Etätyö toi haasteita yhteisöllisyyden rakentamiseen sekä luontevien vuorovaikutustapojen luomiseen

Kuva
Lahti campus.
LAB-ammattikorkeakoulun Henkilöstötuottavuuden kehittäminen -hankkeessa tutkittiin asiantuntija- ja esimiestyön arkea ja arjessa selviytymistä äkillisessä muutostilanteessa.

Korona on kohdellut hyvin eri tavoin eri organisaatioita, mutta muutoksia on jouduttu tekemään kaikkialla. Kesäkuussa 2020 haastateltiin kahdeksaa itsenäistä asiantuntijatyötä tekevää tai esimiesasemassa olevaa henkilöä Päijät-Hämeen alueen pienissä ja keskisuurissa organisaatioissa. Jo haastatteluhetkellä näytti siltä, että korona tulee pysyvällä tavalla vaikuttamaan ajatteluun työn tekemisestä, työnteon paikoista ja itseohjautuvuudesta.

Vastausten perusteella etenkin yhteisöllisyyden rakentamisen sekä luontevien vuorovaikutustapojen luomisen koettiin olevan hankalaa. Luottamus ja itseohjautuvuus nousivat vastauksissa keskiöön, ja tiedolla johtamista on tarvittu aiempaa monipuolisemmin. Työssä tapahtunut fyysinen eristäytyminen ja etätyön johtaminen koettiin haasteellisena, kun normaalit arjen kohtaamistilanteet ja tunnelman aistiminen jäivät pois.

”Kriisin alussa selkeiden ohjeiden todettiin auttavan toiminnan jatkamista. Ihmisten koettiin pelaavan hyvin yhteen yllättävässä tilanteessa”, toteaa LAB-ammattikorkeakoulun kehittämispäällikkö Sari Niemi.

Usea yritys koki aluksi myös laajempia etätyön johtamisen haasteita, jotka johtuivat etätyökokemuksen puutteesta. Monessa organisaatiossa etätyö laajassa mittakaavassa tuli täysin uutena asiana. Tällöin siirtymisessä ratkaisevaa olivat tekniset valmiudet, mutta myöhemmin etävuorovaikutus. 

Kaikilta osin ei koettu, että vielä kesään 2020 mennessä olisi onnistuttu sopeutumaan etävuorovaikutukseen. Helpoiten tähän tuntuivat sopeutuvan asiantuntijatyössä toimivat. He ovat löytäneet tukea epämuodollisista, kollegiaalisista verkostoista sekä yksityiselämän rajapinnoilta.

Vierumäki odottaa paluuta normaaliin

Vierumäen talousjohtaja Mika Kujala allekirjoittaa suurimman osan viime kesänä tehdyn haastattelun tuloksista. ”Ihmiset ovat pääsääntöisesti luovia kun on pakko, eikä muuta mahdollisuutta ei ole. Yhteisöllisyyttä on myös monin tavoin voitu parantaa uusilla työvälineillä etätyöskentelyn aikana”.

Kujala kuitenkin näkee tilanteen vaikuttaneen ihmisten jaksamiseen: ”Moni on kärsinyt fyysisten kontaktien vähyydestä, vaikka selkeä tavoite ja kuva tulevaisuudesta on antanut uskoa. Isossa kuvassa on toki menty eteenpäin merkittävästi esimerkiksi digiloikan muodossa”.

Monet Vierumäen palveluista tuotetaan paikan päällä, joten etätyöt eivät kaikin osin edes ole mahdollista. ”Vierumäki-yhtiöissä odotetaankin jo kovasti paluuta normaaliin, pois kokoaikaisesta etätyöskentelystä”, toteaa Kujala.