Korjausklinikka - Kestävän rakentamiskulttuurin maaseutu

Kuva
Puutalo Heinolan keskustassa
Hankkeen tavoitteena on edistää maaseudun ja maaseututaajamien kestävän kehityksen ja kulttuuriperinnön huomioivaa korjaus- ja täydennysrakentamista sekä tukea alan elinkeinojen uudistumista. Kestävä kehitys, ilmastonmuutos ja kulttuuriperinnön vaaliminen haastaa maaseutualueiden korjaus- ja täydennysrakentajat. Samalla kierto- ja jakamistaloudessa on monia liiketoimintamahdollisuuksia.


Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
Maaseuturahasto 2014-2020 Flat rate 24%
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Liiketalouden ja matkailun ala
Tavoitteet
Päijät-Hämeessä on niukasti korjausrakentamisen neuvontaosaamista ja -palveluja, joille on yhä enenevässä määrin tarvetta. Tarvittavan tietotaidon jatkuvuus edellyttää rakennus- ja kulttuurialan uudenlaista laajempaa yhteistyötä, rakennusten ja kiinteistöjen omistajien tietoisuuden lisäämistä ja osallistamista sekä osaamisen siirtoa ja kehittämistä sukupolvien välillä. Hankkeessa vanhojen kiinteistöjen omistajille tarjotaan tietoa, ohjausta ja neuvontaa kestävän kehityksen mukaisesta korjausrakentamista. Samalla selvitetään heidän palvelutarpeitaan, joita välitetään alalla toimiville tai sinne laajentaville yrittäjille. Yrittäjiä kannustetaan uudistamaan liiketoimintaansa kestävää kehitystä tukevaan ja ilmastonmuutokseen varautuvaan palvelutarjontaan. Eri aikakausien rakennusten korjaaminen edellyttää erilaista asiantuntemusta, joka alkaa käydä vähiin myös alan ammattilaisten ja yrittäjien keskuudessa.

Hankkeen vaikuttavuus
Päijät-Hämeestä puuttuvan korjausrakentamiskeskuksen ja-verkoston tarpeeseen vastataan kehittämällä osaamispääoman kokoava osaajatietopankki sekä ideoimalla millainen korjausrakentamisen koordinaatiomalli vastaisi alueen tarpeisiin ja ajankohtaisiin haasteisiin. Tietotaitoa välitetään vanhojen rakennusten omistajille helposti omaksuttavasti, mm. informaatiomuotoilun keinoin. Hankkeen myötä kiinteistöjen omistajien ja ammattilaisten valmiudet kestävän kehityksen mukaiseen korjausrakentamiseen ja kiinteistöjen ylläpitoon paranevat. Perinteistä korjausrakentamisosaamista siirtyy ja säilyy alan ammattilaisten ja kiinteistöjen omistajien välillä. Alan liiketoiminta uudistuu enemmän kestävää kehitystä tukevaksi ja ilmastonmuutosta hillitseväksi ja alalle voi tulla myös uutta pienyrittäjyyttä. Hanke tukee osaltaan maaseudun ja maaseututaajamien ominaispiirteiden säilymistä, jotka hyvin vaalittuina ovat myös paikan keino erottautua ja lisätä vetovoimaa.

Tietosuojailmoitus