Vihreä tilinpäätös ja vastuullisuus osana vihreää siirtymää - Vihreä vastuu

Kuva
Vihreä vastuu
Rahoittaja; Hämeen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus. Toimintalinja 9. REACT -EU:n ESR-toimenpiteet

Vihreä tilinpäätös ja vastuullisuus osana vihreää siirtymää - Vihreä vastuu -hankkeessa keskitytään pienten ja keskisuurten tilitoimistojen palvelumallin uudistamiseen ja kehittämiseen vihreän talouden ja yritysvastuun osalta. Hankkeessa luodaan uusi palvelumalli, jonka avulla mahdollistetaaan välillisesti tukemalla tilitoimistojen asiakkaiden yritysvastuun ja vihreän tilinpäätöksen läpinäkyvyyttä ja vastuullista liiketoiminnan kehittämistä. Hankeyhteistyössä kehitettävän palvelumallin avulla tilitoimistot pystyvät tekemään asiakkailleen kilpailukykyisen ja yhdenmukaisen vihreän tilinpäätöksen ja vastuullisuusraportoinnin palvelumallin toimialasta riippumatta.

Uuden palvelumallin luominen ja kehittäminen on tärkeää tilitoimistoille, koska koronaepidemiasta elpyminen ja vihreään talouteen perustuvan toimintatavan vahvistaminen toimialasta ja yrityskoosta rippumatta edellyttää uudenlaista, yhtenäistä, neutraalia ja objektiivista tilinpäätöskokonaisuutta. Tätä tarvetta kasvattaa myös EU:ssa valmisteltava yritysvastuulaki.

Hankkeen päätoteuttajana toimii Laurea-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana on LAB-ammattikorkeakoulu. Hankkeessa on mukana on 40 pientä- ja keskisuurta tilitoimistoa Uudellamaalla, Päijät-Hämeessä sekä Etelä-Karjalassa. Hankkeen kokonaisrahoitus on 633 514 euroa, josta LAB-ammattikorkeakoulun osuus on 242 797 euroa. Hankkeen kesto on 1.9.2021-31.8.2023.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
ESR 2014-2020 Flat Rate
LABin rooli
Osatoteuttaja
Yksikkö
Liiketoiminta
Painoala
Innovaatiot
Projektissa tapahtuu

Yritysvastuulainsäädäntö 

Valtioneuvosto on 5.5.2022 toimittanut eduskunnalle kantansa koskien Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä yritysten kestävää toimintaa koskevasta huolellisuusvelvoitteesta ja direktiivistä. Suomen virallinen kanta muodostuu, kun eduskunta on käsitellyt valtioneuvoston kannanoton. Lisää valtioneuvoston kannanoton sisällöstä löytyy täältä.   

Palvelumuotoilun työpajat – vielä ehtii mukaan!  

Olemme järjestäneet alkuvuonna 2022 useamman työpajan, joissa on käsitelty mm. vastuullisuusraportoinnin vaatimuksia ja vastuullisuuden kannattavuutta, tulevaisuuden ennakointia sekä vastuullisuutta riskienhallinnan näkökulmasta.

Kesäkuu-syyskuussa 2022 järjestimme hankkeen puitteissa pilottiryhmälle yhteensä kuusi työpajaa, joissa käytimme hyödyksi palvelumuotoilun työkaluja. Pohdimme mm. tilitoimistojen pilottiryhmän kanssa syvemmin, miten tilitoimistot voisivat tukea asiakkaitaan vastuullisuusraportoinnin vaatimusten kiristymisen myötä. Käytimme työkaluna palvelumuotoilun arvoehdotuspohjaa kirkastamaan tavoitteita ja toiveita. Palautteen perusteella työpaja oli hyödyllinen ja informatiivinen, herätti rakentavia keskusteluja ja nosti esiin hyviä havaintoja, joita voi hyödyntää palvelumallin kehittämisen tueksi. 

Mukaan mahtuu vielä halukkaita pk-tilitoimistoja, jotka ovat kiinnostuneita hyödyntämään tätä ilmaista palvelua. Osallistumalla pilottiryhmään, tilitoimistot pääsevät tuomaan omia tarpeitaan ja näkemyksiään esiin sekä vaikuttamaan kehitteillä olevaan vastuullisuusraportoinnin palvelumalliin. Mukaan pääset ilmoittautumalla minulle sähköpostilla terhi [dot] tuominenatlab [dot] fi. Lisätietoa hankkeesta (ml. uusimmat julkaisut): vihreavastuu.fi

 Hanke on tuottamassa uutta podcast-sarjaa pk-yritysten vastuullisuuteeen ja hankkeessa käsiteltyihin asioihin liittyen. Linkki podcast-tallenteisiin löytyy täältä.

Hankkeen vastuullisuusraportoinnin työpaja järjestettiin tilitoimistojen kanssa 29.09.2022 klo 9-10.15 Teamsin välityksellä.

Hankkeen  (myös pilottiryhmään kuulumattomille tarkoitettu) yhteinen työpaja järjestettiin 28.4 klo 9-11 Teamsin välityksellä.

Puhujana Anja Aatsinki (Laurea ammattikorkeakoulu) "Riskienhallinta osana arjen vastuullisuutta liiketoiminnassa" Linkki tallenteeseen sekä Tatu Saarisen puheenvuoro aiheesta "Tunnista liiketoiminnan vastuulliset teot arjessa" (LAB-ammattikorkeakoulu). Linkki tallenteeseen.

Hankkeen maaliskuun työpaja järjestettiin to 31.3. klo 9-11. Aiheena tilitoimistojen tulevaisuuden ennakointi (työpajatyöskentely ilman tallenteita). 

Hankkeen helmikuun työpaja järjestettiin Teamsin välityksellä to 24.2 klo 9-11. Aiheena "Kannattaako vastuullisuus ja mitkä ovat vastuullisuusraportoinnin vaatimukset lainsäädännön näkökulmasta nyt ja tulevaisuudessa?"

Linkki Anne Vanhalan puheenvuoroon:

https://www.youtube.com/watch?v=YBv5ifCsIwI

Linkki Tarja Isolan puheenvuoroon: https://www.youtube.com/watch?v=XBplxhkXfg0

Hankkeen joulukuun työpaja järjestettiin TEAMS-välityksellä 16.12. klo 09:00, jossa aiheena oli vastuullisen palvelumallin uudistaminen ja kehittäminen. Tilaisuudessa oli puhumassa Miira Heiniö Työterveyslaitokselta aiheesta "muutoksen ennakointi tilitoimistossa". Linkki tallenteeseen:

 https://youtu.be/hdI9uluFxXA

Hankkeen kick-off-tilaisuus järjestettiin to 25.11 klo 9.00-10.30 etäyhteyden välityksellä (linkki etätilaisuuteen lähetetään ilmoittautuneille lähempänä ajankohtaa). Webinaarissa oli kaiken kaikkiaan yht. 78 osallistujaa läsnä, mikä ylitti tilaisuudelle asetetut tavoitteet!

Tilaisuudessa hanketta esittelivät hankkeen LAB:n ja Laurean projektipäälliköt. Uudesta yritysvastuulakialoitteesta kertoivat Elinkeinoelämän Keskusliiton ja Työ- ja Elinkeinoministeriön asiantuntijat. Hankkeen rahoittaja piti myös puheenvuoron sekä Laurean kiertotalouden asiantuntija piti puheenvuoron kiertotalouteen liittyvistä asioista. Alla linkki webinaarin tallenteisiin:

 

 

Tavoitteet
Hankkeen päätavoitteena on kehittää pienten ja keskisuurten tilitoimistojen muutoskyvykkyyttä ja luoda uusi palvelutoimintamalli vihreän talouden ja yritysvastuun osalta.

Toisena tavoitteena on tilitoimistojen ja niiden henkilöstön vihreän talouden muutoskyvykkyyden ja valmiuksien kasvattaminen. Yhteiskehittämällä ja vertaisreflektiolla yhteinen vihreän talouden tavoite kirkastuu, mikä tukee uusien vastuullisten ratkaisujen tekemistä ja muutoskyvykkyyttä.

Kolmantena tavoitteena on tilitoimistojen vastuullisen palveluvalikoiman laajentaminen sekä osaamisen tunnistaminen ja kehittäminen vihreään tilinpäätökseen ja vastuullisuusraportointiin liittyen.

Neljäntenä tavoitteena on yhteiskehittämisen menetelmin luoda tilitoimistojen kanssa uusi neutraali ja yhdenmukainen vihreän tilinpäätöksen ja vastuullisuusraportoinnin palvelumalli.

Tavoitteet saavutetaan vertaisoppimisen, koulutustilaisuuksien (esim. webinaarit, työpajat), neuvonnan, ohjauksen, vertaisoppimisen ja yhteistyön avulla.
Hankkeen vaikuttavuus
Hankkeessa tuotettava pienten ja keskisuurten tilitoimistojen käyttöön tuleva palvelumalli vahvistaa heidän asiakkaidensa tietoisuutta vihreän talouden tekijöistä osana liiketoimintaa ja kilpailukykyä.

Lyhyen aikavälin vaikutuksena palvelumalli mahdollistaa lisätekijän koronaepidemiasta toipumiseen, ja pitkän tähtäimen vaikutuksena vihreän talouden tekijöiden tarkastelu sekä vastuullisuusraportointi yhdenmukaistuvat kohdealueilla sekä muualla Suomessa.

Hankeen tuloksena on tilitoimistojen ja heidän asiakkaittensa tietoisuuden lisääntyminen vihreästä tilinpäätöksestä ja
yritysvastuuraportoinnista. Hankkeen tuloksena vihreä talous nähdään sekä osana arjen toimintaa että myös kilpailukykynä uuden toimintamallin ja tilitoimistojen tarjoaman palvelun kautta.

Tietosuoja-ilmoitus

Projektipäällikkö
Terhi Tuominen
TKI-asiantuntija
terhi [dot] tuominenatlab [dot] fi
Yhteistyössä

Uutiset aiheesta