
Hankkeen konkreettisena tuloksena hakijaorganisaatioon saadaan alueen pk-yrityksiä ja tutkimuskenttää palveleva digitaalinen innovaatiokeskittymä (Digital Innovation Hub, DIH). Innovaatiokeskittymä on valmis palvelemaan yrityksiä seuraavilla digitalisaation hyödyntämiseen liittyvillä osa-alueilla: 1) pääsy erilaisiin digitaalisiin teknologioihin, 2) pääsy erilaisten digitaalisten ratkaisujen kokeiluihin, 3) pääsy digitaalisuutta edistäviin koulutuskokonaisuuksiin ja -materiaaleihin, 4) pääsy digitaalisuutta tukevien rahoitusinstrumenttien hakemisen sparraukseen, 5) pääsy verkostoon, joka rakentaa sillan digitaalisten liiketoimintaratkaisujen tarjoajien sekä hyödyntäjien välille. DIH toteutetaan siten, että siihen on mahdollisimman helppo integroida uusia lisäpalveluita (toistaiseksi määrittelemättömiä) niin hankekonsortion sisältä kuin ulkopuolelta.

Hanke kasvattaa paikallisten yritysten digitalisaation astetta, lisää innovointikykyä, sekä mahdollistaa digitalisaatioon liittyvien teknologioiden kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen. Hankkeen avulla toteutettu innovaatiokeskittymä mahdollistaa verkostoitumisen toisten DIH:ien kanssa – kansallisten sekä kansainvälisten – mikä lisäksi näkyy alueella toteutettuina tutkimushankkeina sekä -konsortioina.

Kestävän kehityksen tavoitteet

Hankkeen tietosuojailmoitus

Projektipäällikkö
Jarkko Kääriäinen
TKI-asiantuntija
jarkko [dot] kaariainenatlab [dot] fi
Yhteistyössä

Uutiset aiheesta

Tapahtumat

Sijainti