Etelä-Karjalan kasvuyritysagentti

Suomen Yrittäjien mukaan 93 % suomalaisista yrityksistä työllistää alle 10 henkilöä ja 63 % kaikista yrittäjistä on yksinyrittäjiä. Etelä-Karjalassa yksinyrittäjien osuus on suurempi. Pienten yritysten on haastavaa kehittää toimintaa ja kilpailukykyään, koska toiminnan resurssit ja usein osaaminenkin ovat rajallisia.

Vuonna 2020 toiminnan aloittanut LAB ammattikorkeakoulu on työelämän innovaatiokorkeakoulu, joka tarjoaa opiskelun ja työelämän parhaat puolet samasta paikasta. LABin strategian mukainen halu kokeilla rohkeasti uusia asioita ja tekemisen tapoja yhdessä yritysten kanssa edellyttää tiivistä toimintaa yritysrajapinnassa. Business Mill yrityshautomon lisäksi LABilla on useita projekteja, jotka pyrkivät lisäämään yritysyhteistyötä ja auttavat yrityksiä hyödyntämään kampuksen asiantuntija- ja opiskelijaresursseja. Esimerkiksi Business Millin noin 300 asiakkaasta kolmannes on hyödyntänyt Skinnarilan kampuksen asiantuntija- ja opiskelijaresursseja (toukokuu 2021). Lisäksi suoran kontaktoinnin on havaittu olevan tuloksellisin tapa tavoittaa yritykset ja saada aikaan yhteistyötä.

Etelä-Karjalan maakuntaohjelman yhtenä kärkitavoitteena on Yritteliäs Etelä-Karjala, jonka kehittämistoimenpiteenä on elinkeinoelämän ja yritysten toiminnan edistäminen tuloshakuisesti, kokeilukulttuuria hyödyntäen sekä toimijoiden ja toimialojen välisiä rajoja rikkoen. EKKA – Etelä-Karjalan kasvuyritysagentti -projektissa tehtävä yritysten aktiivinen kontaktointi ja kehitystoimenpiteiden alulle saattaminen on yksi tämän tavoitteen mukainen tehokas käytännön toteuttamiskeino.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
AKKE
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Liiketoiminta
Tavoitteet
Projektin tavoitteena on edistää LAB ammattikorkeakoulun yritysyhteistyötä sekä yritysten liiketoiminnan kehittymistä käytännön tasolla. Projektin aikana tehtävät toimenpiteet koostuvat kolmesta osa-alueesta.

Yrityksiin tutustuminen:
Kasvuyritysagentti kontaktoi eteläkarjalaisia yrityksiä, vierailee ja tekee tarvekartoituksen kunkin yrityksen kanssa yhteistyössä.

Asiakasyritysten tuominen LAB-palvelujen piiriin:
Yritysten tarpeisiin pyritään löytämään ratkaisuja LABin opetuksen ja TKI-toiminnan piiristä toimialasta riippumatta. Kontaktoidut yritykset käyvät läpi Business Millin seulan, jossa määritellään tarkemmin kehittämistoimenpiteet, niille etsitään toteuttajaresurssi LABilta ja aloitetaan käytännön toteutus.

Kehitystoimenpiteiden koordinointi:
Kavuyritysagentti toimii LABin ja yritysten välillä yhteyshenkilönä ja seuraa kehittämistoimenpiteiden edistymistä vuorovaikutuksessa yrityksen kanssa.
Hankkeen vaikuttavuus
EKKA - Etelä-Karjalan kasvuyritysagentti -projekti edistää LAB ammattikorkeakoulun ja maakunnallisen elinkeinoelämän suhteita, Skinnarilan kampuksen toiminta tulee tutummaksi alueen yritysten piirissä ja yritysten yhteydenottokynnys kampukselle laskee. Projekti tulee edistämään myös opiskelijoiden harjoituspaikkojen saamista sekä työllistymistä maakunnan yrityksiin.

Skinnarilan kampuksen ja maakunnan yritysten välisen kanssakäymisen lisääntymisen ohella projektin aikana pyritään myös lisäämään yritysten välistä kanssakäymistä ja yritysten välisten uusien arvoketjujen syntymistä.

Projektin kohderyhmänä ovat eteläkarjalaiset pk- ja mikroyritykset ilman toimialarajoja.
Projektipäällikkö
Vesa Punkka
Kehittämisasiantuntija
vesa [dot] punkkaatlab [dot] fi