Oikaisumenettely

LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijavalinnasta tehtyyn päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua LAB-ammattikorkeakoulun rehtorille osoitettavalla kirjallisella oikaisupyynnöllä.

Määräaika oikaisupyynnön tekemiseen on ammattikorkeakoululain (2014/932) 58 §:n mukaisesti neljätoista (14) päivää valinnan tulosten julkistamisesta uhalla, että oikaisupyyntö muuten jätetään tutkimatta.

Viimeistään 27.11.2020 julkaistua opiskelijavalintaa koskeva oikaisupyyntö on toimitettava LAB- ammattikorkeakoulun kirjaamopalveluihin 11.12.2020 klo 15.00 mennessä.

LAB-ammattikorkeakoulu käsittelee ja ratkaisee vain oikaisupyynnössä yksilöidyt LAB-ammattikorkeakoulun hakukohteita koskevat oikaisuasiat.

Oikaisupyynnön tekijä tai hänen asiamiehensä voi toimittaa oikaisupyynnön omalla vastuullaan alla olevalla sähköisellä lomakkeella, sähköpostitse os. asiakirjatatlab [dot] fi, lähetin välityksellä tai postitse:

LAB-ammattikorkeakoulu Oy
Kirjaamo
Mukkulankatu 19, 15210 Lahti

Suomenkieliset oikaisupyynnöt: https://elomake.lab.fi/lomakkeet/935/lomakkeet.html
Englanninkieliset oikaisupyynnöt: https://elomake.lab.fi/lomakkeet/936/lomakkeet.html

Oikaisupyynnössä on ilmoitettava:

  • oikaisupyynnön tekijän nimi ja kotikunta,
  • postiosoite, sähköposti ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa,
  • päätös, johon haetaan oikaisua,
  • millaista oikaisua vaaditaan sekä
  • millä perusteilla oikaisua vaaditaan.

Oikaisupyyntöön tulee liittää asiakirjat, joihin oikaisupyynnön tekijä haluaa nojautua, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu LAB-ammattikorkeakoululle.