HIUKKA 2.0 - Hius- ja muu orgaaninen kuitu muovin korvaajana

Hankkeen tavoitteena on tarkastella mahdollisuuksia korvata hius- ja karvakuidulla muovipohjaisia ratkaisuja eli orgaanisten kuitujen substituutiohyötyä. Hankkeessa pyritään avaamaan näkymiä tällä hetkellä jätteenä käsiteltävän jakeen hyödyntämisestä kiertotalouden periaatteita noudattaen jatkojalostamalla ja käyttämällä materiaalina uusissa tuoteinnovaatioissa. Lisäksi hanke parantaa alueen toimijoiden ymmärrystä ja osaamista kiertotalouden periaatteiden mukaisesta liiketoiminnasta. Hankkeen yhtenä osana on olemassa olevien liiketoimintamallien tarkastelu (ml. tuotesuunnittelu ja markkinointiviestintä) sekä toiminnan alueellinen vertailuanalyysi, jonka tarkoituksen on tunnistaa Päijät-Hämeen alueelliset vahvuudet ja kehittää niistä kilpailuetua kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Uusi, lisääntynyt ymmärrys hius- ja karvakuitujen mahdollisuuksista, kiertotalouden liiketoimintaosaamisen kertyminen ja jalkauttaminen koulutuksen muodossa luo hyvää pohjaa uudelle liiketoiminnalle ja uusien työpaikkojen syntymiselle.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
EAKR 2014-2020
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Muotoiluinstituutti
Painoala
Design
Tavoitteet
Hankkeen pääasiallinen tavoite perustuu vahvasti kestävän kehityksen edistämiseen. Muovipohjaisten materiaalien korvaaminen orgaanisilla vaihtoehdoilla, uusien tuoteinnovaatioiden sekä kiertotalouden mukaisen liiketoiminnan kehittäminen tukevat tätä horisontaalista periaatetta. Näin ollen resurssitehokkaamman, vihreämmän ja kilpailukykyisemmän talouden edistäminen on hankkeen keskiössä. Hanke edistää myös sukupuolten välistä tasa-arvoa mahdollistamalla naisvaltaisen alan (parturi-kampaajat) ympäristövaikuttavuuden kasvua. Heidän yritystoimintansa voi tulevaisuudessa tuottaa merkittävää raaka-ainetta muovipohjaisten materiaalien korvaajaksi, joka puolestaan nostaa alan arvostusta ja antaa merkittävän hyödyn alan kestävän kehityksen edistämiseksi.

Tavoitteiden toteutuminen
Hankkeen tuloksina syntyy:

- Kiertotalouden mukaiseen kestävän kehityksen periaatteita noudattavaan liiketoimintaan perehdyttävä koulutus, jossa perehdytään kestävän kehityksen periaatteisiin ja valikoituihin liiketoimintamalleihin, tuotekehitykseen ja materiaaleihin, logistisiin ratkaisuihin sekä myyntiin ja markkinointiin (1 kpl)
- Yhteistyöyrityksen kanssa toteutetut tuotekehityscaset viherrakentamiseen, vedenpuhdistukseen ja öljyntorjuntaan sekä prosessien kuvaukset (3kpl)
- Raportti kiertotalouden liiketoimintamalleista alueellisessa kontekstissa: Kartoitus olemassa olevista liiketoimintamalleista, niiden sovellettavuuden arviointi päijäthämäläiseen toimintaympäristöön sekä vertailuanalyysi Turun seudun kiertotalousekosysteemiin (1 kpl)
- Artikkeli kiertotalouden mukaisen kestävän kehityksen periaatteita noudattavan liiketoiminnan kehittämisestä yrityksen, koulutusorganisaation ja julkisen sektorin yhteistyönä (1 kpl)
Hankkeen vaikuttavuus
Tällä hetkellä esimerkiksi hiusjätettä kertyy yhdestä kampaamosta sekajätteeseen pusseittain joka päivä, ja kun tähän huomioidaan kaikki suomalaiset 15 000 hiusalan ammattilaista sekä alan oppilaitokset, on kyseessä melkoinen määrä täysin hyödyntämätöntä raaka-ainetta, jota ei kierrätetä tai jatkojalosteta mitenkään (YLE, 2020). Lisäksi, kun kyseessä on raaka-aine, jonka suorat tuotantokustannukset on melko lailla mahdoton määrittää niiden olemattomuuden vuosi, on aiheen tarkasteluun todella syytä ryhtyä mitä moninaisimpien käyttömahdollisuuksien sekä liiketoimintapotentiaalin tunnistamisen vuoksi.

Kiertotalouden ja muotoilun menetelmin hius- ja muu orgaaninen kuitu on hyödynnettävissä erilaisissa tuotteissa muovipohjaisten materiaalien korvaajana, joiden kestävän kehityksen periaatteiden mukainen tuotanto edellyttää soveltavaa materiaali- ja prosessitutkimusta, sekä perusteellista liiketoimintamallien tarkastelua alueellisessa kontekstissa. Kannattava liiketoiminta edellyttää yhteistyöverkostojen rakentamista ja -mallien tarkastelua, paljon materiaali- ja soveltavaa tutkimusta sekä hurjasti luovaa ajattelua ja innostusta. Hius- ja karvakuidun hyödyntäminen kohteissa, joissa tällä hetkellä käytetään enimmäkseen muovipohjaisia tuotteita, luo ilmastokestävää substituutiohyötyä ja täysin uusia hiilivarastoja.

Hanke edistää sosiaalista- ja kulttuurista kestävyyttä, sekä yhdenvertaisuutta lisäämällä osallisuuden ja merkityksellisyyden tunnetta hankkeeseen osallistuvien yrittäjien keskuudessa. Kulttuuriympäristömme elinvoimaisuutta vahvistetaan hankkeessa kehitettävien ratkaisujen avulla, sekä mahdollistamalla osallistuminen hius-ja karvakuitujen tuotantoon ihmisille ikään, sukupuoleen tai kansalaisuuteen katsomatta niin kuin toislajisillekin.
Projektipäällikkö
Paula Nurminen
Projektisuunnittelija
paula [dot] nurminenatlab [dot] fi

Uutiset aiheesta

Sijainti