Kestävyys koulutuksessa

LAB uudistaa työelämää paremmaksi kouluttamalla vastuullisesti ajattelevia ja kestävää kehitystä edistäviä osaajia. Opiskelijamme perehdytetään orientoivalla opintojaksolla kestävän kehityksen tavoitteisiin, eettisyyteen sekä maapallon kestokykyyn. Myös henkilöstöä perehdytetään omaan työhönsä liittyviin keskeisiin vastuullisuuden ja kestävyyden käsitteisiin.

LAB-ammattikorkeakoulusta valmistuneet osaavat toimia alansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti, ottaa tasa-arvoisesti huomioon työelämän erilaiset toimijat sekä soveltaa kestävän kehityksen periaatteita omalla alallaan.

Osana ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:tä lupaamme taata kestävän kehityksen taidot jokaiselle:

 • Tutkintoon johtava koulutuksemme tuottaa osaajia, jotka osaavat edistää kestävää kehitystä työelämässä ja yhteiskunnassa. Kaikilla meiltä valmistuneilla on omaan erityisalaan liittyvän osaamisen lisäksi vähintään perustiedot kestävästä kehityksestä ja vastuullisuudesta mukaan lukien ilmastoasiat. Varmistamme, että kestävä kehitys ja vastuullisuus läpileikkaavat kaikkea tutkintokoulutustamme.
 • Tarjoamme jatkuvan oppimisen koulutuksia, jotka edistävät kestävyysmuutoksen toteutumista kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla ja tasoilla.
 • Edistämme korkeakoulutuksen saavutettavuutta, jotta jokainen voi tavoitella koulutusta ja osaamista perhetaustasta, sukupuolesta, kielestä, etnisestä taustasta, kansallisuudesta, toimintarajoitteesta, asuinpaikasta tai muusta yksilöstä johtumattomasta tekijästä riippumatta.

Esimerkkejä kestävyydestä LABin koulutuksessa:

 • Sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja- ja ensihoitajakoulutuksen yhteiskuntasitoumuksessa 2050 sitoudutaan, että LABista valmistuneet hoitotyön ammattilaiset noudattavat työssään kestävän kehityksen periaatteita, ja heillä on valmiudet kehittää alaa kestävämmäksi. Hoitotyön koulutusten opetussuunnitelmiin on integroitu kestävän kehityksen teeman mukaisia tehtäviä joka lukukaudelle.
 • Energia- ja ympäristötekniikan opiskelijat toteuttavat Ilmastokumppanuus-toimintamallia ja tukevat yrityksiä hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä sekä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.
 • LABin Muotoiluinstituutin puettavan muotoilun koulutuksessa keskeisessä roolissa ovat ympäristöarvot ja kestävä kehitys.
 • LABissa tutkitaan aktiivisesti tekstiilien kiertotalouteen liittyviä ongelmakohtia ja pyritään kehittämään niihin ratkaisuja. Tekstiili- ja muotiteollisuus on jo maailman toiseksi saastuttavin teollisuudenala, joka tuottaa enemmän kasvihuonekaasupäästöjä kuin lento- ja laivaliikenne yhteensä.
 • Sustainable Solutions Engineering -tutkinto valmistaa insinöörejä kestävyysasioiden kansainväliselle uralle.
 • Kestävyys ja vastuullisuus ovat hotelli-, ravintola- ja matkailualan ytimessä.
 • Moninaisuus organisaation voimavarana, 5 op, kurssin soveltuu kaikkien alojen opiskelijoille. Sen tavoitteena on sosiaalisen kestävyyden ja diversiteetin merkityksen ymmärtäminen ja osaaminen työelämätaitona ja työpaikan käytäntöjen johtamisessa.
 • Kestävyyden teemoja on tarjolla oman osaamisen täydentämiseksi yksittäisinäkin kursseina Campus Onlinen sekä avoimen korkeakoulumme kautta.
 • Opintosisältöjä ja työelämäyhteistyötä kestävyyshaasteiden ratkomiseen on tarjolla myös ilmastoyliopistossa.
 • Kattava verkko-opintotarjontamme sekä panostaminen tiedekirjastomme e-aineistoihinsähköiseen tenttimis- ja oppimisympäristöön sekä henkilöstön e-pedagogiikkataitoihin ja etäopetukseen edistävät osaltaan korkeakoulutuksen saavutettavuutta.

Lisäksi LAB on yhteistyökumppani Lappeenrannassa Sammonlahden koulun LUMATE-linjalla, joka keskittyy biologian ja matematiikan opetukseen. Osallistumme myös Sammonlahdenkoulun teknologiaopetusyhteistyöhön.

LUMA-keskus Saimaassa edistämme luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian opetusta ja oppimista Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Etelä-Savon alueen lapsille ja nuorille. Tiivistämme opetussuunnitelmiin integroituvaa kouluyhteistyötä myös LUT Junior University -sateenvarjon alla Lappeenrannan kaupungin Uniori- ja Imatran kaupungin Universoma-kokonaisuuksissa.

Osana korkeakoulutoimijoiden yhteistä, valtakunnallisesti ainutlaatuista JunnuYliopistoa viemme ympäristöasioiden, kiertotalouden, ohjelmoinnin ja robotiikan tietotaitoa myös lapsille ja nuorille Lahden seudulla.

Lisätietoja

Kati Koikkalainen
Sustainability Manager
kati [dot] koikkalainenatlut [dot] fi