Amber - Uutta virtaa cleantech-innovaatioille Itämeren alueella

Etelä-Karjalalla on vahva huippututkimukseen liittyvä vihreän ja puhtaan teknologian maine kansallisesti ja kansainvälisesti. Eteläkarjalaisten cleantech-yritysten määrä on ollut hitaassa kasvussa jo pitkään. Yritysten kehittyminen on ollut riippuvaista Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkimuksesta ja tutkimustulosten kaupallistamisesta. Usein cleantech-yritysten taustalta löytyy huippututkimukseen perustuva idea tai ratkaisu.

Cleantech-yritysten kasvu ja kehittyminen osana Etelä-Karjalan maakunnan kehittymistä on teema, johon on välttämätöntä panostaa. Yritysten määrän kasvu ei tapahdu itsestään. Kasvun eteen tehtävä töitä ja saatava kaikki alueen toimijat saumattomaan yhteistyöhön, joka kuitenkin mahdollistaa myös yksittäisten yritysten menestymisen.

Uudet tutkimusavaukset ja sitä kautta kaupallistamiseen tähtäävät ratkaisut edellyttävät eritasoisen tutkimusrahoituksen tehokkaampaa kanavointia maakuntaan. Tutkimusrahoituksen lisääminen auttaa alueen cleantech-yrityksiä löytämään uusia markkinoita ja teknologioiden kannalta kriittisten ratkaisujen tuottajia, uusien yhteistyökumppanien muodossa. Tutkimusrahoitus lisää myös uusien innovaatioiden syntymisen todennäköisyyttä.

Samanaikaisesti Euroopan Unionin tutkimukseen, innovaatiotoimintaan ja kehittämiseen liittyvän rahoituksen ennakoidaan muuttuvan radikaalisti seuraavalle ohjelmakaudelle. Kansallisen rahoituksen väheneminen siirtää toiminnan painopisteen väistämättä kansainvälisesti relevantteihin tutkimus-, innovaatio- ja kehittämisteemoihin.

Rahoituksen lisäämiseksi ja yritysten kasvun turvaamiseksi tarvitaan myös merkittävää tunnettavuuden ja houkuttelevuuden lisäystä. Tähän tarpeeseen vastaamiseksi on muodostettu Amber-hanke, jossa päätavoitteena on eteläkarjalaisten skaalautuvien cleantech-yritysten, tieteellisen huippututkimuksen ja soveltavan tutkimuksen yhdistäminen innovaatiokeskittymäksi, joka nähdään kansainvälisessä toimintaympäristössä houkuttelevana yhteistyötahona. Hankkeen kohdealueeksi on rajattu Itämeren alue, joka kattaa EU-maiden lisäksi liittännäisalueina myös Norja, Venäjän ja Valko-Venäjän.

Hankkeen päätoteuttajana toimii LAB-ammattikorkeakoulu, jonka soveltavan tutkimuksen osaaminen ja rooli tieteellisen tutkimuksen sekä yritysten tarpeiden integraattorina soveltuu parhaiten innovaatiokeskittymän kansainvälistäjäksi. Hankkeen resursseina hyödynnetään LUT:n tutkijoita ja toteutusmalli on suunniteltu tiiviissä yhteistyössä LUT:n tutkimusryhmien kanssa.

Hankkeen toimenpiteet keskittyvät kansainvälisten cleantech-innovaatioympäristöjen muodostamiseen yhteistyössä Itämeren alueella toimivien korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa. Toimenpiteisiin sisältyvät innovaatioympäristöaihoiden ja aloitteiden luominen potentiaalisille yhteistyökumppaneille, innovaatioympäristöjen muotoilun yhdessä eteläkarjalaisten cleantech-yritysten kanssa ja innovaatioympäristöjen käynnistämisen Itämeren alueella.
Amber-hanke perustuu Etelä-Karjalan innovaatiostrategiaan ja sen mukaisten painopisteiden kasvun ja kehittymisen merkittävään lisäämiseen.

Hankkeen tulokset edistävät cleantech-toimijoiden kehittymistä Etelä-Karjalassa, yritysten kasvua ja kansainvälistymistä, uusia cleantech-yhteistyökumppanuuksia sekä Etelä-Karjalan cleantech-profiilin nousua Itämeren alueella. Hankkeen tulokset parantavat merkittävästi mahdollisuuksia kanavoida maakuntaan uutta tutkimus- ja kehittämisrahoitusta. Hanke toteutetaan 1.9.2018-30.10.2020 välisenä aikana.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
EAKR 2014-2020
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Teknologia
Painoala
Kiertotalous
Tavoitteet
Hankkeen päätavoitteena on vahvistaa eteläkarjalaisen cleantech-innovaatiokeskittymän profiilia erityisesti Itämeren alueella, jonka seurauksena eteläkarjalaiset cleantech-yritykset, LAB ammattikorkeakoulu ja LUT voivat saavuttaa merkittävästi suuremman osuuden Itämeren alueelle kohdistetusta tutkimus- ja kehittämisrahoituksesta.

Päätavoite tukeutuu Etelä-Karjalan innovaatiostrategiaan ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelman toteuttamiseen sekä
vastaa EU:n Itämeri-strategiassa ja Suomen Itämeren alueen strategiassa asetettuihin tavoitteisiin. Päätavoite tukee
maakunnan cleantech-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä sekä cleantech-yritysten liiketoiminnan skaalautuvuutta
kansainvälisessä toimintaympäristössä.
Innovaatiokeskittymästä saatavaa hyötyä voidaan lisätä merkittävästi panostamalla toistaiseksi vähän hyödynnettyihin rahoitusmahdollisuuksiin (EU-Itämeri). Tämä parantaa alueen yritysten ja korkeakoulujen kilpailukykyä EU:n tulevalla ohjelmakaudella.

Hankkeen päätavoite on jaettu kolmeen osatavoitteeseen:
Osatavoite 1: Käynnistää yhteistyö Itämeren maiden valittujen korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa cleantechkärkiteemojen
osalta. Korkeakoulujen valinta on tehty ennakkokartoituksen perusteella ja valinnat ovat kohdistuneet
toimijoihin, joilla on teemoja edistävää TKI-toimintaa ja valmiit yritysverkostot olemassa.
Osatavoite 2: Vahvistaa ja kehittää nykyisiä yhteistyömuotoja sekä sisältöjä, joilla lisätään eteläkarjalaisten cleantechyritysten
mahdollisuuksia ja kiinnostusta osallistua innovaatiokeskittymän (LUT & Saimaan amk) kansainväliseen


Projektissa luodaan cleantech-innovaatioympäristöjä LAB ammattikorkeakoulun tekniikan ja liiketalouden aloilla yhteistyössä eteläkarjalaisten yritysten ja Itämeren alueen tutkimus- ja muiden kumppanien kanssa. Ensimmäisessä vaiheessa muotoillaan ratkaisu-ratkaisuympäristöaihioita ja valitaan yhteistyökumppaneita. Toisessa vaiheessa kansainvälisten innovaatioympäristön sisältöjä, konsepteja ja mahdollisuuksia tarkennetaan. Kolmanneksi tehdään kokeiluja ja tarkennetaan innovaatioympäristöjen tulevaisuussuunnitelmia.
Projektipäällikkö
Heidi Myyryläinen
TKI-asiantuntija
heidi [dot] myyrylainenatlab [dot] fi