Ennakointiosaamisen kehittäminen pk-yrityksissä - EKY

Kuva
EKY ennakoinnista ja muotoiluajattelusta boostia tuotekehitykseen - ja sitten mennään.
Covid-19 on todistanut tarpeen sopeutua ja muuttaa yritysten liiketoiminnan logiikkaa hyvinkin nopeasti. Voittajia
joko sopeutumiskykyiset ja joustavat yritykset tai ne, jotka ovat osanneet varautua myös Covid-19 kaltaisiin
merkittäviin muutoksiin taloudellisessa toimintaympäristössä, puhumattakaan muista suurista muutoksista (esim.
Brexit tai globaali talouspolitiikka), joita tulemme lähitulevaisuudessa varmuudella kohtaamaan. Covid-19 on
aikaansaanut digiloikan, jonka toteutuminen olisi muuten kestänyt vuosia. Hankkeessa kehitetään ja annetaan uusia keinoja paikalliselle elinkeinoelämälle kehittää kestävää liiketoimintaa koronasta huolimatta.

Muuttuvassa ja kiristyvässä kilpailutilanteessa yritykset tarvitsevat uusia näkökulmia tuotteiden ja palvelujen
kehittämiseen myös kansainvälisille markkinoille ottaen huomioon esimerkiksi hiilineutraaliuden ja kasvavan
regulaation vaatimukset.

Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
EAKR 2014-2020
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Muotoiluinstituutti
Painoala
Design
Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa yrityksille ennakoinnin ottaminen osaksi yritysten tuotekehitystoimintaa. Tämä tapahtuu kuudella erilaisella lähestymistavalla:

1. Muokataan ja kehitetään erityisesti PK-yrityksille soveltuvia metodeja ennakointityöskentelyn avuksi.

2. Lisätään yritysten konkreettista osaamista ennakointimenetelmistä.

3. Lisätään yritysten konkreettista osaamista ideointimenetelmistä.

4. Tehdään yhdessä yritysten kanssa syvällisiä palvelu- ja tuotekehityscaseja.

5. Rakennetaan tietopaketti ennakoinnista tuotekehityksessä.

6. Julkaistaan Ennakointi pienyrityksille -käsikirja (työnimi) sekä Ennakoinnin ja muotoiluajattelun yhdistäminen tuote- ja palvelukehityksessä -käsikirja (työnimi).
Hankkeen vaikuttavuus
Lyhyen aikavälin tuloksena jalkautetaan ennakointiymmärrystä. Paitsi että hanke lisää ennakointitietoutta, se myös luo ja käytännössä toteuttaa konkreettisia työkaluja paikallisille
PK-yrityksille. Tällä hanke lisää kykyä käyttää ennakointia ja saavuttaa konkreettisia tuloksia uusilla
työkaluilla.

Ennakointia tarvitaan muuallakin kuin pelkästään tuotekehitysprosessin aikana. Hanke lisää tietoa ennakoinnista päätöksentekoprosessiin ja datan jalostamiseen ja näin parantaa yritysten kykyä luoda uusia muuttuvaan tulevaisuuteen suuntautuvia liiketoimintastrategioita eli lisää muutosjoustavuutta ja tätä kautta yritysten resilienssiä.
Hanke toteuttaa käytännönläheisiä julkaisuja yritysten käyttöön. Näiden julkaisujen tavoitteena on jakaa tietoa ennakoinnista tuotekehityksen osana yhdistettynä muotoiluajatteluun

Pitkän aikavälin tuloksena yritykset kykenevät ottamaan ennakoinnin osaksi strategista ajattelua ja näin saavuttamaan uusia markkinoita sekä luomaan täysin uusia tuotteita.
Yritykset kykenevät kehittämään tuotekehitystään ja markkinointiaan sekä bisnesstrategian toimintatapojaan ketterämmiksi yritysten kansainvälistymisessä ja digitalisaation käyttöönotossa.

Yritykset kykenevät entistä helpommin vastuullisuuden sekä kestävän kehityksen mukaisiin ratkaisuihin osana liiketoimintaa. Tämä tarkoittaa käytännössä, että kyetään paremmin varautumaan tulevaisuuden sudenkuoppiin ja esimerkiksi kasvavan regulaation mukanaan tuomiin haasteisiin.

Yritykset kykenevät kehittämään ja käyttöönottamaan uusia liiketoimintastrategioita ja näin hyväksi käyttämään esimerkiksi digitalisaation ja kestävän kehityksen vaatimusten mukanaan tuomia uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Hanke mahdollistaa muutoksia yritysten muutoskyvykkyyteen, prosesseihin ja strategiseen ajatteluun.

Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Tietosuojailmoitus

Projektipäällikkö
Katariina Mäenpää
TKI-asiantuntija
katariina [dot] maenpaaatlab [dot] fi

Uutiset aiheesta

Tapahtumat