Lasten sosioemotionaalisten taitojen tukemiseen varhaiskasvatuksessa

Kuva
kuva
Erilaisten arvioiden mukaan varhaiskasvatusikäisistä lapsista 10 – 30 %:lla arvioidaan olevan puutteita sosiaalisemotionaalisissa taidoissa. Sosiaalisemotionaalisilla taidoilla tarkoitetaan taitoja, joita tarvitaan vuorovaikutuksessa, sekä käsiteltäessä kanssakäymisessä herääviä tunteita ja kokemuksia. Puutteelliset sosiaalisemotionaaliset valmiudet korostuvat entisestään lapsen viettäessä päivänsä suuressa lapsiryhmässä. Vallitsevan inklusiivisen näkemyksen mukaisesti myös erityistä tukea tarvitsevat lapset sijoitetaan usein tavallisiin varhaiskasvatusryhmiin. Lasten sosiaalisemotionaalisten taitojen puute lisää varhaiskasvatuksen arjessa haastavia kasvatustilanteita, jotka vaikuttavat muun muassa lapsen minäkuvan kehittymiseen. Mikäli lapsi ei saa tarvitsemaansa tukea, on hän vaarassa joutua ryhmässä syrjityksi tai kiusatuksi. Henkilöstön valmiudet kohdata haastavia kasvatustilanteita vaikuttavat myös henkilöstön työhyvinvointiin.

Sosiaalisemotionaalisten taitojen tukeminen on alue, jolla varhaiskasvatuksen kentällä on jatkuva täydennyskoulutuksen tarve. Varhaiskasvatuksessa työskentelevät kaipaavat tietoa sekä sosiaalisemotionaaliseen kehitykseen vaikuttavista tekijöistä keinoista vastata näihin tuen tarpeisiin. Toimintakulttuurin kehittäminen ja myönteisen kasvatusilmapiirin rakentaminen edellyttävät koko varhaiskasvatushenkilöstön yhteistä panosta, ja myös täydennyskoulutus on kohdistettava koko henkilöstöön. Varhaiskasvatuksen kasvattajatiimin toimintatavat ja vuorovaikutussuhteet toimivat mallina lasten toiminnalle. Täydennyskoulutuksen odotetaan olevan mahdollisimman saavutettavaa ja tarjoavan vaihtoehtoja kasvokkain tapahtuvalle koulutukselle.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
Valtionavustukset/Erillismäärärahat
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Hyvinvointi
Painoala
Hyvinvoinnin palveluinnovaatiot
Projektissa tapahtuu
kuva

 

Tavoitteet
Tää on se mun paikka –hankkeessa suunnitellaan varhaiskasvatustoimijoiden kanssa tutkimustietoon perustuva varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria kehittävä ja varhaiskasvattajien menetelmällistä osaamista syventävä (5 op) valtakunnallinen tiimivalmennuskokonaisuus. Valmennuksen myötä päiväkotien toimintakulttuuri kehittyy siten, että lapset saavat parhaan mahdollisen sosioemotionaalisen tuen varhaiskasvatuksen arjen kasvatustilanteissa. Valmennus tukee varhaiskasvatussuunnitelman perusteet VASU2017 mukaista toimintaa ja huomioi KARVIn (2018) julkaisemat varhaiskasvatuksen laadun arviointiin liittyvät indikaattorit. Työtapojen ja vaikuttavien menetelmien sisäistäminen ja käyttöönottaminen mahdollistavat lapsen ja lapsiryhmän sosioemotionaalisen tuen, varhaisen tunnistamisen sekä tuen menetelmien ja arvioinnin jatkumon.

Valmennuksen sisällön ja rakenteen täsmentämiseksi toteutetaan varhaiskasvatuksen työntekijöille 3 työpajaa. Valmennuksen alustavat teemat ovat: lasten sosioemotionaalinen tuki arjen toistuvissa kasvatustilanteissa; toimivat ja vaikuttavat menetelmät; pelillisyyden hyödyntäminen sosioemotionaalisten taitojen vahvistamisessa; tietoisuustaidot (kasvattajien oman tilan tunnistaminen; ajattelu, tunteet ja toiminta). LUT-yliopisto toteuttaa samanaikaisesti tutkimushankkeen, joka tuottaa tietoa päiväkotien osaamistarpeista valmennuksen sisällöllisen suunnittelun tueksi.

Hankkeen aikana suunnitellaan ja rakennetaan Moodle-oppimisympäristöön verkkovalmennukselle kurssipohja ja tuotetaan verkko-oppimisympäristöön valmennus- ja tukimateriaalit sekä rakennetaan vuorovaikutteiset toiminnot ja testataan niiden toimivuus.

Tiimivalmennuskokonaisuutta markkinoidaan varhaiskasvatustoimijoille eri puolilla Suomea. Tiimivalmennuskokonaisuuden markkinoimiseksi laaditaan markkinointisuunnitelma varhaiskasvatustoimijoille ja valmennuskokonaisuudesta viestitään kuntien varhaiskasvatustoimijoille monikanavaista viestintää hyödyntäen.

Kehittämishankkeen aikana toteutetaan kaksi samansisältöistä verkkovalmennusohjelmaa, sekä sitä tukevat Simulaatiotyöpajat ja hankkeen loppuseminaari

Valmennusohjelmaan sisältyy ennakkotehtävä, verkkovalmennussessiot (5 krt) ja tiimikohtainen kehittämistyö uusien sosioemotionaalisia taitoja vahvistavien menetelmien ja päiväkotien ja huoltajien vuorovaikutusta lisäävien keinojen kokeilemiseksi. Kehittämistehtävien tueksi toteutetaan verkkovälitteiset tiimiohjauskeskustelut verkkovalmentajien kanssa. Valmennusohjelman päättää kokoava verkkovalmennussessio kehittämistehtävien tulosten ja kokemusten jakamiseksi. Lisäksi toteutetaan Simulaatiotyöpajat (1 krt/valmennus), jossa harjoitellaan vuorovaikutustaitoja simulaatioharjoitteiden avulla. Hankkeen lopussa toteutetaan valtakunnallinen päätösseminaari, jossa esitellään kehittämistehtävien ja hankkeen tuloksia sekä LUT-yliopiston toteuttaman tutkimushankkeen tuloksia.

Tiimivalmennusten toteutusten jälkeen ohjelman vaikutuksia arvioidaan osallistujien osaamisen vahvistumisen näkökulmasta. Valmennusohjelmien toteuttamisen jälkeen osallistujilta kerätään palautetta webropol-kyselyllä. Ensimmäisen valmennusohjelman toteutuksesta saatuja palautteita hyödynnetään toisen valmennusohjelman toteuttamisessa.
Hankkeen vaikuttavuus
Konkreettisena tuloksena hankkeessa syntyy varhaiskasvatustoimijoiden yhteistyönä rakentunut verkossa toteutettava verkkovalmennusmalli ja valmennussuunnitelma. Tuotettua valmennusmallia ja -suunnitelmaa hyödynnetään tiimivalmennuskokonaisuuden toteuttamisessa. Hankkeen aikana kehitetään toimiva kurssipohja verkko-oppimisympäristöön sekä tiimien verkkovalmennusta tukevat materiaalit. Lisäksi laaditaan markkinointimateriaali tiimivalmennusten markkinointiin.

Valmennuksen tuloksena osallistujat osaavat hyödyntää monipuolisesti sosioemotionaalisten taitojen kehittymistä tukevia menetelmiä. Valmennukseen integroitujen kehittämistehtävien tuloksena varhaiskasvatusyhteisöjen toimintakulttuuri on kehittynyt lasten sosioemotionaalista kehittymistä tukevaksi. Osallistujat oppivat tunnistamaan omia toimintatapojaan ja niiden taustalla olevia kokemuksia. Valmennuksen tuloksena menetelmällistä osaamista on jaettu eri toimijoiden kesken, on kokeiltu pelillisyyden hyödyntämistä ja otettu käyttöön uusia menetelmiä sekä arvioitu niiden vaikuttavuutta. Hankkeen tuloksena yhtenevät menetelmät ovat laajasti käytössä. Hankkeen konkreettisena tuloksena syntyy myös verkkopohjainen menetelmäopas, joka kokoaa valmennuksessa hyödynnetyt ja kehitetyt menetelmät. Tavoitteena on, että vähintään 75% vastaajista kokee menetelmällisen osaamisensa vahvistuneen ja saaneensa konkreettisia työkaluja omaan työhönsä.
Projektipäällikkö