Päijät-Hämeen liikunnan, elämysten ja hyvinvoinnin tiekartta

Kuva
logokuva
Liikunta ja elämykset (ml. hyvinvointi) on yksi Päijät-Hämeen liiton älykkään erikoistumisen kärjistä. Päijät-Hämeen liikunnan ja elämysten (ml. hyvinvointi) tiekartta määrittelee lähtökohdat, tavoitteet ja toimenpiteet, joiden avulla alueen mahdollisuudet profiloitua aktiivisena liikunta-, urheilu- ja tapahtumakaupunkina sekä hyvinvointia edistävänä alueena ja osaamiskeskittymänä vahvistuvat kansallisesti ja kansainvälisesti. Tiekarttatyö tunnistaa ja määrittelee yhteisöllisesti ja yhteiskehittämisen keinoin keskeiset kehittämisteemat Päijät-Hämeen alueella sekä määrittelee tavoitteet kansallisille ja kansainvälisille toimenpiteille, jotka tukevat profiloitumistavoitteiden saavuttamista.

Hankkeessa kootaan yhteen eri tulokulmien visiot, tavoitteet ja keskeiset teemat, ja niiden pohjalta laaditaan kokoava
visualisoitu kokonaissuunnitelma alueellisen, kansallisen ja kansainvälisen tason toimenpiteille vuosille 2021-2030
sekä määritellään toimijoiden vastuut ja tarkempi toimenpideaikataulu.
Avainsanat
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
EAKR 2014-2020
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Hyvinvointi
Painoala
Hyvinvoinnin palveluinnovaatiot
Projektissa tapahtuu

Sidosryhmätapaaminen 28.1.2021

Päijät-Hämeen liikunnan, elämysten ja hyvinvoinnin tiekartan toinen sidosryhmätapaaminen järjestetään etäyhteyden (Zoom) välityksellä torstaina 28.1. klo 8.30-11.30. Tässä toisessa sidosryhmätapaamisessa on tarkoitus päättää tarkempia tiekartan askelmerkkejä; miten, millä kokoonpanolla ja aikataululla kutakin teemaa ja toimenpidettä lähdetään viemään eteenpäin. Tämän takia tapaaminen on erittäin tärkeä kaikille liikunnan, elämysten ja hyvinvoinnin parissa toimiville. Välitättehän tietoa tapaamisesta eteenpäin omassa organisaatiossasi sekä verkostoissasi. Toivomme, että mahdollisimman moni myös samasta organisaatiosta pääsisi tapaamiseen mukaan.

Ilmoittautuminen sidosryhmätapaamiseen oheisen linkin https://lnkd.in/djy87mu kautta maanantaihin 25.1. mennessä.

Lahden tiedeviikko 

Lahden tiedeviikko - Lahti Science Week sessioiden tallenteet julkaistaan mahdollisimman pian tiedeviikon sivuilla.

Tiekartta rakentuu

Tiekarttaa on nyt rakennettu kevään verkkokyselyiden ja asiantuntijateemahaastattelujen sekä alkusyksyn työpajojen avulla. Suuri kiitos kaikille liikunnan, elämysten ja hyvinvoinnin tiekartan parissa työskennelleille! Hanketiimi on muokannut tiekartan sisältöä koko prosessin ajan ja nyt saanut molempien työpajojen tulokset ja toimenpiteet nivottua neljäksi pääteemaksi. Voit tutustua tämän hetkiseen tiekarttaan Padletissa: https://padlet.com/taina_orpana1/tyopaja2tulokset

Nyt on aika vaikuttaa! Annathan ajatuksia ja kehitysehdotuksia tavoitteiden ja toimenpiteiden osalta 28.10.2020 mennessä. Pystyt Padletissa kommentoimaan jokaista teemaa. Viimeistelemme tiekartan sisältöä annettujen kehitysideoiden mukaisesti. Lisäksi hyödynnämme loka-marraskuussa päijäthämäläisiltä haastattelujen kautta saatuja kommentteja sekä valmistuvaa skenaariotyötä. Loppu- ja/tai alkuvuodesta kokoonnutaan vielä keskustelemaan roolituksista ja vastuista. Päijät-Hämeen liikunnan, elämysten ja hyvinvoinnin tiekartta valmistuu vuoden vaihteeseen mennessä.

Hyvää huomenta Päijät-Häme

Liikunnan ja elämysten tiekartta oli torstaina 11.6. esillä Hyvää huomenta Päijät-Häme -livelähetyksessä. Jos et päässyt aamulla kuulolle, tallenne on katsottavissa ja materiaali nähtävissä Päijät-Hämeen liiton sivuilla: https://paijat-hame.fi/alykas-erikoistuminen/materiaalipankki/

Tavoitteet
Hankkeessa luodaan visualisoitu tiekartta, joka luo strategiset suuntaviivat Liikuntaan ja elämyksiin (ml. hyvinvointi) liittyvän TKI- ja liiketoiminnan kehittämiseksi maakunnassa olemassa olevien lähtökohtien pohjalta. Hankkeen tavoitteena on edistää korkeakoulujen ja yritysten liikuntaan ja elämyksiin (ml. hyvinvointi) liittyvää TKItoimintaa, tukea alueen yritysten nykyisten prosessien, tuotteiden ja palveluiden muutosta liikunnan ja elämysten (ml. hyvinvointi) hyödyntämiseksi liiketoiminnan lisäarvon ja kasvun veturina, edistää uuden liiketoiminnan syntymistä ja etsiä uusia käytännön ratkaisuja pk-yritysten tuote- ja palvelukehityksen vauhdittamiseksi. Projektin tavoitteena on lisäksi vahvistaa liikuntaan ja elämyksiin (ml. hyvinvointi) liittyvää osaamista alueella ja mahdollistaa uusia innovaatioita. Yhtenä tavoitteena on alueen liikunta- ja elämysosaamisen (ml. hyvinvointi) vahvistaminen ja näkyväksi tekeminen Päijät-Hämeen ulkopuolella niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Hankkeen toimenpiteet toteutetaan monivaiheisena osallistavana strategiatyöskentelyprosessina, johon osallistuvat eri sidosryhmät tarpeen ja intressiensä mukaan.
Tavoitteiden toteutuminen
Lyhyellä aikavälillä avaintoimijoiden roolit ovat selkiytyneet ja on luotu toimintamalli tavoitteiden ja toimenpiteiden johdonmukaiseksi toteuttamiseksi. Pitkällä aikavälillä tietoisuus Päijät-Hämeen alueen älykkäästä erikoistumisesta hyvinvointi, liikunta ja elämykset -teemassa on lisääntynyt alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Alueellinen osaamiskeskittymä ja teemaan liittyvä innovaatiotoiminta on vahvistunut ja päijäthämäläistä hyvinvointi,
liikunta- ja elämysosaamista on saatu levitettyä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Tiekartta antaa suuntaviivat pitkäjänteiselle, yhteistyötä hyödyntävälle kehittämistyölle, uusien synergiaetujen tunnistamiselle sekä liikunta-,elämys- ja hyvinvointiliiketoiminnan kehittymiselle sekä systemaattisen, mutta kokeilevan innovaatiotoiminnan vahvistumiselle. Vuoteen 2030 mennessä voidaan puhua innovatiivisesta päijäthämäläisestä liikunnan, elämysten ja hyvinvoinnin ekosysteemistä, joka tunnistetaan ja tunnustetaan myös Pohjois-Euroopassa osana Suomen maakuvaa.
Hankkeen vaikuttavuus
Hankkeen tuloksena syntyy tiekartta, joka luo suuntaviivat liikunnan, elämysten ja hyvinvoinnin strategiselle edistämiselle Päijät-Hämeessä vuosille 2021-2030. Tiekartassa yhdistyvät nykyisin hajallaan olevat kehittämisteemat ja tarpeet siten, että kehittämistyön taustalla huomioidaan jatkossa vahvemmin olemassa olevat alueelliset strategiat ja kansalliset ja kansainväliset suuntaviivat sekä löydetään synergiaetuja ja liittymäpintoja eri kehittämisteemojen välillä. Tiekartta toimii myös alueellisen TKI-toiminnan profiloinnin ja näkyvyyden lisäämisen työkaluna, mikä osaltaan vahvistaa maakunnan strategisten tavoitteiden saavuttamista.

Asiakirjat

Projektipäällikkö
Kirsi Kiiskinen
TKI-asiantuntija
kirsi [dot] kiiskinenatlab [dot] fi
Sijainti