Arjen apu - Vapaaehtoiset kotoutumisen tukena

Kuva
Arjen apu
Hanke tukee maahanmuuttajien kotoutumista vapaaehtoisten toteuttamalla arkilähtöisellä Arjen apu -toiminnalla.
Maahanmuuttajat saavat apua arjen pulmissa, jotka eivät vaadi viranomais- tai ammattilaisohjausta ja jotka
johtuvat puutteellisesta kielitaidosta ja/tai kulttuurin vieraudesta.

Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
Amif-rahoitus
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Hyvinvointi
Painoala
Hyvinvointi
Tavoitteet
Tavoitteena on vahvistaa maahanmuuttajien osallisuutta ja hyvinvointia sekä sujuvoittaa arkea. Arjen apu toteutuu henkilökohtaisena ohjauksena ja omakielisinä tieto- ja taitopajoina. Hankkeessa keskitytään afganistanilais- ja
eritrealaistaustaisiin maahanmuuttajiin.
Hankkeen aikana Arjen apu -malli kehitetään pilottien avulla ja juurrutetaan Päijät-Hämeen alueelle. Aktiivisesti
toimiva yhteistyöverkosto on ollut ideoimassa hanketta ja sitoutunut sen toteuttamiseen.
Malli kuvataan, jotta se on mahdollista käynnistää myös muilla alueilla. Se on sovellettavissa eri kieliryhmien tueksi, jos vapaaehtoisten tukena on omakielisiä työntekijöitä ja tulkkeja.
Hankkeen vaikuttavuus
Hankkeella on vaikutusta sekä yksilö-, yhteisö- että rakennetasolla:

Yksilöt hyötyvät merkittävästi siitä, että he saavat apua arjen pulmatilanteisiin. Nämä pulmatilanteet ovat suhteellisen helposti ratkaistavissa, muussa tapauksessa ne vaikeuttavat kotoutumista, hyvinvointia ja osallisuuden mahdollistumista.

Toiminnassa mukana oleminen vaikuttaa myös maahanmuuttajien perheisiin. Etenkin lapset hyötyvät siitä, että heidän vanhempansa pääsevät arjen asioissa eteenpäin, etenevät kotoutumispolullaan ja pystyvät tukemaan
paremmin lasten koulunkäyntiä.

Rakennetasolla Arjen apu -toiminta tuo uuden tavan organisoida vapaaehtoistoimintaa sekä innostaa sen piiriin uusia ihmisiä. Oleellista on myös se, että toiminnalla on keventävä vaikutus ammattilaisten (esim. sosiaalityöntekijöiden) työkuormaan.

Tietosuojailmoitus

Projektipäällikkö
Anne Timonen
TKI-asiantuntija
anne [dot] timonenatlab [dot] fi
Yhteistyössä
Sijainti