KETTU – Ketterä uraohjaus osaksi ammatillista koulutusta

Hankkeen päätavoite on antaa toisen asteen ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstön paremmat
valmiudet tarjota opiskelijan henkilökohtaisten tavoitteiden ja taitojen mukaista uraohjausta koko opintojen ajan.
Välillisenä tavoitteena on toisen asteen ammatillisten opiskelijoiden työelämävalmiuksien ja -taitojen parantuminen,
opinnoista eroamisen vähentyminen sekä nuorten työllisyyden paraneminen.
Hankkeen toimenpiteet on jaettu kahteen toimenpidekokonaisuuteen:
Toimenpidekokonaisuus 1: Ammatillisen oppilaitoksen ohjaus- ja opetushenkilökunnan uraohjaustaitojen tukemisen
kehittämistoimet
Toimenpidekokonaisuus 2: Toimenpiteet uraohjauksen integroimiseksi osaksi ammatillista koulutusta
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
ESR 2014-2020 Flat Rate
LABin rooli
Osatoteuttaja
Yksikkö
Hyvinvointi
Painoala
Hyvinvointi
Tavoitteet
Hankkeen päätavoite on antaa toisen asteen ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstölle paremmat
valmiudet tarjota opiskelijan henkilökohtaisten tavoitteiden ja taitojen mukaista uraohjausta koko opintojen ajan.
Välillisenä tavoitteena on toisen asteen ammatillisten opiskelijoiden työelämävalmiuksien ja -taitojen parantuminen,
opinnoista eroamisen vähentyminen sekä nuorten työllisyyden paraneminen.
Hanke on jaettu kahteen päätavoitteeseen
1. Ammatillisen oppilaitoksen ohjaus- ja opetushenkilökunnan uraohjaustaitojen tukeminen
2. Uraohjauksen integroiminen osaksi ammatillista koulutusta
Hankkeen tavoitteiden toteutumista seurataan hankkeeseen osallistuvien henkilöiden toteuttamilla
itsearviointikyselyillä. Lisäksi ammatillisen tutkinnon suorittaneisiin kohdistuvien tavoitteiden onnistumista seurataan
heille toteutettavilla palautekyselyillä.
Työllistymisvalmiuksien ja työssäoppimispaikkaan kiinnittymisen paranemista seurataan työssäoppimispaikan
edustajille sekä toimenpiteeseen 2.3 - Työnhakupajoja opiskelijoille – osallistuville työelämän edustajille ja rekrytoinnin
ammattilaisille tehtävillä seuranta- ja arviointikyselyillä.
Tavoitteiden toteutuminen
Hankkeen toimenpiteet on jaettu kahteen tavoitteisiin sidottuun toimenpidekokonaisuuteen sekä hankkeen
hallinnointiin ja hyvien käytänteiden levittämiseen liittyviin toimintoihin.
Toimenpiteiden ajankohdat ovat suuntaa antavia, ja tarkentuvat hankkeen edetessä.
Toimenpidekokonaisuus 1: Ammatillisen oppilaitoksen ohjaus- ja opetushenkilökunnan uraohjaustaitojen tukemisen
kehittämistoimet
Toimenpide 1.1: Nykytilan kuvaus hyvistä toimintamalleista ammatillisen koulutuksen uraohjausta koskevista
tutkimuksista, raporteista ja selvityksistä. Selvitys työllistymistaitoihin liittyvistä Päijät-Hämeen alueen erityispiirteistä.
Yhdessä sidosryhmien kanssa tehdään kooste tutkimuksista ja raporteista, joita on tehty työllistymistaitojen
muutoksesta. Tätä koostetta täydennetään omalla selvityksellä Päijät-Hämeen alueen työllistymistaitojen mahdollisista erityispiirteistä. Lisäksi toteutetaan haastatteluja, joilla selvitetään ammatillisen koulutuksen uraohjauksen tarpeita ja nykyisiä käytänteitä eri koulutuksenjärjestäjillä.
Toimenpiteen ajankohta: 1.3.2018 – 30.06.2018
Toimenpide 1.2: Uraohjauksen valmennusohjelma opetus- ja ohjaushenkilöstölle
Kokeiluista saatujen kokemusten perusteella kehitetään uraohjauksen valmennusohjelman runko ammatilliseen
koulutukseen. Valmennusohjelma täsmentää ja konkretisoi uraohjauksen mallia ottamalla tarkemmin huomioon
esimerkiksi valmennettavien ryhmien koot, ohjaushenkilöstön lukumäärän ja muun resursoinnin sekä tekemällä
ehdotuksia toimenpiteiden aikataulutuksesta. Valmennusohjelman sisällön suunnittelussa tulee ottaa huomioon
yhdenvertaisuuslain mukaisten yksilön ominaisuuksien vaikutukset hänen valmennukseensa. Tällaisia ominaisuuksia
ovat mm. ikä, kansalaisuus, sukupuoli, vakaumus, perhesuhteet, terveydentila ja vammaisuus. Yhdenvertaisuuslain
mukaan nämä seikat eivät saa asettaa työntekijöitä eriarvoiseen asemaan, mutta osa näistä ominaisuuksista saattaa
asettaa yksilön puolelta vaatimuksia tai toivomuksia hänen uravalinnoilleen.
Toimenpiteen ajankohta: 1.10.2018 – 31.12.2018
Toimenpide 1.3: Uraohjauksen valmennusohjelman pilottitoteutus
Tässä toimenpiteessä valitaan valmennusohjelman osallistujat sekä tehdään valmennusohjelman pilottitoteutus.
Toteutukseen liittyy palautteen ja kehittämisehdotusten keräämisen prosessi.
Osana valmennusohjelman pilotointia kehitetään opetus- ja ohjaushenkilöstön ura- ja työllistymisohjaukseen liittyviä taitoja ja osaamista vertaismentoroinnin keinoin. Tavoitteena on kehittää monialaista ohjaukseen liittyvää yhteistyötä eri henkilöstöryhmien kesken. Tähän kehittämiseen sisältyy myös uuden, avoimen ja luottamukseen perustuvan yhteistyökulttuurin luominen. Opettajien työelämäjaksojen toteutus opetushenkilökunnan työelämäosaamisen syventämiseksi on resursseja vievää ja raskasta. Valmennusohjelmassa kehitetään ja pilotoidaan kevyitä ja ketteriä menetelmiä opettajien työelämäosaamisen ja työelämäyhteyksien varmistamiseksi.
Pilottitoteutuksessa kerätään myös kokemuksia yhdenvertaisuuslain mukaisten yksilön ominaisuuksien konkreettisista vaikutuksista hänen urapolkunsa mahdollisuuksiin. Yksilön uravalintoihin ja -mahdollisuuksiin saattavat vaikuttaa esimerkiksi ikä, perhesuhteet, terveydentila ja vammaisuus.
Toimenpiteen ajankohta: 1.1.2019 – 31.3.2020
Toimenpidekokonaisuus 2: Toimenpiteet uraohjauksen integroimiseksi osaksi ammatillista koulutusta
Tämä toimenpidekokonaisuus toteuttaa erilaisia kokeiluja, joissa uraohjausta viedään osaksi erilaisissa
oppimisympäristöissä tapahtuvaa opetusta ja ohjausta. Kokeilujen tarkempi sisältö suunnitellaan
toimenpidekokonaisuudessa yksi saatujen kokemusten ja selvitysten pohjalta.
Kokeilujen tarkoitus on saada lisää tietoa ja kokemuksia valittujen toimenpiteiden tehokkuudesta sekä niihin liittyvistä parhaista käytännöistä. Tämän tiedon ja kokemuksen perusteella laaditaan hankkeessa kehitettävä ketterä
uraohjauksen malli sekä siihen liittyvä valmennusohjelman runko.
Toimenpide 2.1: Työelämän ja opiskelijoide
Hankkeen vaikuttavuus
Hankkeella vahvistetaan oppilaitoksen henkilöstön moniammatillista ja yhteisvastuullista osallistumista opiskelijoiden uraohjaukseen. Hanke kokoaa sirpalemaisen ja usein myös henkilösidonnaisen uraohjauksen kokonaisuudeksi, joka linkittyy kiinteästi oppilaitoksen perustehtävään. Henkilöstön uraohjaustaitojen kehittyminen varmistaa myös opiskelijoiden saaman ohjauksen tasalaatuisuutta.

Hanke tuo uutta osaamista ja ymmärrystä opetus- ja ohjaushenkilöstölle siitä, miten opiskelijaa voi paremmin ohjata
kohti hänen omia ammatillisia tavoitteitaan ja unelmiaan, ja miten hänen kanssaan rakennetaan henkilökohtaista urapolkua.

Hankkeessa kokeillaan uudenlaisia toimintatapoja opiskelijoiden työllistymistaitojen kehittämiseksi sekä opetus- ja
ohjaushenkilöstön uraohjausvalmiuksien, työelämäosaamisen ja työelämäyhteyksien varmistamiseksi.

Hankkeessa luodaan kokonaisvaltainen ja ketterästi toimiva uraohjauksen malli.
Kestävän kehityksen tavoitteet
Projektipäällikkö
Tarja Taurula
Opinto-ohjaaja
tarja [dot] taurulaatlab [dot] fi