Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), kliininen asiantuntija, hoitotyö, Lahti, 90 op

Next enrollment date
-

Osaamista asiakaskeskeisen hoitotyön ja palveluiden kehittämiseen

Kliininen asiantuntija, hoitotyö -koulutuksen opinnot soveltuvat terveysalan ammattilaisille. Koulutus syventää tai laajentaa asiantuntijuutta kliinisessä, asiakaskeskeisessä hoitotyössä. Koulutus antaa valmiudet toimia kliinisen työn, hoidon ja hoitotyön kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä.

Koulutuksen tavoitteena on tuottaa osaamista laaja-alaisiin asiantuntijatehtäviin erilaisissa toimintaympäristöissä ja yhdyspinnoilla. Asiantuntijatehtävissä suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan asiakaskeskeistä hoitotyötä. Koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa lähtökohtina ovat olleet työelämän tarpeisiin vastaaminen ja tarpeiden ennakointi, maakunnallinen kehittämistyö ja kansainvälisen yhteistyön vahvistaminen.

Opinnoissa korostetaan teoreettisen, tutkitun tiedon ja omakohtaisen kokemustiedon yhdistämistä sekä tutkivaa työotetta. Lähi- ja etäopiskelupäivissä käytetään opiskelijoita osallistavia menetelmiä, jolloin opiskelijat pääsevät moniammatillisesti jakamaan kokemuksiaan ja näkemyksiään sekä verkostoitumaan. Simulaatio-ohjauksessa syvennetään hoitotyön kliinisiä taitoja.

Lähiopiskelupäiviä on 2–4/kk ja opetus tapahtuu pääsääntöisesti perjantaisin ja lauantaisin.

Opintojaksojen suoritustavat vaihtelevat ja opetuksessa hyödynnetään verkkopedagogiikkaa. Yleisin suoritustapa ovat oppimistehtävät, joita tehdään yksin, pareittain ja pienryhmissä. Tehtävät arvioidaan numeerisesti tai sanallisesti.

Osa opintojaksojen oppimistehtävistä on työelämän toimeksiantoja, jolloin opiskelu on aidosti työelämäläheistä ja -lähtöistä. Opiskelijat voivat myös tehdä oppimistehtäviä, jotka hyödyttävät heidän omaa työyhteisöään ja organisaatiotaan.

Kuva
 Art supplies

Kesähaun esivalintatehtävät ja valintakoeohjeistukset

Katso täältä kesähaun koulutusten mahdolliset esivalintatehtävät sekä valintakoeohjeistukset!

Kuva
A girl holding a mirror

Syksyn yhteishaku 💎

Tutustu koulutustarjontaan ja hae syksyn haussa 31.8–14.9.2022.

Lisätietoja hakemisesta:

Hakijapalvelut, Lappeenranta
Lappeenrannan kampus
hakijapalvelutatlab [dot] fi