Sähkö- ja automaatio-osaamisen kehittäminen Lahden seudulla

Hankkeen tavoite on työllisyyden edistäminen sähkö- ja automaatioalan osaamistasoloikalla Päijät-Hämeen alueella. Se voidaan saavuttaa edistämällä alueen tarpeita vastaavaa nykyaikaista ja tulevaisuudessakin tarvittavaa ja helposti muunneltavaa sähkö- ja automaatioteknologioiden osaamiseen liittyvää laadukasta koulutustarjontaa. Työelämän ja oppilaitosten moninaisten yhteistyömuotojen ja osaamisen lisääminen sähkö- ja automaatiotekniikan saralla on tärkeää. Vientiteollisuus on Suomelle tärkeä sektori. Sen vuoksi myös kansainvälisyys ja vientiteollisuuden tarpeet tulee hankkeen aikana huomioida.

Toimenpidepaketti 1: Sähköisen alan yhteistyön kehittäminen ja toimintamallien yhteensovittaminen yritysrajapinnassa
Työelämän osaamistarpeiden kartoitus sähkö- ja automaatiotaidoissa tehdään oppilaitosten ja yritysten yhteistyömallin ja yrityksissä eri koulutusasteiden opiskelijoille toteutettavien laaja-alaisten oppimisympäristöjen avulla. Koulutuksesta ja sen sisällöstä yrityksien tiloissa olevissa oppimisympäristöissä vastaavat oppilaitokset (LAB ja Salpaus).

Toimenpidepaketti 2: Osaamisen kehittäminen työllistymisen varmistamiseksi
Osaamisen kehittämisessä valitaan kolme (3) sähkö- ja automaatioteknologista suuntaa, joiden osaamisesta on huomattavaa hyötyä modernin työelämän tarpeisiin ja siten myös työllistymisen varmistamiseen.

Toimenpidepaketti 3: Sähköisen liikenteen ja logistiikan tulevaisuustyöpaja
Ammatilliselta koulutukselta edellytetään monialaisuutta ja moniosaajuutta. Työelämän osaamistarpeiden kartoitus toteutetaan siten, että Salpaus järjestää teknologian tulevaisuustyöpajoja henkilöstölle ja kiinnostuneille yrityksille sähköistyvän liikenteen ja logistiikan sekä älykkään tuotannon teemoista. Tavoitteena on tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakointi ja avainroolissa olevien teknologioiden sekä niistä johdetun ammatillisen osaamistarpeen tunnistaminen työllistymisen ja yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi.

Toimenpidepaketti 4: Koulutustuotteiden pilotointi
Kaikki koulutukset on suunnattu yritysten henkilöstölle lisäkoulutuksena, koulutetuille työttömille sekä opiskelijoille kyseisen teknologian tietojen kasvattamiseen työelämän tarpeita silmällä pitäen. Työttömät voivat myös suorittaa koulutuksia joustavasti työnhaun rinnalla.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
ESR 2014-2020 Flat Rate
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Teknologia
Painoala
Innovaatiot
Tavoitteet
Hankkeen tavoite on työllisyyden edistäminen sähkö- ja automaatioalan osaamistasoloikalla Päijät-Hämeen alueella. Se voidaan saavuttaa edistämällä alueen tarpeita vastaavaa nykyaikaista ja tulevaisuudessakin tarvittavaa ja helposti muunneltavaa sähkö- ja automaatioteknologioiden osaamiseen liittyvää laadukasta koulutustarjontaa.

Hankkeen tavoite voidaan jakaa osatavoitteiksi seuraavasti:

Osatavoite 1: LAB-ammattikorkeakoulun ja Koulutuskeskus Salpauksen tiiviimmän yhteistyön kehittäminen ja toimintamallien yhteensovittaminen yritysrajapinnassa, jotta pystytään reagoimaan joustavasti ja tarvelähtöisesti elinkeinoelämän koulutustarpeisiin.

Osatavoite 2: Nykyteknologioihin perustuvan osaamisen lisääminen sähköistyvien ja automatisoituvien toimintojen (esim. vientiteollisuuden tarpeet eri sektoreilla) sekä näihin sektoreihin liittyvien hyperautomaation mahdollisuuksien osalta.

Osatavoite 3: Sähköistyvät liikenteen ja logistiikan tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakointi ja tunnistaminen tulevaisuustyöpajan avulla.

Osatavoite 4: Koulutuksen kehitys ja pilotointi vastaamaan alueen yritysten tarpeita nykyaikaisessa ja tulevaisuudessakin tarvittavassa ja helposti muunneltavassa sähkö- ja automaatioteknologioiden osaamisessa.
Hankkeen vaikuttavuus


Hankkeessa uutuusarvoista ja innovatiivista on yhteistyömalli LAB + Salpaus + yritykset sekä ne oppimisympäristöt, joita yritysten kanssa perustetaan. Tällä tavalla saadaan pilotoitua eri yrityksissä sijaitsevissa aidoissa oppimisympäristöissä monialaisesti ja työelämälähtöisesti kahden eri koulutusasteen koulutusta ja oppimista.

Lisäarvona on tulevaisuuden työvoimatarpeen kannalta ehkä merkittävimmä sektorin, sähkö- ja automaatioalan koulutuksen sisällön ajantasaistaminen ja siten lisätä Päijät-Hämeen työssäkäyvien (alueen eri sektoreilla toimivien yritysten työntekijöiden ja opettajien), työttömien alan osaajien sekä nuorten sähkö- ja automaatioalojen ammattitaitoa ja -osaamista.

Lyhyen aikavälin tuloksena alueen henkilöstön tietotaito sähkö- ja automaatioalalla kasvaa ja siten alueen eri sektoreilla toimivat yritykset saavat ammattitaitoisempia työntekijöitä palvelukseensa.

Pitkällä aikavälillä alueen työttömyys pienenee ja eri sektoreilla toimivien yritysten menestyminen mahdollistuu työvoiman ammattitaidon kasvun myötä. On mahdollista, että alueelle perustetaan uusien teknologioiden yrityksiä, esim. sähköisen liikenteen alalle.
Kestävän kehityksen tavoitteet

Tietosuojailmoitus

Projektipäällikkö