Osaa, ratkaise, kaupallista ja menesty

OSAA, RATKAISE, KAUPALLISTA JA MENESTY-hanke kuuluu Lappeenranta-Imatra kaupunkiseudun ekosysteemisopimukseen, jonka toimeenpanoon on varattu kansallista rahoitusta (alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman rahoitus ekosysteemisopimusten käynnistämiseen).

Hankkeessa keskitytään ekosysteemin toimivuuden kannalta kolmeen osaan:
1) Yritysten kehittämis- ja osaamistarpeiden samanaikaiseen ratkaisemiseen
2) LUT-yliopiston asiantuntemuksen parempaan hyödyntämiseen
3) opiskelijalähtöisten liikeideoiden ja opiskelijayrittäjyyden vahvistamiseen.

Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
AKKE
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Liiketoiminta
Painoala
Innovaatiot
Tavoitteet
Päätavoitteena on vahvistaa Business Mill-yrityspalveluiden käytännön toimintaedellytyksiä ja tuloksellisuutta Lappeenrannan Skinnarilan kampuksella osaamispohjaisten yritysten ratkaisujen kehittämisessä, osaamisen lisäämisessä ja ratkaisujen kaupallistamisen valmistelussa.


Päätavoite on jaettu kolmeen osatavoitteeseen

Osatavoite 1: Korkeakoulujen asiantuntijoiden ja opiskelijoiden osaamistarjonnan kohdistamisessa Business Mill-tarpeisiin huomioidaan yhä paremmin yritysten samanaikainen tarve ratkaisun kehittämiseen ja osaamiseen kasvattamiseen.

Osatavoite 2: Yhteydet LUT-yliopiston asiantuntijoihin vahvistuvat ja yritysten asiantuntijatarpeisiin (ml. tilat, laitteet), pystytään hyödyntämään yhä enemmän myös LUT-yliopiston resursseja.

Osatavoite 3: Opiskelijayhteistyötä tiivistämällä Business Mill palveluineen toimii yhä enemmän opiskelijoiden oppimisympäristönä, jossa osallistuminen ei ole riippuvaista opintojakson toteutuksesta tai aikataulusta. Opiskelijayrittäjyydelle rakentuu nykyistä huomattavasti toimivampi perusta.

Tavoitteiden toteutuminen
Hankkeen lopputuloksena syntyy käytännössä kokeiltuja toteutustapoja, joissa on opittu parhaita käytäntöjä yritysten, korkeakoulujen asiantuntijoiden ja opiskelijoiden näkökulmasta. Tulokset toimivat perustana ekosysteemisopimuksen mukaisille jatkototeutuksille.

Mitattavana tuloksena hankkeessa ovat toimintamuotojen (palveluiden) kokeilu, oppiminen ja jatkokehittäminen:
Työpaketti 1: Yritysten tarpeet, joilla on samanaikainen tarve ratkaisun kehittämiselle ja osaamisen lisäämiselle (lkm)
Työpaketti 2: Yritysten kehitystarpeet, jotka edellyttävät LUT-asiantuntijoiden panosta (lkm)
Työpaketti 3: opiskelijayrittäjyyden yhteiskehittämiseen sitoutuneet tahot kampuksella (lkm)
Hankkeen vaikuttavuus
Jokaiseen osatavoitteeseen kohdistuu yksi työpaketti.

Työpaketti 1: Yrityslähtöiseen osaamistarpeeseen vastaaminen
-Tapausten purkaminen osiin – mistä on kysymys?
-Sisältöhaasteen ratkaiseminen – miten oikeat sisällöt saadaan rakennettua?
-Ajoitushaasteen ratkaiseminen – miten joustavuus löydetään tarpeisiin vastaamisessa?
-Toteutusmuotohaasteen ratkaiseminen – miten osaamistarpeeseen vastaaminen käytännössä toteutetaan?
-Kokemusten paketointi case-muotoon – esittelyä ja näkyväksi tekemistä
-Asiakashaastattelu koko hankkeen toteutuksiin ja kokemuksiin liittyen.

Työpaketti 2: LUT yhteistyön tiivistäminen Business Mill palveluiden osalta
-Yritysten tarpeen ja yliopiston asiantuntijoiden tarpeiden kohtaaminen – mikä on yhteinen nimittäjä?
-Business Millin tutuksi tekeminen yliopiston opiskelijoille ja asiantuntijoille.
-Business Mill-aamukahvit yliopiston opiskelijoille ja asiantuntijoille.
-10 yrityscasen läpivienti, jossa LUT-yliopiston asiantuntijoilla tai opiskelijoilla on keskeinen rooli
-Case by case reflektointi: Mitä yrittäjä/yritys sai ja oppi?
-Mitä korkeakoulujen toimijat oppivat?
-Kokemusten esittely molemmille korkeakouluille.
-Business Millin näkyvyyden lisääminen kampuksella.

Työpaketti 3: Opiskelijasidosryhmien intressien tunnistaminen – miten opiskelijayrittäjyys näkyy opiskelijakuntien, opiskelijayrittäjäjärjestön, osuuskuntien, kiltojen sekä korkeakoulujen opiskelijarajapinnassa toimivien tahojen kanssa. Työpanos tässä työpaketissa kohdistuu käytännössä seuraavien kysymysten ratkaisemiseen:
-Miten yrittäjyyspolkua voitaisiin vahvistaa edelleen?
-Miten eri toimijoiden rooleja saadaan selkeytettyä?
-Missä vaiheessa ja muodossa Business Mill voi tarjota apua opiskelijalähtöisille yrityksille?
-Mitä erityispalvelua eri kohderyhmät tarvitsevat ja miten ne voidaan toteuttaa?
Projektipäällikkö