Kohti elämyksellisempää digitaalista etätapahtumatuotantoa

Kuva
Tapahtumakuva
Hankkeen tuloksena vahvistetaan koronasta toipumista digitaalisin ja älykkään erikoistumisen toimin
tapahtumatuotannon alalla. Tuloksena syntyy väline, joka mahdollistaa tämän toipumisen: elämyksellisen hybridi- ja
onlinetapahtumatuotannon malli (EHO-malli). EHO-mallilla mahdollistetaan digitaalisten palvelujen käyttöönotto
tapahtumatuotannon alalla, myös kansainvälisillä markkinoilla. Lisäksi mallin kautta yritykset pystyvät muotoilemaan
tuotteitaan ja palveluitaan kannattavampaan muotoon sekä innovoimaan uusia tuotteita.

EHO-mallin avulla lukuisat eri tapahtumatuotannon osa-alueilla toimivat tapahtumatuottaja ja tapahtumat pystyvät
aiempaa paremmin tuottamaan elämyksellisiä ja kokemuksellisia online- ja hybriditapahtumia. Mallin valmistelussa
tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva vallitsevasta tilanteesta. Tähän kokonaiskuvaan peilaten tavoitteena on
selvittää ja kartoittaa olemassa olevia vaihtoehtoja EHO-mallin toteutukseen laite-, asiantuntemus, ja
sovellusmahdollisuuksien osalta. Suunnittelu- ja selvitystyön pohjalta tavoitteena on pilotoida EHO-mallia erilaisissa
tapahtumissa. Pilottien perusteella EHO-mallia kehitetään ja jatkojalostetaan aina pilottien välillä.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
EAKR 2014-2020
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Liiketoiminta
Projektissa tapahtuu

Kede-hankkeen toteutus keskittyy parhaillaan eho-mallin muodostamiseen ja dokumentointiin. Mallia testataan vielä alkutalvesta 2023, jonka jälkeen mallin viimeistelty versio pyritään jakamaan mahdollisimman laajasti tapahtuma-alan toimijoille. 

Lisäksi lukuisten pilottitapahtumien kävijöiltä kerättyä palautetta ruoditaan vielä uudestaan ja aiempaa tarkemmin, kokonaisuus silmällä pitäen. Tällä pyritään löytämään ne yksittäisetkin kehitysehdotukset, joista voidaan johtaa toimenpiteitä hankkeen lopputoteutukseen.

Tavoitteet
Hankkeen tavoite on luoda ja pilotoida elämyksellisen hybridi- ja onlinetapahtumatuotannon malli (EHO-malli), joka
takaa osallistujalle livetapahtuman kaltaisen elämyksen. Malli on hyödynnettävissä hybriditapahtumissa ja täysin
online-tapahtumissa ja sen ytimessä on online-osallistujan osallistaminen ja osallisuuden tunteen varmistaminen. Malli
pyrkii pois passiivisen seuraajan roolista, joka tällä hetkellä on monien online-toteutuksiin osallistuvien ainut
mahdollinen rooli. Luodaan uutta tapahtumatuotannon mallia, jossa tapahtuma tuntuu, sen aistii ja sen haluaa kokea
uudestaan.
Tavoitteiden toteutuminen
Hanke etsii läpi toteutuksen yhteistyötahoja tapahtumatuotannon alueelta. Mikäli toimit tapahtuma-alalla tai järjestät yksittäistä tapahtumaa, jossa online- tai hybriditoteutus on keskiössä, ole rohkeasti yhteydessä projektipäällikköön. Hanke toteutetaan useammassa kehityssyklissä ja yhteistyötahojen tapahtumia tarvitaan löydettyjen ratkaisujen pilotoimiseen läpi hankkeen.
Hankkeen vaikuttavuus
1. Mahdollistetaan ja nopeutetaan digitaalisten palvelujen käyttöönottoa julkisen ja kolmannen sektorin toimijoilla,
myös kansainvälisillä markkinoilla. Hankkeen tuloksena tapahtumatuotannon yrityksille on luotu väline, EHO-malli, joka yhdistää teknologian ja osaamisen tarpeet siten, että yritykset pystyvät ottamaan sujuvasti käyttöön uusia digitaalisia palveluita, toimintaalustoja ja niiden avulla siirtää palveluitaan ja tuotetteitaan myös kansainvälisille markkinoille. Lisäksi olemassa olevat hybridi- tai onlinetapahtumat voivat hyödyntää EHO-mallia omien tuotteidensa jatkokehityksessä tai niiden tarjonnan laajentamisessa ulkomaille. EHO-malli mahdollistaa digitaalisten palveluiden käyttöönoton ja sitä kautta yrityksen selviämis- ja menestymisedellytyksien kasvu on hankkeen tulos.

2. Kehitetään vähähiilisiä ratkaisuja ja rakentamista, eli pyritään vihreämpään toimintamalliin ja luonnonvarojen
kestävämpään käyttöön (MAL-sopimus). Hankkeen tuloksena useampi tapahtumatuotannon alalla toimiva yritys voi siirtää tapahtumiaan osittain tai kokonaan verkkopohjaiseen toteutukseen, mikä vähentää tapahtumista syntyvää hiilijalanjälkeä. Tämä mahdollistuu hankkeen tuloksena syntyvän EHO-mallin tuoman tietotaidon ja osaamisen, teknologian ja alustojen hyödyntämisen kautta.

3. Hyödynnetään muotoilun menetelmiä tuote- ja palvelukehityksessä. Hankkeen tuloksena syntyvät EHO-malli mahdollistaa tapahtumatuotannon alalla toimivien yritysten ja henkilöiden tuottamien palveluiden ja tuotteiden uudelleenmuotoilun ja jatkokehittämisen. EHO-mallin kautta yritysten osaaminen ja ymmärrys kehityksen kannalta oleellisten alustojen, teknologian ja laitteiden suhteen kasvaa, jotta palveluita ja tuotteita voidaan ryhtyä kehittämään. Hankkeen tuloksena syntyy mahdollisuus tai jo kehittyneitä tuotteita ja palveluita tapahtumatuotannon alalle.
Projektipäällikkö
Ville Suutari
TKI-asiantuntija
ville [dot] suutariatlab [dot] fi