Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille

Toteutusaika
01.11.2021 - 22.04.2022
Laajuus
30 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Lähiopetus
Verkko-opiskelu (osittain)
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu
Mukkulankatu 19
15210 LAHTI

Hinta
Valmentava koulutus on opiskelijalle maksutonta.

Sisältö

Koulutuksen kokonaislaajuus on 30 opintopistettä ja kesto 6 kuukautta. 

Koulutuksen sisällöissä painottuvat suomen kieli sekä ammattialakohtaiset ja yleiset korkeakouluopiskeluun valmentavat opinnot. Lisäksi koulutukseen sisältyy matematiikan ja englannin kielen opintoja. Kaikkien sisältöjen kohdalla korostuvat akateemiset taidot kuten opiskelu- ja digitaidot sekä suomalaisen korkeakouluopiskelun tuntemus.

Monialaiset opinnot 30 op

 • Valmiudet korkeakouluopintoihin 5 op 
 • Korkeakouluopinnot ja suomi toisena kielenä 1 (B1) 5 op
 • Korkeakouluopinnot ja suomi toisena kielenä 2 (B1) 5 op
 • Korkeakouluopinnot ja suomi toisena kielenä 3 (B2) 5 op  
 • Matematiikan valmentavat opinnot 5 op
 • Englannin kielen ja viestinnän valmentavat opinnot 5 op

>> Opinto-opas

Tavoitteet
Valmentavan koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa valmiudet edetä korkeakouluopintoihin ja menestyä opinnoissaan. Koulutuksen tavoitteena on kehittää taitoja, joita tarvitaan ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opinnoissa sekä korkeakoulujen valintakokeissa.
Tärkeitä tavoitteita ovat esim.
• itseohjautuvuus ja vastuullisuus opinnoissa
• oman oppimisen ja opitun asian reflektointi
• oman mielipiteen ilmaiseminen ja kriittisyys
• korkeakoulujärjestelmän ja -toimintatapojen tuntemus
• yhteisöllisten toimintatapojen ja esim. ryhmätyötaitojen kehittyminen
• erilaisten lukutekniikkojen ja monilukutaidon kehittyminen
• erilaisten tekstityyppien tuntemus ja kyky ymmärtää ja laatia korkeakouluopiskelussa ja työelämässä tarvittavia tekstejä
• suomen kielen taidon kehittyminen taitotasolle B2
• peruslaskutoimitusten hallinta
• taito ymmärtää ja hyödyntää englanninkielistä materiaalia sekä kommunikoida englanniksi erilaisissa kirjallisissa ja suullisissa viestintätilanteissa
Kohderyhmä

Valmentava koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajataustaisille henkilöille, joiden tavoitteena on hakea opiskelemaan ammattikorkeakouluun tai yliopistoon Suomessa.

Pääsyvaatimus

Edellytyksenä koulutukseen osallistumiselle on suomen kielen vähimmäistaitotaso B1 sekä korkeakoulukelpoisuus*.

* Hakija on korkeakoulukelpoinen, jos hänellä on

 • suomalainen ylioppilastutkinto,
 • suomalainen toisen asteen ammatillinen tutkinto,
 • ulkomainen tutkinto, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden korkeakouluopintoihin tai
 • ulkomainen korkeakoulututkinto.

Jos hakija ei voi todistaa hakukelpoisuuttaan todistuksella, hänellä täytyy olla viranomaispäätös pakolaisstatuksesta (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella).

Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Pedagogiset toimintatavat

Kaikissa toteutuksissa on tärkeää opiskelijan aktiivisuus ja vastuunotto omasta oppimisesta.

Opetusta voidaan räätälöidä opiskelijan oman osaamisen ja tarpeiden mukaisesti esim. erilaisten moduulien, tasoryhmien sekä erilaisten pedagogisten toimintatapojen avulla. Suomen kielen opetus integroidaan vahvasti muihin opittaviin sisältöihin.

Koulutuksen pedagogiset toimintatavat perustuvat esim. yhteisöllisyyteen, aktivoiviin oppimis- ja opetusmenetelmiin ja työelämälähtöisyyteen. Lisäksi pyritään edistämään valmentavan koulutuksen opiskelijoiden integroitumista osaksi korkeakouluyhteisöä esim. mahdollistamalla tutustuminen tutkintokoulutuksen opetukseen.
Ryhmäkoko
18
Muuta tärkeää

Tärkeitä päivämääriä:

 • Valintakoe to 30.9.
 • Valintakokeen tulokset ilmoitetaan to 7.10. sähköpostitse
 • Koulutuksen paikan vastaanotto to 14.10. mennessä

Huomaa:

 • Valmentava koulutus ei anna suoraa pääsyä tutkinto-opiskelijaksi. 
 • Valmentava koulutus ei ole peruste oleskeluluvan saamiselle.

 

Arviointimenetelmät
Opiskelijan osaamista arvioidaan monipuolisesti eri arviointimenetelmien ja -kriteerien avulla. Arviointi on jatkuvaa ja oppimista tukevaa eikä se painotu ainoastaan opintojaksojen tai moduulien loppuun.

Arviointia tehdään eri näkökulmista: opettaja-, vertais- ja itsearviointi. Arviointi on osa opiskelijan ohjaamista, ja arvioinnin tavoitteena on, että opiskelija tiedostaa ja osaa arvioida omaa osaamistaan sekä tietää, miten kehittää sitä edelleen.
Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Valmentava koulutus on opiskelijalle maksutonta.

Tytti Lindeberg
Lehtori
tytti [dot] lindebergatlab [dot] fi
Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi